Logotyper för Leader-projekt

Det är viktigt att EU-flaggan och leaderlogon syns i samband med projekt. Publicerar ni information på en webbplats eller i en databas ska EU-flaggan finnas med. Logotypen behöver finnas på huvudsidan.

Leader Ålands medlemmar får en vatten- och vindtålig skylt i enlighet med EU:s anvisningar om synlighet vid projekt.

Bli medlem här »

(Allmänna Leaderprojekt)

Hämta EU-logotyper här >> 
Landsbygdsutvecklingsprojekt - LBU

 

(FiskeLeaderprojekt)
Fiskeriprojekt - EHFF

Dessutom behövs:

Leader Ålands logo

Officiella Leader-logon

Ålands landskapsregerings logo

 

 

Alla logotyper för Leaderprojekt som en bild för sidfot i A4 eller på hemsida, högerklicka för att ladda ner:

Utdrag från EU förordning 808/2014

2. Stödmottagarnas ansvar

2.1 I alla informations- och kommunikationsåtgärder som stödmottagaren vidtar ska EJFLU:s stöd till verksamheten visas genom följande:

a) Unionens emblem.

b) En hänvisning till stödet från EJFLU.

När en informations- eller publicitetsåtgärd rör en insats eller flera insatser som är medfinansierade av mer än en fond, kan hänvisningen i led b ersättas med en hänvisning till de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

2.2 Under verksamhetens genomförande ska stödmottagaren informera allmänheten om stödet från EJFLU på följande sätt:

a) Om stödmottagaren har en webbplats för yrkesmässig användning ska där finnas en kort beskrivning av insatsen där kopplingen framgår mellan webbplatsens syfte och stödet till insatsen, i proportion till stödnivån, inbegripet dess syften och resultat, där unionens finansiella stöd lyfts fram.

b) När det gäller insatser som inte omfattas av led c och där det totala offentliga stödet överskrider 50 000 euro ska minst en affisch (minst i A3-storlek) eller en upplysningstavla med information om projektet, som framhäver det finansiella stödet från unionen, sättas upp på en plats som är väl synlig för allmänheten. Medlemsstaterna får dock besluta att detta krav inte ska tillämpas på, eller att tröskeln ska höjas för, insatser enligt artikel 21.1 leden a och b (när det gäller inkomstbortfall och underhållskostnader) och artiklarna 28–31, 33, 34 och 40 i förordning (EU) nr 1305/2013. Medlemsstaterna får också besluta att detta krav inte ska tillämpas på, eller att tröskeln ska höjas för, andra insatser som inte medför en investering där det, på grund av den finansierade insatsens karaktär, inte är möjligt att hitta en lämplig placering av en affisch eller tavla. En upplysningstavla ska sättas upp i de lokaler som används av de lokala aktionsgrupper som finansieras genom Leader.

c) En tillfällig skylt av betydande storlek ska sättas upp för varje insats som innebär finansiering av infrastruktur eller byggverksamhet för vilka det totala offentliga stödet överstiger 500 000 euro, på en plats som är tydligt synlig för allmänheten. Senast tre månader efter det att en insats har avslutats ska stödmottagaren sätta upp en permanent plakett eller skylt av betydande storlek på en plats som är tydligt synlig för allmänheten för varje insats som uppfyller följande kriterier: i) Det totala offentliga stödet till verksamheten överstiger 500 000 euro. ii) Insatsen består i inköp av ett fysiskt föremål eller finansiering av infrastruktur eller byggverksamhet. Denna skylt ska innehålla uppgifter om namnet på och huvudsyftet med insatsen och framhäva det finansiella stödet från unionen. Skyltar, affischer, plaketter och webbplatser ska innehålla en beskrivning av projektet/insatsen och de delar som avses i del 2 punkt 1. Den informationen ska uppta minst 25 % av utrymmet på affischen, plaketten eller webbplatsen.

Tekniska kännetecken för informations- och publicitetsåtgärder

1. Logotyp och slogan

Varje informations- och publicitetsåtgärd ska innehålla följande element:

a) Unionsemblemet i enlighet med den grafiska profil som anges på
http:// europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, tillsammans med följande förklaring av unionens roll:
”Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden”.

b) För de insatser och de åtgärder som finansieras av Leader, Leader-logotypen: 

2. Informations- och kommunikationsmaterial

Publikationer (t.ex. broschyrer, foldrar och nyhetsbrev) och affischer om åtgärder och insatser som medfinansieras av EJFLU ska innehålla en tydlig anvisning på titelsidan om unionens deltagande, liksom unionens emblem om det nationella eller regionala emblemet också används. Publikationer ska innehålla hänvisningar till det organ som ansvarar för innehållet i informationen samt till den förvaltningsmyndighet som har utsetts att genomföra EJFLU-bidraget och/eller det nationella stödet i fråga.

Om informationen görs tillgänglig genom elektroniska medel (webbplatser, databaser för potentiella stödmottagare) eller i form av audiovisuellt material, ska den första punkten tillämpas på motsvarande sätt.

Webbplatser som berör EJFLU ska

a) nämna EJFLU:s bidrag, åtminstone på hemsidan,

b) innehålla en hyperlänk till kommissionens webbplats om EJFLU.

 

 

Logos för Leaderprojekt:

Logos för Fiskeleaderprojekt: