Vårt hållbarhetsarbete

Hållbar utveckling definieras utifrån tre ben – ekologisk (miljömässig), social och ekonomisk – som är ömsesidigt beroende av varandra. En hållbar utveckling möter dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Man kan också säga att det handlar om att leva tillsammans och i samklang både med varandra och med naturen. År 2015 antog FN den så kallade Agenda 2030 med 17 globala hållbarhetsmål. Världens länder enades om att till 2030 genomföra en samhällsförändring som leder till en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling som utrotar fattigdom, genererar en god välfärd för alla människor och skyddar vår planet.

Ålands lagting beslutade 2014 enhälligt att det åländska samhället ska utvecklas inom hållbarhetens ramar senast 2051.
Under våren 2016 togs Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland gemensamt fram av privatpersoner och alla samhällssektorer inom ramen för nätverket bärkraft.ax.  Alla på Åland bjöds in till en visions-workshop för att ta fram agendan, där 96 personer arbetade fram underlaget till visionen. Därefter ombads en expertpanel, bestående av 59 personer, att formulera förslag till strategiska utvecklingsmål som bedömdes vara av avgörande betydelse för förverkligandet av visionen. Utifrån underlagen och ett omfattande analysarbete arbetades utkast till vision och strategiska utvecklingsmål fram. Utkasten diskuterades i flera olika gruppkonstellationer, bland annat anordnades öppna möten för alla på Åland. Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland manifesterades i september 2016 och sedan dess pågår förverkligandet av agendan och dess vision för Åland; Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar.
I utvecklings- och hållbarhetsarbetet delar hundratals människor och organisationer.

 

Europeiska kommissionen utsåg Åland och Utvecklings- och hållbarhetsagendan till vinnare av European Sustainability Award 2019 i kategorin för samhällen upp till 100 000 personer. Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland är den enda bland de sju vinnarna som är från Norden. 

 

Lokalkraft Leader Åland är medaktörer i nätverket bärkraft.ax och vår roll är att genom vår lokala utvecklingsstrategi stödja hållbara projekt i olika former. Genom strategin och våra urvalskriterier sker beslutsfattandet på basen av några hållbarhetskriterier.

Av de sju utvecklingsmålen i Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland är det de fem första som står vår verksamhet närmast.

Vi har även via projekt Spektrum tagit fram videoporträtt kopplat till varje mål.

 

1. Välmående människor vars inneboende resurser växer

Vi stödjer insatser som förbättrar möjligheterna till kultur- och fritidssysselsättning och förbättrar områdets trivsel, vilket i sin tur påverkar tjänster och sysselsättning. Samarbete och nätverksbildning stärker den lokala samhörigheten och föreningsverksamheten. Naturens mångfald används för fritid och naturens produkter nyttjas. Områdets kulturarv omhuldas och utvecklas, så att nya invånare och unga kan delta. Ett ökat utbud av innovativa, livskraftiga verksamheter ökar attraktionskraften för Åland både som boendeort och turistattraktion. Detta i sin tur gynnar den ekonomiska utvecklingen och livskvalitén.

2. Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället

Vi stödjer projekt inom föreningslivet som erbjuder möjligheter till engagemang och gemenskap, projekt som ökar tillgängligheten för boende och besökare med någon form av funktionsnedsättning, projekt som ökar inflytande och delaktighet i samhället. I våra två lokala aktionsgrupper inom Leader skall fördelningen mellan kvinnor och män samt tredje, privata och offentliga sektorn vara representerade på ett så jämställt och jämlikt sätt som möjligt.

3. Allt vatten har god kvalitet

Vi stödjer projekt som ökar lokalbefolkningens arbete med skydda och bevara naturen och den biologiska mångfalden och minskar näringsläckage av fosfor och kväve till vattendrag. Till exempel skapande av våtmarker och sedimentationsdammar, restaurerade lek- och uppväxtområden för fisk, fiskevårdsplaner och andra projekt som i allmänhet syftar till att förbättra fisk- och havsmiljön, även kunskaps- och informationsprojekt.

4. Ekosystem i balans och biologisk mångfald

Vi stöjder projekt som ökar den biologisk mångfald, t.ex genom återskapande av naturbeten och strandängar, våtmarker, sedimentationsdammar, lek- och uppväxtområden för fisk och andra projekt som i allmänhet syftar till att förbättrar fisk- och havsmiljön och den biologiska mångfalden är exempel. Även projekt som sprider kunskap och ökar medvetenheten hos lokalbefolkningen kan få stöd.

