ANSÖK OM STÖD FÖR FISKELEADERPROJEKT: 

Stöd för fiske- och vattenvårdsåtgärder, kunskaps- och kompetenshöjande,
samarbeten och nätverkande samt upplevelseprojekt

1. Ta kontakt med Leader Ålands kontor, ordförande eller arbetsutskottet för FLAG (förkortning för Fiskets Lokala AktionsGrupp) för att diskutera er idé:

Arbetsutskott:
Peter Selander (ordförande för FLAG)
David Ståhlman
Roger Nordlund 
Rosita Broström 
Fredrik Lundberg
Lukas Sandberg
Rikard Sundelin
Kristian Packalén

 

2. Ansök
Fyll i blankett och bifoga bilagor, se i listan till höger. 
Skicka in till: Lokalkraft Leader Åland, PB 229, AX-22101 Mariehamn
eller ta kontakt och kom in till kontoret på Styrmansgatan 10.

3. Beredning
Leader Ålands kontor och FLAGs arbetsutskott bereder ansökan. Vi håller kontakt under processen.

4. Beslut
FLAGs beslutande organ behandlar projektet. Vid förordande skickas projektet för laglighetsgranskning till Ålands Landskapsregering (fiskeribyrån). Sökande kan påbörja projektet på egen risk efter inlämningsdatum, men vi rekommenderar att man inväntar beslut.

5. Redovisning
Projektstödet fås mot redovisning, alternativt mot ansökan om förskott. Läs mer hä»

 

PROJEKTSTÖDET:

 • 60 % av stödberättigade kostnader (offentlig finansiering kan max vara 50 000 euro och totalbudget mao inte större än 83 000 euro enligt reviderad strategi from 2017)
 • Rekvistion:
  • anhållan om förskott
   eller
  • i efterhand mot redovisning, tre månader efter projektets slut
   eller
  • för större projekt är delredovisning möjligt flera tillfällen under projektets gång
 • Resterande 40 % kan bestå av andra bidrag (ej PAF), egna medel eller andra privata bidrag samt talkoarbete

TALKOARBETE / IDEELLT ARBETE / OBETALT FRIVILLIGT ARBETE

I många föreningar ställer medlemmar upp och arbetar gratis. Detta vill vi uppmuntra - därför kan ni som sökande värdera de beräknade arbetstimmarna till 15 euro i timmen. Detta sätts både in som en kostnad i budgeten och räknas som en egen finansiering i finansieringsplanen.

 • Sätts in som en kostnad i projektbudgeten
 • Värderas till 15 euro per person i timmen (samt extra per maskin, se tabell nedan)
 • Beskriv vad arbetet består av i projektbudgeten (uppskattning av hur många personer, timmar och vad som är tänkt att göra)
 • Arbetet fylls under projektets gång i här: Talkotimlista   

 


 


Bli medlem för att få extra rådgivning i projektens alla skeden.

Det här projektet finansierias av Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland och Det operativa programmet för fiskerinäringen på Åland 2015-2020