FAQ

Vanliga frågor och svar

Från 1 november 2023 är ansökan om Leaderstöd öppen!

Ansökningar kan lämnas in fortlöpande under åren. Planerade datum för Leadergruppens möten där ansökningarna behandlas, läggs upp inom kort.

Ansökan görs via hyrra.ruokavirasto.fi – för att kunna representera er organisation i systemet behöver du få fullmakter via suomi.fi. 

Fiskeleaderstrategin inför ramen för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden för åren 2023-2027 är skriven, men vi väntar fortfarande på att få lämna in förslaget till Ålands landskapsregering för behandling och beslut. De tre föreslagna fokusområdena är: ”Välmående fiskbestånd och livsmiljö”, ”Smak av sjö & hav” samt ”Fiskekultur i arbete och fritid”. 

Hyrrä är det elektroniska ansökningssystemet som används på Åland och i Finland bland annat vid stödansökningar till Leader- och Fiskeleader.

Livsmedelsverket ansvarar för systemet.

Stödmottagaren måste ha ett FO-nummer.

Föreningar och andra registrerade organisationer (t.ex samfälligheter, fiskelag, byalag), lantbrukare, aktiebolag och kommuner kan vara stödmottagare.*


*Finansiering till kommersiell verksamhet (statligt stöd) beviljas inte med Leader-metoden.
Läs mer om statligt stöd här:
Kort om statligt stöd och Leader modellen som tillämpas inom LBU programmet 2014

Leaderprojekt: 

Projekten skall öka trivseln och attraktionen att bo och leva på Åland. 

Projekten ska passa inom något av följande fokusområden:

 • Ett attraktivt och levande samhälle ger livskvalitet
 • Lokalt engagemang för klimatanpassning och biologisk mångfald
 • Kompetens och samverkan främjar utveckling

Projekten skall vara utvecklande och allmännyttiga – resultaten ska inte vara begränsade till enbart några få. Projekten ska även passa inom ramen för ”Leader strategi för Åland 2023-2027” (Kortversion här >>)

Fiskeleaderprojekt
Fiskeleaderstrategin är inte godkänd av Ålands landskapsregering ännu, men de tre föreslagna fokusområdena är:

 • Välmående fiskbestånd och livsmiljö
 • Smak av sjö & hav
 • Fiskekultur i arbete och fritid

 

I ansökningsskedet väljer den sökande att använda någon av de följande modellerna:

 1. Baserat på förverkligade kostnader
 2. Flat rate 19% / 40 %

För de flesta projekt används den första modellen baserat på förverkligade kostnader. Budgeten består då av verkliga kostnader + värderat talkoarbete. Stödet är sedan 60 % av den sammanlagda summan.

De två andra kostnadsmodellerna flat rate 19 % / 40 % kan användas för de projekt som har personalkostnader. 

Som personalkostnader godkänns löner för arbetstid utan bikostnader och därutöver som kalkylerade kostnader 39 % av lönerna för tid i arbete. De kalkylerade personalkostnaderna omfattar semesterlön, semesterpenning och lagstadgade lönebikostnader.

Flat rate 19 % av personalkostnader & köpta tjänster:
Räkna ut 19 procent av de sammanlagda kostnaderna för löner och köpta tjänster. I de kalkylerade kostnaderna (19 %) ingår då:

 • resekostnader för projektpersonal
 • kostnader för lokaler
 • kostnader för maskiner och anordningar
 • kostnader för programvara, kontorskostnader, utbildningskostnader
 • företagshälsovård samt kostnader för servering och för projektets ansvarsförsäkringar.

Flat rate 40 % av personalkostnader:
Räkna ut 40 procent av de godtagbara personalkostnaderna. I de kalkylerade kostnaderna (40 %) ingår alla andra kostnader för projektet utom personalkostnader.

Nej, man måste inte ha med det – men Leader uppmuntrar till engagemang och frivilligarbete.

Talkoarbete (även kallat in natura, vederlagsfritt arbete, frivilligt arbete) är arbete som utförs i projektet utan ersättning. 

Talkoarbetet värderas till 20 € i timmen.
Arbete med maskiner (t.ex traktorgrävare) ökar värdet med 40 € per timme.

Det uppskattade värdet för talkoarbetet skrivs in i budgeten (arbetets art, antal timmar och personer samt värdet), även om det inte är en verklig kostnad. Ju mer talkoarbete man har desto högre blir projektets totala budget. Eftersom stödet är procentuellt på hela budgeten så ökar också stödet ju mer talkoarbete som finns.

Exempel:

Kostnader: 6000 euro
Talkoarbete: 4000 euro
Projektets totala budget: 10 000 euro

Stöd 60 %: 6000 euro
Talkoarbete: 4000 euro
Projektets totala finansiering: 10 000 euro

Under projektets gång fyller man i en lista på arbetet som utförs, med namn, datum, antalet timmar, arbetets art och värdet. Varje talkoarbetare skall sedan underteckna listan.

