Visualisering av bygdehistoria

Projektägare: Pålsbölenejdens byalag
Kontaktpersoner: Sören Karlsson
Projekttid: 01.10.2017-31.08.2020
Diarienr: ÅLR 2017/6998
Förordat stöd: 12 384 €
Total budget: 20 640 €
Projektstatus: Pågående

Offentlig beskrivning:
"Pålsbölenejdens byalag visualiserar bygden i förgången tid genom katalogisering av sparade bruksföremål och iordningsställning av befintliga utrymmen för detsamma."

LAGs motivering: 
Projektet bevarar och tillgängliggör kulturarv.