Tre grupper verkar inom Lokalkraft Leader Åland:

  • Styrelsen
  • Den lokala aktionsgruppen (LAG) - behandlar projektansökningar som söker Leaderstöd delfinansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
  • Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAG) - behandlar projektansökningar som söker Leaderstöd delfinansierat av Europeiska havs- och fiskerifonden

Grupperna väljs av Leader Ålands rfs medlemmar på höstmötet. Sammansättningen skall vara en jämställd grupp av människor som  representerar den offentliga-, privata-, och tredje sektorn. 

Medlemmarna sitter två år i gången, hälften är i tur att avgå eller omväljas på de årliga höstmötena.

Medlemmarna i LAG och FLAG är även uppdelade i arbetsutskott som tillsammans tittar närmare på projekten och ger förslag till beslut inför mötet.