5. Attraktionskraft för boende, besökare och företag

Vi stödjer insatser som förbättrar möjligheterna till kultur- och fritidssysselsättning och förbättrar områdets trivsel, vilket i sin tur påverkar tjänster och sysselsättning. Samarbete och nätverksbildning stärker den lokala samhörigheten och föreningsverksamheten. Naturens mångfald används för fritid och naturens produkter nyttjas. Områdets kulturarv omhuldas och utvecklas, så att nya invånare och unga kan delta. Ett ökat utbud av innovativa, livskraftiga verksamheter ökar attraktionskraften för Åland både som boendeort och turistattraktion. Detta i sin tur gynnar den ekonomiska utvecklingen och livskvalitén.

6. kraftigt minskad klimatpåverkan

Genom att stödja projekt med temat information och kunskapsinsatser kan aktörer få en bättre förståelse för bl.a. vårt klimat och hur all verksamhet påverkar vårt område och omvärlden. Som exempel kan tas att kunskap kan leda till nya handlingsmönster, inte minst inom hur vi använder våra resurser så som transporter av livsmedel och uppvärmning. Vi kan även stödja projekt som ställer om till förnybar energi. Vid renovering eller nybyggnation av hus finns stora möjligheter för hållbara materialval och långsiktigt minimerad energiförbrukning. På Smart Energy Ålands hemsida hittar du konkreta tips och inspirerande exepmel på vad som redan gjorts och kan göras för att ta oss närmare ett fossilfritt energisystem.

7. hållbar konsumtion och produktion

Vi stöder gärna projekt som gynnar den åländska livsmedelsproduktionen och det åländska entreprenörskapet. Leaderkontoret finns på Ålands Landsbygdscentrum som är kranmärkt. Ledningsgruppen har även tagit ett principbeslut att lunch och mötestraktering som serveras skall vara lokalt producerade.

Ålands hållbara livsmedelsstrategi

Ålands hållbara livsmedelsstrategi har ursprungligen tagits fram av Ålands Producentförbund i samarbete med organisationer och livsmedelsförädlarna inom livsmedelsbranschen år 2017. Behovet av en gemensam strategi konstaterades eftersom många av produktionsgrenarna inom jordbruket befinner sig i ekonomisk kris. Arbetet med att implementera livsmedelsstrategin utgörs av Ålands producentförbund, Ålands Hushållningssällskap, Ålands Fiskare, Ålands Fiskodlarförening och Landsbygdsutvecklingen i samarbete med hela livsmedelsbranschen. 

Flera av de projekt som genomförts med hjälp av Leader utförs i enlighet med livsmedelsstrategin och dess fem olika spjutspetsar runt om på hela Åland.  

jordglob som ett äpple logo för ålands hållbara livsmedelsstrategi

I februari 2021 lanserades en podcast på ämnet, lyssna på ett av avsnitten här till vänster!

lokalkraft leader ålands egna projekt

Samarbete och samordning

Fisken ska fram – ett temaprojekt

Lokalkraft Leader Åland driver ett temaprojekt som samordnar och underlättar stödmöjligheter för små fiskevårdsåtgärder på Åland. Lokalkraft Leader Ålands FLAG (Fiskets lokala aktionsgrupp) blev varse om att det fanns intresse för små projekt gällande möjliga fiskevårdsåtgärder. För att minska byråkratin och spara på resurser är

Läs mer »
fiskar och Roger Nordlund

Havsöring från hav till hav

Havsöring från hav till hav är ett samarbetsprojekt mellan två Leaderområden. Åland och Bohuslän är två nordiska sportfiskedestinationer som har ambitionen att locka till sig fler havsöringsfiskare. I Bohuslän, som har en liknande skärgårdsmiljö som Åland, finns pågående sportfiskeprojekt Fjordguiderna och Havsöringsvägen och på Åland har

Läs mer »

Samarbetsprojekt Spektrum

https://youtu.be/7Om3xWQugSQ Syftet med hållbarhetsprojektet Spektrum, ett interregionalt samarbete mellan finska Österbotten, Åland och svenska Västbotten, är att utbyta information och inspiration om hållbara lösningar. Åland har valt att filma sina sju strategiska hållbarhetsmål, medan Österbotten har infört en egen hållbarhetsvecka efter motsvarande vecka i Västbotten,

Läs mer »

Mer åländsk fisk på tallriken

Projektet Mer åländsk fisk på tallriken vill skapa en inspirerande och koordinerande länk mellan restaurangkockar och fiskare för att tillsammans få mer lokal fisk på tallriken. Projektet ska stödja fiskerinäringen och restaurangbranschen, skapa hållbara samarbeten mellan aktörerna så att åländsk fisk på tallriken blir mer

Läs mer »
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling