Vad är Leader?

Leader som arbetsmetod, för lokalt ledd utveckling, har funnits inom EU sedan 1991 och är en förkortning på franska som betyder ”samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi”. Leader är med andra ord en metod för att utveckla och diversifiera landsbygden.  

Hela Åland

I EU-sammanhang räknas hela Åland som en landsbygd. Mariehamn också, eftersom invånarantalet understiger 20 000.

Leader i Finland och Sverige

I Finland och Sverige har metoden använts sedan 1996 och på Åland infördes Leader år 2007. Det finns 54 Leaderområden i Finland, varav Åland är ett. Områdena i Fasta Finland följer Finlands EUprogram, medan Åland har egna. Sverige består i dagsläget av 48 Leaderområden.

Leadermetoden

Leadermetoden gör det möjligt för invånare att arbeta med lokal samhällsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn i samhället. Syftet är att med stöd av lokal kunskap, engagemang och lokalt initiativ uppnå målsättningarna för utveckling av Åland. Leadermetoden i stort talar om landsbygdsutveckling. 

Gräsrötternas önskemål

Kännetecknande för Leaderarbete är enligt följande:

Nerifrån – upp principen
Initiativen till projekten skall komma underifrån, från invånare, grupper, företag och organisationer i det aktuella området, då vet man att pengarna går till något som verkligen efterfrågas. En lokal förankring innebär oftast att en erfarenhet lever kvar efter projekttiden.

Samverkan
Leader-projekten uppmuntras att genomföras i samarbete mellan olika parter. De ideella, offentliga och privata sektorerna skall kunna arbeta tillsammans för att utveckla landsbygden.

Nytänkande / innovation
I Leader skall det alltid finnas en strävan till att projekten skall ha ett innovativt inslag, dvs. innehålla nya arbetssätt för att organisera, lösa problem och möta behov. Man kan även ”låna” idéer från andra. En lösning som existerar i andra områden kan vara innovativ och nyskapande i ett annat område.

Öppenhet / överförbarhet
Leader-projekten skall vara öppna och nya projekt skall kunna dra nytta av de erfarenheter tidigare projekt har haft.

Leader på Åland

Vi är inne i programperioden 2014-2020, den andra perioden för oss, och Leadermetoden på Åland genomförs genom delar av två åländska EU-program:

Landsbygdsutvecklingsprogrammet för landskapet Åland 2014-2020 (LBU)

(Med finansiering från Europeiska jordbruksfonden + landskapsregeringen)

 Det åländska genomförandet av Finlands operativa program för fiskerinäringen 2014‐2020

(Med finansiering från Europeiska havs- och fiskerisfonden + landskapsregeringen)

 

Två strategier 
Varje Leader-område har sin egen strategi, som skall vara anpassad till de lokala förhållandena och behoven. I sin strategi definierar varje område de urvalskriterier som projekten bör uppfylla för att kunna få finansiering av Leader.

Leader Åland har två strategier:

En strategi som genomförs inom ramen för Ålands LBU-program  (Leader)

och en strategi som lutar på det åländska operativa programmet för fiskerinäring (FiskeLeader)

LÄS MER HÄR >>

 

Den lokala aktionsgruppen (LAG)

Den lokala aktionsgruppen är den grupp av människor som ansvarar för att Leader-strategin förverkligas och behandlar och förordar projektansökningarna.

Den åländska gruppen har 18 medlemmar. Medlemmarna skall representera de tre olika sektorerna i samhället: den ideella, den privata och den offentliga sektorn. Könsfördelningen skall vara jämn och någon av medlemmarna skall vara under 25 år.

Föreningens medlemsmöte väljer gruppen, som sitter på två år, där hälften är i tur att avgå varje år. Alla ledamöter skall representera medlemmar i Leader Åland.

Gruppen är uppdelad i tre arbetsgrupper som tittar närmare på projekten, bereder, ger feedback och ger förslag till beslut.

http://leader.ax/sv/om/foreningen_/lag_gruppen/

Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAG)

FLAG är LAGs motsvarighet och är det beslutande organet för genomförandet av strategin Ett Hållbart FiskeÅland och behandlar fiske-Leaderprojekten. 

Förutom de kriterier som den lokala aktionsgruppen följer, skall FLAG bestå av minst 2/3 med bakrund inom yrkes-, sport- eller husbehovsfisket, vattenägare, fiskodlingen och miljöorganisationer. De resterande ledamöterna väljes utgående från kompetens.

Grupperna träffas flera gånger i året.