Våtmarkstrappa Överbodavik

Överbodavik på Kökar är en ganska stor skyddad vik som ligger i anknytning till en låglänt betesmark. Området är stängslat och kor har betat området många år i rad vilket är orsaken till att här i princip inte finns någon vass (utanför det stängslade området växer vass). Själva vikbotten består av en illaluktande dy och växtligheten domineras kraftigt av typiska övergödningsalger som trådalger. Växtligheten längs strandlinjen, på betesmarken och i diket är däremot väldigt fin. Trots att förutsättningarna ser hyftsat bra ut, verkar inte lekande gäddor förekomma där idag.

Åtgärd: Projektet ämnar konstruera en ”våtmarkstrappa” att fungera som lekyta och vandringsled för lekande gäddor. Projektet strävar att skapa förutsättningar att fastställa hur framgångsrikt gäddlek kan ske i en ”fiskvåtmark” med begränsat tillrinningsområde. Projektet är samtidigt också ett första steg i en eventuell framtida större våtmark på ca 1,2 ha. Ett flertal små ”bassänger” vallas in och sammanbinds med rännkonstruktioner som fokuserar vattenflödet och gör det vandringsbart för lekfisk. Fiskrom från ett lokalt sötvattenssystem kläcks och planteras in och präglas på det nyskapade lekområdet.
Området undersöks åren efter våtmarkens anläggande om där förekommer lekfisk eller yngel. Projektet och effekten slututvärderas inom fiskelaget och en eventuell förstoring av våtmarken kan projekteras.

Projektet genomförs av Överboda fiskelag inom Leader Ålands temaprojekt Fisken ska fram.

Läs mer om Fisken ska fram här >>

© All rights reserved