:

1. HURDANA PROJEKT KAN FÅ STÖD?
2. VEM KAN SÖKA?

3. HUR SÖKER MAN?
4. HUR MYCKET STÖD KAN PROJEKTET FÅ?  
5. KAN SAMMA PROJEKT FÅ STÖD FRÅN FLER STÄLLEN?
6. NÄR KAN PROJEKTET STARTA?
7. HUR BEDÖMS PROJEKTET?
8. VAD ÄR LAG/FLAG?
9. NÄR KAN EN ANSÖKAN FÅ AVSLAG?
10. NÄR FÅR MAN STÖDET?

11. HUR REDOVISAR MAN?
 


1. HURDANA PROJEKT KAN FÅ STÖD?

Leader-projekt: Allmännyttiga projekt som passar inom ramen för "Leader strategi för Åland 2014-2020". Projekten skall öka trivseln och attraktionen att bo och leva på Åland. 

Exempel på projektområden:

 • Miljöförbättrande insatser
 • Användandet av naturen som resurs
 • Fritid & kultur
 • Ungdomar
 • Kompetensutveckling
 • Samarbeten
 • Ökande av befolkningens medvetenhet och engagemang om miljö

Läs mer här! »

FiskeLeader-projekt: Allmännyttiga projekt som passar inom ramen för strategin "Ett Hållbart FiskeÅland 2014-2020"

Exempel på projektområden:

 • Insatser som berör fiskevård
 • Förbättrande av akvatisk miljö
 • Kompetensutveckling, nätverkande och samarbeten kring fisk- och vattenförvaltning
 • Öka utbudet eller förbättra möjligheterna till upplevelse av hav och vatten

2. VEM KAN SÖKA?

Föreningar och organisationer, lantbrukare, aktiebolag*, företagare, och kommuner. Stödmottagaren måste ha ett FO-nummer.
*Finansiering till kommersiell verksamhet (företagsstöd) beviljas inte med Leader-metoden.

 

3. HUR SÖKER MAN?

Efter att ha diskuterat projektidén med Leader Åland kan den sökande lämna in en ansökan via IT-tjänsten HYRRÄ (ej fiskeleaderprojekt) med nödvändiga bilagor. All projekthantering sker elektroniskt via Hyrrä. Där kan projektägaren ansöka, komplettera, få beslut, redovisa och få beslut om utanordning, Leader Ålands kontor och ett arbetsutskott bereder projektet och håller kontakt med projektägaren föreventuella kompletteringar.. 

Läs hur man söker här! »

4. HUR MYCKET STÖD KAN PROJEKTET FÅ?

Stödprocenten per projekt är 60 eller 80 %. Stödet består av medel både från EU (antingen Jordbruksfonden eller Havs- och fiskerifonden) och Landskapsregeringen.

Projektets totalbudget kan inte vara större än 83 333 euro enligt reviderad strategi from 2017.

Total offentlig finansiering, dvs. Leaderstödet + t.ex. kommunbidrag kan inte vara mer än 50 000 euro (66 667 euro för de projekt som får 80 %).

Projektstödet baserar sig enbart verifierade, direkta och faktiska kostnader som stämmer överens med den godkända budgeten i ansökan, med undantag av värdering av talkoarbete, vilken får värderas till 15 euro/timmen. Leader Åland uppmuntrar till engagemang och frivilligarbete.

Kontakta Leaderkontoret för rådgivning och mallar för kostnads- och finansieringsplaner vid behov.

Se godkända projektkostnader här  »

5. KAN SAMMA PROJEKT FÅ STÖD FRÅN FLER STÄLLEN?

Ja. Leaderstödet + övrigt öffentligt stöd (t.ex. kommunbidrag) får dock inte överstiga 50 000 euro tillsammans. PAF-medel (t.ex. från Ålands kulturdelegation) för projekt är inte möjligt. Privata bidrag, t.ex från förening, stiftelser eller exempelvis Svenska Kulturfonden är däremot möjligt.