Stödet per projekt är 60 %, dock max 50 000 euro. Leaderstödet består av medel både från EU och Ålands landskapsregering. Stödet fås procentuellt mot redovisning.

Ja, privata bidrag från föreningar, stiftelser eller exempelvis Svenska Kulturfonden, sponsorer eller crowd funding. Offentliga medel (t.ex kommunbidrag) är också möjligt,  men där får Leaderstödet + övrigt offentligt stöd (t.ex. kommunbidrag) inte överstiga 50 000 euro tillsammans.

Ett projekt kan dock inte finansieras både med Leader och stöd för PAF-specialprojekt (t.ex. från Ålands kulturdelegation) eller andra EU-stöd.

En förening som får PAF-medel genom ett verksamhetsbidrag kan söka, om det också finns övriga intäkter i organisationen, t.ex medlemsintäkter, vinst från tidigare år eller försäljning och projektet är skilt från ordinarie verksamhet.

Projektets startdatum är tidigast när ansökan lämnats in elektroniskt i ansökningssystemet. Fram tills Leader och Ålands landskapsregering har fastställt beslutet om stöd sker all verksamhet i projektet på sk. egen risk. Kostnader som uppkommit eller betalats utanför projekttiden godkänns inte. Alla kostnader skall vara uppkomna och betalda inom projekttiden. 

Behandlingstiden är ca 1 månad för Lokalkraft Leader Åland. Sedan skall Ålands landskapsregering göra en teknisk kontroll innan slutligt beslut kan skickas ut. Handläggningstiden hos Ålands landskapsregering är enligt förvaltningslagen max 3 månader.

Sökande kan även innan beslut, på egen risk, upparbeta kostnader och påbörja projektet när ansökan skickats in och emottagits av Lokalkraft Leader Åland. 

Berörd aktionsgrupp hos Lokalkraft Leader Åland (LAG eller FLAG) poängsätter ansökan enligt uppgjorda urvalskriterier. Samtliga projekt bedöms på ett icke-diskriminerande och öppet sätt.

Särskilda kriterier som betygssätts är:

– Målsättningarna
– Kostnadseffektiviteten
– Förankringen
– Fortlevnadspotential

Efter att Leader Åland har behandlat projektet skall en finansieringshandläggare på näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering utföra en teknisk kontroll och laglighetsgranskning innan ett slutligt beslut tas.

Leader Åland prioriterar projekt med stor potential för såväl innovation, hållbarhet, utveckling och miljövärden. 

LAG står för Lokal Aktionsgrupp och behandlar allmänna Leaderprojekt, landsbygdsutvecklingsprojekt.

FLAG står för Fiskets lokala aktionsgrupp och behandlar FiskeLeaderprojekt.

Aktionsgrupperna får ekonomiskt stöd för att genomföra lokala utvecklingsstrategier, genom att dela ut bidrag till lokala projekt. 

Aktionsgrupperna består av representanter från tredje, privat och offentlig sektor från Åland samt ska ha en jämn könsfördelning. Ledamöterna väljs in för två år i taget på Leader Ålands höstmöte. Hälften är i tur att avgå varje år. 

Läs mer här >>

Avslag ges till projekt som inte uppfyller urvalskriterierna. Projekt som direkt gynnar kommersiell verksamhet, anses vara företagsstöd, är vinstdrivande eller enbart har privat nytta, kan inte få stöd.

Projektet behöver påvisa kapaciteten att finansiera det som inte finansieras av leadermedel i projektet och ha en förankrad och realistisk projektplan med tillhörande, kostnadseffektiv, budget samt uppfylla målsättningarna i Leader Ålands strategi.

Stödet utbetalas mot redovisning. Sökande kan delredovisa så många gånger som önskas.

I undantagsfall är det möjligt att ansöka om förskott på en del av det beviljade stödet, dock högst 40 %. Förskottet kvittas med minst 30 % på varje delredovisning, tills förskottet har kvittats.

I beslutet anges när redovisning skall göras. Vid längre projekttid skall delredovisningar göras. Ansökan om utbetalning av den sista stödposten ska lämnas in inom fyra månader efter projektets slutdatum. Ansökan om utbetalning sker via e-tjänsten Hyrrä. Ålands landskapsregering gör en laglighetskontroll och betalar ut stöd, i samråd med Leader Åland som godkännaner slutrapport, indikatorer och bifogade bilder, så materialet håller den standard som krävs för Leaders uppföljning och informationskrav.

Vid slutredovisning behövs:

 • Textrapport
 • Bildfiler
 • Underskrivna talkotimlistor
 • Kopia på betalda fakturor + kvitto/kontoutdrag till varje verifikat
 • Indikatorblankett

Redovisning sker via Hyrrä.

Allt på ett ställe

Samtliga dokument och blanketter som behövs för ansökan och redovisning av Leaderprojekt finns samlade på en och samma sida. OBS, under uppdatering.