Östergårds väderkvarn

Projektägare: Östersockens byalag rf
Kontaktpersoner: Göran Jansson
Projekttid: 01.02.2018-31.12.2019
Diarienr: ÅLR 2018/919
Förordat stöd: 5 221,20 €
Total budget: 8 702 €
Projektstatus: Väntar på beslut från LR

Offentlig beskrivning:
"Östersocknens byalag har för avsikt att renovera en väderkvarn från 1900 vid Östergårds i Sommarö, Föglö. Renoveringen skall ske omsorgsfullt och kvarnen skall rustas till ursprungligt skick. Målet är att bevara väderkvarnen och göra den synlig till landskapsvägen, turister och ortsbefolkning får besöka väderkvarnen, inne i kvarnen finns information."

LAGs motivering: 
Projektet bevarar och tillgängliggör kulturarv.