Ansök om Leaderstöd

Hos Leader Åland kan ni söka stöd för projekt som ökar trivseln och attraktionen för att bo och leva på Åland.
Vi kan bevilja stöd för allmännyttiga projekt som utvecklar lokalsamhället utifrån de behov ert närområde har. Det kan handla om samhällsutveckling, natur & miljö eller kunskapsutveckling. Leadermetoden gör det möjligt för invånare att arbeta med lokalt tillsammans med den offentliga sektorn i samhället.

Rådgivning och hjälp före, under och efter processen erbjuds vederlagsfritt från Lokalkraft Leader Åland. 
Stödansökan kan lämnas in fortlöpande.

Finns det pengar kvar att söka

Programperioden 2014-2020 kommer troligtvis att ha en tvåårig övergångsperiod och vi väntar på beslut om att få tilläggsfinansiering att fördela till nya projekt under den perioden. Det går bra att ta kontakt gällande er projektidé eller lämna in er ansökan redan nu.
Bro till Jåsholm naturstig
Brändö IK har skapat en naturmotionsstig på Jåsholm
20180525_180735
Rädda Lumparns reningsdamm i Jomala
cof
Nu finns en förenings- & kursgård för biodlare i Grelsby

Passar ditt projekt in i Leader? Det här är våra grundprinciper:

Initiativet till ett Leaderprojekt ska komma från invånare, grupper, företag och organisationer i det aktuella området. Då vet vi att pengarna går till något som verkligen efterfrågas och att erfarenheten lever kvar.

Leaderprojekten ska gärna genomföras som samarbeten mellan olika parter ur ideella, offentliga och privata sektorer.

Ett Leaderprojekt ska gärna innehålla innovativa inslag. Det kan handla om exempelvis nya arbetssätt för att organisera, lösa problem eller möta behov. Det går även bra att låna idéer från andra – en lösning som existerar på en plats kan vara innovativ och nyskapande på en annan.

Leaderprojekten skall vara öppna och nya projekt skall kunna dra nytta av de erfarenheter tidigare projekt har haft.

Viktiga fakta om Leaderstödet

..och det här är våra tyngdpunktsområden:

Åtgärder för minskad miljöbelastning, ökad biologisk mångfald, öppna landskap, naturen för rekreation och fritid, öka befolkningens engagemang och medvetenhet om miljövård.

​Skapa ökad attraktionskraft och delaktighet i närområdet genom t.ex. fritidssysselsättning och kulturverksamhet, skapa mötesplatser samt bevara natur- och kulturarv.

 

Kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, skapa nätverk, kunskapsspridning, t.ex. genom kurser, studieresor, publikationer, marknadsföring och paketering

I dagsläget kan vi inte ta emot ansökningar för den här typen av projekt, om det inte tangerar Natur & Miljö.

Leaderprocessen

1. Presentera er idé

Vi hjälper er att komma igång med er ansökan. Beskriv projektet kort  – vad ska göras, av vem, varför och vad händer sen – samt skapa en projektbudgetskiss. Skicka materialet till oss per post eller e-post. Ni kan även boka tid hos oss för att få rådgivning.  

2. Skapa ansökan

Ansökan, steg för steg:

För att minska pappershanteringen och öka insynen i processen kräver EU numera ett elektroniskt stödsystem. Tjänsten kallas Hyrrä och aktiveras via Katsotjänsten. Om ni inte redan har så kan ni skaffa Katsokoder här

 1. Först behöver du aktivera rättigheten att representera din organisation i Hyrrä.
  Se videoinstruktion 1 eller följ instruktionerna här
 2. Logga in på Hyrrä med dina personliga bankkoder och välj den organisation du representerar. Använd helst privat surfning i din webbläsare.
 3. Ansök om ”Utvecklingsstöd, Åland”. Detta gäller även om ditt projekt är ett investeringsprojekt.
 4. Fyll i formulären och ladda upp bilagorna under fliken projektplan.
  Ni kan spara den påbörjade ansökan och logga ut för att fortsätta senare.
 5. Personen/personerna med teckningsrätt loggar in med sina bankkoder och undertecknar samt skickar in ansökan. Ni får ett meddelande per e-post när ansökan tagits emot. Komplettering görs även via Hyrrä vid behov.

I ansökan bifogas:

• Indikatorblankett
• Projektplan
• Projektbudget
• Stadgar + föreningsregisterutdrag som påvisar teckningsrätt
• Protokoll från möte där beslut om projektansökan har tagits
• Kontoutdrag eller senaste bokslut

Övriga bilagor som kan behövas:
• Om ansökan görs för 80 % av projektbudget krävs motivering
• Offerter för kostnadsposter över 10 000 €. Offerter ska tas in från tre aktörer, annars krävs motivering till varför det är färre
• Utvecklingsplan (för projekt med budget över 29 000 €)
• Utredning av kostnadernas skälighet
• Arrendeavtal/ägarbevis
• Intyg från medfinansiärer/deltagare i projektet
• Miljötillstånd
• Bygglov/bygganmälan
• Kartor
• Bilder

3. Behandlingstid och beslut

Leaderkontoret bereder ansökan och håller kontakt under processen. Lokala Aktionsgruppen (LAG) behandlar projektet på ett möte. När projektet har förordats av Leader Åland skall Ålands landskapsregering göra en teknisk kontroll, laglighetsgranskning, och fastställa beslutet.

4. Genomförande

Arbetet med projektet kan börja när ansökan har lämnats in. Vi rekommenderar dock att man väntar tills beslutet från den lokala aktionsgruppen eller Ålands landskapsregering kommit.

5. Redovisning

Slutredovisningen för Leaderprojekt skall vara inlämnad till landskapsregeringen inom projekttiden. Minst 20 procent av kostnaderna redovisas i slutredovisningen.

Delredovisning

I regel delredovisas Leaderprojekt två gånger om året, senast 31 mars och 30 september (närmast följande vardag om det infaller på en helg). Har inga kostnader uppkommit när det är dags för en delredovisning skall sökande ändå lämna in en lägesrapport. Det är möjligt att redovisa tidigare än de utsatta datumen, men inte senare.

Redovisningen riktas till Ålands landskapsregering, och utförs via Hyrrä.

Till slutredovisningen bifogas:

 • Textrapport (mall finns på sidan Blanketter och dokument)
 • Bilder
 • Underlag för kostnader, tex kopior på fakturor och kvitton
 • Verifiering på att kostnaderna är betalda, tex kontoutdrag
 • Timlista för talkoarbete, underskriven av samtliga deltagare
 • Protokoll för eventuella möten som bekostas av projektstödet
 • Indikatorblankett

Tänk på att kostnader som redovisas ska:

 • Vara betalda
 • Ha uppkommit under projekttiden
 • Kunna specificeras och bevisas
 • Härröra till budgeten (till exempel godkänns inte talkotimmar för projektledning eller styrgruppsmöten om det inte tagits upp i budgeten i ansökningsskedet)

Instruktioner för processen i Hyrrä hittar du här (pdf)

OBS! Om du inte varit inloggad i Hyrrä det senaste halvåret så kan det hända att du inte kan välja att representera din organisation när du loggar in. Det du behöver göra då är att logga in på katsotjänsten av och an bara för att ”väcka” aktiveringen.

6. Utvärdering

En utvärdering av dina kontakter med Leader som finansieringsmetod görs digitalt efter att projektet avslutats. 

Här hittar du utvärderingen.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling