FAQ

Vanliga frågor och svar

Tyvärr! Nu har vi fördelat all finansiering för programperioden 2014-2022. Tveka dock inte att ta kontakt med era projektidéer – 2023 börjar en ny programperiod med nya finansieringsmöjligheter!

Stödmottagaren måste ha ett FO-nummer. Föreningar och andra registrerade organisationer (t.ex samfälligheter, fiskelag, byalag), lantbrukare, aktiebolag och kommuner kan vara stödmottagare.*

*Finansiering till kommersiell verksamhet (statligt stöd) beviljas inte med Leader-metoden.
Läs mer om statligt stöd här:

Leader-projekt: 

Projekten skall öka trivseln och attraktionen att bo och leva på Åland. 

Exempel på teman:

 • Miljöförbättrande insatser
 • Användandet av naturen som resurs
 • Fritid & kultur
 • Ungdomar
 • Kompetensutveckling
 • Samarbeten
 • Ökande av befolkningens medvetenhet och engagemang om miljö

Projekten skall vara allmännyttiga och utvecklande och passar inom ramen för ”Leader strategi för Åland 2014-2020”. 

FiskeLeader-projekt
Exempel på teman:

 • Insatser som berör fiskevård
 • Förbättrande av akvatisk miljö
 • Kompetensutveckling, nätverkande och samarbeten kring fisk- och vattenförvaltning
 • Öka utbudet eller förbättra möjligheterna till upplevelse av hav och vatten

Projekten skall vara allmännyttiga och passa inom ramen för strategin:
 ”Ett Hållbart FiskeÅland 2014-2020”

Fiskeleaderprojekt skall vara genomförda senast 30.3.2023.

Troligtvis kommer samma datum att gälla Leaderprojekt, vi väntar på rekommendationer från Ålands landskapsregering. 

Nej, man måste inte ha med det – men Leader uppmuntrar till engagemang och frivilligarbete.

Talkoarbete (även kallat in natura, vederlagsfritt arbete, frivilligt arbete) är arbete som utförs i projektet utan ersättning. I vissa fall kan även förvärvsarbete läggas med som talkoarbete som en motprestation. T.ex. den tid en avlönad person lägger ner i projektet.

Talkoarbetet värderas till 15 € i timmen.

Arbete med maskiner ökar värdet ytterligare (se lista under Blanketter och dokument)

Om en sakkunnig utför ett arbete gratis i ett projekt, kan värdet för talkot räknas högre än 15 € men skall då motsvara den faktiska kostnaden ifall tjänsten/arbetet hade köpts in. 

Det uppskattade värdet för talkoarbetet skrivs in i budgeten (arbetets art, antal timmar och personer samt värdet), även om det inte är en verklig kostnad. Ju mer talkoarbete man har desto högre blir projektets totala budget. Eftersom stödet är procentuellt på hela budgeten så ökar också stödet ju mer talkoarbete som finns.

Exempel:

Kostnader: 6000 euro
Talkoarbetet: 4000 euro
Projektets totala budget: 10 000 euro

Stöd 60 %: 6000 euro
Talkoarbete: 4000 euro
Projektets totala finansiering: 10 000 euro

Under projektets gång fyller man i en lista på arbetet som utförs, med namn, datum, antalet timmar, arbetets art och värdet. Varje talkoarbetare skall sedan underteckna listan.

Utdrag från dokumentet för stödberättigande kostnader:
In natura begränsas till förvärvsarbete och obetalt frivilligarbete som härrör sig till projektets genomförande.

Obetalt frivilligarbete betraktas alltid som både en kostnad och privat finansiering. Värdet skall kunna uppskattas och revideras på ett oberoende sätt. Värdet av obetalt frivilligt arbete är 15 € per timme (för arbete med maskin se bilaga 1) och skall tydligt motiveras i ansökan och bedömas i samband med beslutsfattandet i det enskilda fallet. Vid tillskott av förvärvsarbete med sakkunskap skall en verifierad timkostnad påvisas i ansökan.
Tillskottet skall motsvara en faktisk kostnad ifall tjänsten/arbetet köpts in. Antalet arbetade timmar skall verifieras, undertecknas, av den som utför arbetet samt projektansvarig.
In natura-bidrag används som motfinansiering till den offentliga medfinansieringen. För att in natura-bidrag skall få godkännas som stödberättigad utgift skall dessa anges i ansökan samt i kostnadsbudgeten och godkännas i samband med stödbeslutet. I beslutet kan även uppställas ytterligare villkor för redovisningen och hanteringen av in natura-bidrag.

Stödprocenten per projekt är 60 eller 80 %. Stödet består av medel både från EU (antingen Jordbruksfonden eller Havs- och fiskerifonden) och Landskapsregeringen.

Projektets totalbudget kan inte vara större än 83 333 euro enligt reviderad strategi from 2017.

Total offentlig finansiering, dvs. Leaderstödet + t.ex. kommunbidrag kan inte vara mer än 50 000 euro (66 667 euro för de projekt som får 80 %).

Projektstödet baserar sig enbart verifierade, direkta och faktiska kostnader som stämmer överens med den godkända budgeten i ansökan, med undantag av värdering av talkoarbete, vilken får värderas till 15 euro/timmen. Leader Åland uppmuntrar till engagemang och frivilligarbete.

Budgeten består av verkliga kostnader + värderat talkoarbete. Stödet är sedan 60 eller 80 % av den sammanlagda summan.

Ja, t.ex privata bidrag, t.ex från föreningar, stiftelser eller exempelvis Svenska Kulturfonden, sponsorer eller crowd funding. Offentliga medel (t.ex kommunbidrag) är också möjligt,  men där får Leaderstödet + övrigt offentligt stöd (t.ex. kommunbidrag) inte överstiga 50 000 euro tillsammans.

Ett projekt kan dock inte finansieras både med Leader och PAF-medel (t.ex. från Ålands kulturdelegation) eller andra EU-stöd.

En förening som får PAF-medel genom ett verksamhetsbidrag kan söka, om det också finns övriga intäkter i organisationen, t.ex medlemsintäkter, vinst från tidigare år eller försäljning.

Behandlingstiden är ca 1 månad för Lokalkraft Leader Åland. Sedan skall Ålands landskapsregering göra en teknisk kontroll innan slutligt beslut kan skickas ut. Handläggningstiden hos Ålands landskapsregering är enligt förvaltningslagen max 3 månader.

Sökande kan även innan beslut, på egen risk, upparbeta kostnader och påbörja projektet när ansökan skickats in och emottagits av Lokalkraft Leader Åland. 

Projektets startdatum kan inte vara innan det datum ansökan registrerats av Leaderkontoret. Fram tills Leader och Ålands landskapsregeringen har fastställt beslutet om stöd sker all verksamhet i projektet på sk. egen risk. Kostnader som uppkommit eller betalats utanför projekttiden godkänns inte. Alla kostnader skall vara uppkomna och betalda inom projekttiden. 

Berörd aktionsgrupp  hos Lokalkraft Leader Åland (LAG eller FLAG) poängsätter ansökan enligt uppgjorda kriterier. Samtliga projekt bedöms på ett icke-diskriminerande och öppet sätt.

Särskilda kriterier som betygssätts är:

– Målsättningarna
– Kostnadseffektiviteten
– Förankringen
– Efterlevnadspotential

Efter att Leader Åland har behandlat projektet skall en finansieringshandläggare på Näringsavdelningen på Ålands landskapsregering utföra en teknisk kontroll och laglighetsgranskning innan ett slutligt beslut tas.

Leader Åland prioriterar projekt med stor potential för såväl innovation, hållbarhet, utveckling och miljövärden. 

LAG och FLAG är EU-förkortningar för Lokal AktionsGrupp och Fiskets Lokala AktionsGrupp. Aktionsgrupper får ekonomiskt stöd för att genomföra lokala utvecklingsstrategier, genom att dela ut bidrag till lokala projekt. 

Aktionsgrupperna består av offentliga och privata aktörer från Åland, och måste inkludera representanter från tredje-, privata och offentliga sektorn samt ha en jämn könsfördelning.

LAG står för Lokal Aktionsgrupp och behandlar allmänna Leaderprojekt, landsbygdsutvecklingsprojekt.

FLAG står för Fiskets lokala aktionsgrupp och behandlar FiskeLeaderprojekt.

Ordförande för Lokalkraft Leader Ålands styrelse och lokala aktionsgrupp 2019 är Jaana Ojanen. Ordförande för Fiskets lokala aktionsgrupp 2019 är Peter Selander.

Läs mer här >>

 

Avslag ges till projekt som inte uppfyller urvalskriterierna. Projekt som direkt gynnar kommersiell verksamhet, anses vara företagsstöd, är vinstdrivande eller enbart har privat nytta, kan inte få stöd.

Projektet behöver påvisa kapaciteten att finansiera det som inte finansieras av leadermedel i projektet och ha en förankrad och realistisk projektplan med tillhörande, kostnadseffektiv, budget samt uppfylla målsättningarna i Leader Ålands strategi.

Det är möjligt att ansöka om förskott på en del av det beviljade stödet. 

I övrigt utbetalas stödet mot redovisning. I beslutet anges när redovisning skall göras. Vid längre projekttid skall delredovisningar göras, annars görs slutredovisning inom projekttiden för Leaderprojekt eller tre månader efter projekttiden för Fiskeleaderprojekt.

För Leaderprojekt görs Ansökan om utbetalning av stöd i sin helhet via e-tjänsten Hyrrä. Ålands landskapsregering gör en laglighetskontroll och betalar ut stöd, i samråd med Leader Åland som godkännaner slutrapport, indikatorer och bifogade bilder, så materialet håller den standard som krävs för Leaders uppföljning och informationskrav.

För Fiskeleaderprojekt skickas slutrapport, bilder och indikatorblankett till Leader Åland och sedan tillsammans med ekonomisk redovisning till Fiskeribyrån, senast tre månader efter projektet avslutats.

Vid slutredovisning behövs:

 • Textrapport
 • Bildfiler
 • Underskrivna talkotimlistor
 • Betalda fakturor + kvitto/kontoutdrag till varje verifikat
 • Indikatorblankett

Redovisning sker via Hyrrä för Leaderprojekt inom projekttiden och till pappers eller e-post senast tre månader efter projekttiden för Fiskeleaderprojekt.

Efter redovisning skall en utvärderingsblankett fyllas i.

Allt på ett ställe

Samtliga dokument och blanketter som behövs för ansökan och redovisning av Leaderprojekt finns samlade på en och samma sida.
leaderprinciper
leadergrupp