Återskapande av strandäng

Projektägare: Torsholma fiske och byalag
Kontaktperson: Olof Holmberg
Projekttid: 11.10.2018 - 1.4.2020
Diarienr: ÅLR 2018/8524
Beviljat stöd: 6 597,48 €
Total budget: 10 995,80 €
Projektstatus: Pågående

 

Offentlig beskrivning:
Torsholma Fiske- och Byalag röjer ett ca 4 ha stort område från sly och vass samtidigt som det byggs en inhängnad för highland cattle och får. Projektet återskapar strandängar samt bevarar ängsväxter och för området unika växtarter. Såväl ortsbor som turister får ta del av
betande strandängar som idag är sällsynt pga vass och sly.
 

LAGs motivering:
Projektet återskapar och tillgängliggör öppna kulturlandskap och främjar den biologiska
mångfalden.