6. NÄR KAN PROJEKTET STARTA?

Projektets startdatum kan inte vara innan det datum projektet registreras i e-tjänsten (eller pappersblanketten emottas). Fram tills Landskapsregeringen har fastställt beslutet om stöd sker projektet på sk. egen risk. Kostnader som uppkommit eller betalats utanför projekttiden godkänns inte. Projektet skall redovisas och lämnas in till landskapsregeringen innan slutdatumet.

 

7. HUR BEDÖMS PROJEKTET?

Både den berörda aktionsgruppen och ett arbetsutskott poängsätter ansökan enligt uppgjorda kriterier. Samtliga projekt bedöms på ett icke-diskriminerande och öppet sätt.

Särskilda kriterier som betygssätts är:

- Målsättningarna
- Kostnadseffektiviteten
- Förankringen
- Efterlevnadspotential

Efter att Leader Åland har behandlat projektet skall en finansieringshandläggare på Näringsavdelningepå Ålands Landskapsregering utföra en teknisk kontroll och laglighetsgranskning innan ett slutligt beslut tas.

Leader Åland prioriterar projekt med stor potential för såväl innovation, hållbarhet, utveckling och miljövärden. 

URVALSKRITERIER FÖR LEADERPROJEKT

URVALSKRITERIER FÖR FISKELEADERPROJEKT

8. VAD ÄR LAG/FLAG?

LAG och FLAG är EU-förkortningar för Lokal AktionsGrupp och Fiskets Lokala Aktionsgrupp. Aktionsgrupper får ekonomiskt stöd för att genomföra lokala utvecklingsstrategier, genom att dela ut bidrag till lokala projekt. 

Aktionsgrupperna består av offentliga och privata aktörer från Åland, och måste inkludera representanter från tredje-, privata och offentliga sektorn samt ha en jämn könsfördelning.

LAG står för Lokal Aktionsgrupp, är 18 personer och behandlar allmänna Leaderprojekt, landsbygdsutvecklingsprojekt.

FLAG står för Fiskets lokala aktionsgrupp och behandlar FiskeLeaderprojekt.

Ordförande för Leader Ålands styrelse och lokala aktionsgrupp är Tage Eriksson. Ordförande för Fiskets lokala aktionsgrupp är Peter Selander.

 

9. NÄR KAN EN ANSÖKAN FÅ AVSLAG?

Avslag ges till projekt som inte uppfyller urvalskriterierna. Projekt som direkt gynnar kommersiell verksamhet, är vinstdrivande eller enbart har privat nytta, kan inte få stöd. Projektet behöver ha kapacitet att finansieria den egna delen och ha en förankrad och realistisk projektplan med tillhörande, kostnadseffektiv, budget samt uppfylla målsättningarna i Leader Ålands strategi.

URVALSKRITERIER FÖR LEADERPROJEKT

URVALSKRITERIER FÖR FISKELEADERPROJEKT

10. NÄR FÅR MAN STÖDET?

Stöd utbetalas mot redovisning. Ansökan om utbetalning av stöd i sin helhet görs via e-tjänsten Hyrrä till Leader Åland för godkännande (främst av slutrapporten och bifogade bilder, så materialet håller den standard som krävs för Leaders uppföljning och informationskrav) innan det skickas vidare till Ålands landskapsregering som gör en laglighetskontroll och betalar ut stöd.

OBS! Var noggranna med att enbart lämna in kostnader vilka ni är säkra på att platsar inom projektet - om icke stödberättigande kostnader överstiger en 10 procent dras summan av och ger sanktion (straffavgift). 

Betalningen sker i efterskott, varför det är viktigt att projektet har likviditet under projekttiden, om man inte ansöker om förskott på bidraget.

11. HUR REDOVISAR MAN?

Vid redovisning behövs:

 • Textrapport
 • Bildfiler
 • Talkotimlistor
 • Betalda fakturor + kvitto/kontoutdrag till varje verifikat
 • Indikatorblankett

Redovisning sker via Hyrrä (obs, Fiskeleaderprojekt redovisas till pappers).


Bli medlem för att få extra rådgivning i projektens alla skeden.