Vårt hållbarhetsarbete

Hållbar utveckling definieras utifrån tre ben – ekologisk (miljömässig), social och ekonomisk – som är ömsesidigt beroende av varandra. En hållbar utveckling möter dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Man kan också säga att det handlar om att leva tillsammans och i samklang både med varandra och med naturen. År 2015 antog FN den så kallade Agenda 2030 med 17 globala hållbarhetsmål. Världens länder enades om att till 2030 genomföra en samhällsförändring som leder till en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling som utrotar fattigdom, genererar en god välfärd för alla människor och skyddar vår planet.

Ålands lagting beslutade 2014 enhälligt att det åländska samhället ska utvecklas inom hållbarhetens ramar senast 2051. 
Under våren 2016 togs Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland gemensamt fram av privatpersoner och alla samhällssektorer inom ramen för nätverket bärkraft.ax.  Alla på Åland bjöds in till en visions-workshop för att ta fram agendan, där 96 personer arbetade fram underlaget till visionen. Därefter ombads en expertpanel, bestående av 59 personer, att formulera förslag till strategiska utvecklingsmål som bedömdes vara av avgörande betydelse för förverkligandet av visionen. Utifrån underlagen och ett omfattande analysarbete arbetades utkast till vision och strategiska utvecklingsmål fram. Utkasten diskuterades i flera olika gruppkonstellationer, bland annat anordnades öppna möten för alla på Åland. Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland manifesterades i september 2016 och sedan dess pågår förverkligandet av agendan och dess vision för Åland; Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar. 
I utvecklings- och hållbarhetsarbetet delar hundratals människor och organisationer.

Europeiska kommissionen utsåg Åland och Utvecklings- och hållbarhetsagendan till vinnare av European Sustainability Award 2019 i kategorin för samhällen upp till 100 000 personer. Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland är den enda bland de sju vinnarna som är från Norden. 

 

Lokalkraft Leader Åland är medaktörer i nätverket bärkraft.ax och vår roll är att genom vår lokala utvecklingsstrategi stödja hållbara projekt i olika former. Genom strategin och våra urvalskriterier sker beslutsfattandet på basen av några hållbarhetskriterier.

Av de sju utvecklingsmålen i Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland är det de fem första som står vår verksamhet närmast: 

1. Välmående människor vars inneboende resurser växer

Vi stödjer insatser som förbättrar möjligheterna till kultur- och fritidssysselsättning och förbättrar områdets trivsel, vilket i sin tur påverkar tjänster och sysselsättning. Samarbete och nätverksbildning stärker den lokala samhörigheten och föreningsverksamheten. Naturens mångfald används för fritid och naturens produkter nyttjas. Områdets kulturarv omhuldas och utvecklas, så att nya invånare och unga kan delta. Ett ökat utbud av innovativa, livskraftiga verksamheter ökar attraktionskraften för Åland både som boendeort och turistattraktion. Detta i sin tur gynnar den ekonomiska utvecklingen och livskvalitén.

2. Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället

Vi stödjer projekt inom föreningslivet som erbjuder möjligheter till engagemang och gemenskap, projekt som ökar tillgängligheten för boende och besökare med någon form av funktionsnedsättning, projekt som ökar inflytande och delaktighet i samhället. I våra två lokala aktionsgrupper inom Leader skall fördelningen mellan kvinnor och män samt tredje, privata och offentliga sektorn vara representerade på ett så jämställt och jämlikt sätt som möjligt.

3. Allt vatten har god kvalitet

Vi stödjer projekt som ökar lokalbefolkningens arbete med skydda och bevara naturen och den biologiska mångfalden och minskar näringsläckage av fosfor och kväve till vattendrag. Till exempel skapande av våtmarker och sedimentationsdammar, restaurerade lek- och uppväxtområden för fisk, fiskevårdsplaner och andra projekt som i allmänhet syftar till att förbättra fisk- och havsmiljön, även kunskaps- och informationsprojekt.

4. Ekosystem i balans och biologisk mångfald

Vi stöjder projekt som ökar den biologisk mångfald, t.ex genom återskapande av naturbeten och strandängar, våtmarker, sedimentationsdammar, lek- och uppväxtområden för fisk och andra projekt som i allmänhet syftar till att förbättrar fisk- och havsmiljön och den biologiska mångfalden är exempel. Även projekt som sprider kunskap och ökar medvetenheten hos lokalbefolkningen kan få stöd.

5. Attraktionskraft för boende, besökare och företag

Vi stödjer insatser som förbättrar möjligheterna till kultur- och fritidssysselsättning och förbättrar områdets trivsel, vilket i sin tur påverkar tjänster och sysselsättning. Samarbete och nätverksbildning stärker den lokala samhörigheten och föreningsverksamheten. Naturens mångfald används för fritid och naturens produkter nyttjas. Områdets kulturarv omhuldas och utvecklas, så att nya invånare och unga kan delta. Ett ökat utbud av innovativa, livskraftiga verksamheter ökar attraktionskraften för Åland både som boendeort och turistattraktion. Detta i sin tur gynnar den ekonomiska utvecklingen och livskvalitén.

lokalkraft leader ålands egna projekt

Samarbete och samordning

Samarbetsprojekt Spektrum

Spektrum (arbetsnamn) är ett interregionalt samarbetsprojekt mellan Lokalkraft Leader Åland och Finlandssvenska 4H och Yrkesakademin i Österbotten inom Leaderområdet Aktion Österbotten med temat cirkulär ekonomi och hållbarhet. Projektet skall lyfta upp och marknadsföra temat hållbarhet genom att sprida information och goda exempel på hållbart agerande

Läs mer »

Fisken ska fram – ett temaprojekt

Lokalkraft Leader Åland driver ett temaprojekt som samordnar och underlättar stödmöjligheter för små fiskevårdsåtgärder på Åland. Lokalkraft Leader Ålands FLAG (Fiskets lokala aktionsgrupp) blev varse om att det fanns intresse för små projekt gällande möjliga fiskevårdsåtgärder. För att minska byråkratin och spara på resurser är

Läs mer »
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling