Fyra nya projekt prioriterade

Av sju ansökningar som behandlades av Leadergruppen den 29 februari, förordades fyra projekt ett sammanlagt stöd om ca 109 400 euro.
Två ansökningar återremitterades för komplettering och ett avslogs.

De fyra projekt som Leadergruppen valde att prioritera är:

 • Eckerös motionsbacke (Eckerö IK)
 • Storboden i Sjövistet Nabben (Nabbens vänner)
 • Motionstrappa (Finströms kommun)
 • Utvecklingsprojekt City Mariehamn (Ålands Näringsliv)

Ansökningarna skickas nu vidare till Ålands landskapsregering för en teknisk laglighetskontroll, innan de officiella besluten kan fastställas. Efter det presenteras projekten närmare.

Har ni en projektidé?
Läs om ert idé passar inom något av våra tre fokusområden:

 

Fokusområde 1:

Målsättning: Öka attraktionskraften i alla åländska kommuner genom platsutveckling och insatser som ökar trivsel och livskvalitet för de boende utifrån deras villkor, behov och initiativ

Ett livskraftigt föreningsliv med tillgång till aktiviteter och upplevelser för alla, stärker gemenskapen i samhället, kan öka känslan av delaktighet och motverka utanförskap. Natur- och kulturupplevelser, mötesplatser och en utvecklande och stärkande fritid kan göra den lilla orten till en bättre plats att bo, leva och verka på, samtidigt som det lockar till besök.

Längtan till trygghet och natur i samband med möjligheter till multilokalitet/distansarbete kan öka inflyttningen i framtiden, vilket gör det fortsatt viktigt att trygga decentraliseringen. Även här kan lokalbefolkningen och föreningar bidra till att utveckla attraktionskraften i kommunerna. Genom en stärkt samverkan kan de skapa innovativa lösningar för förbättrad och moderniserad service, vilket på sikt kan skapa arbetsplatser och locka både inflyttare och besökare.

Föreningslokaler och andra gemensamma samlingsplatser kan användas på nya, innovativa och hållbara sätt och grundläggande tjänster som försvunnit kan återupplivas i nya förenklade former.

Exempel på insatser och projekt:

 • Fritidsaktiviteter, natur- och kulturupplevelser
 • Projekt som engagerar barn och unga
 • Gemensamma smarta servicelösningar eller insatser som  infrastruktursatsningar eller andra insatser för en smarta landsbygder
 • Projekt som stärker sammanhållningen och delaktigheten på orten
 • Insatser som gynnar ett rikt skärgårdsliv
 • Projekt som engagerar äldre personer
 • Insatser som ökar tillgängligheten, tillexempel genom fysiska investeringar eller digitala verktyg och tjänster
 • Utrymmen för gemensamma distansarbetsplatser

Målsättning: Öka attraktionskraften i alla åländska kommuner genom platsutveckling och insatser som ökar trivsel och livskvalitet för de boende utifrån deras villkor, behov och initiativ.

Exempel på insatser och projekt:

 • Fritidsaktiviteter, natur- och kulturupplevelser
 • Projekt som engagerar barn och unga
 • Gemensamma smarta servicelösningar eller insatser som  infrastruktursatsningar eller andra insatser för en smarta landsbygder
 • Projekt som stärker sammanhållningen och delaktigheten på orten
 • Insatser som gynnar ett rikt skärgårdsliv
 • Projekt som engagerar äldre personer
 • Insatser som ökar tillgängligheten, tillexempel genom fysiska investeringar eller digitala verktyg och tjänster
 • Utrymmen för gemensamma distansarbetsplatser
Fokusområde 2:

Målsättning: Stödja aktiviteter på lokal nivå för omställning till ett mer klimatneutralt samhälle med en välmående miljö.

När vi pratar om hållbart agerande kopplat till klimat och miljö inom Leader, tänker vi i första hand på insatser för en ökad biodiversitet, att minska övergödningen vid våra stränder och vikar samt att utveckla attraktiva grönområden för boende och besökare.

Men utöver det behövs även andra omställningar göras, som till exempel klimatsmarta lösningar för gemensamma platser och lokaler, utveckling av delningsekonomin, möjliggöra småskalig odling och självhushållning samt att öka beredskapen i byar.

Exempel på insatser och projekt:

 • Återskapande och nyanläggning av multifunktionella vatten- och våtmarksområden
 • Restaurering av värdefulla natur- och kulturmiljöer
 • Miljö- och klimatsmarta lösningar för energieffektivitet eller vattenhushållning för gemensamma platser och lokaler
 • Projekt som möjliggör självhushållning och läran om livet på landet 
 • Beredskapsplaner och insatser för ökad beredskap och omställning i byar
 • Gemensamma initiativ för en ökad cirkulär ekonomi
Fokusområde 3:

Målsättning: Främja entreprenörskap, byautveckling och omställning genom kunskapshöjande och folkbildande insatser som engagerar.

När kompetens och samverkan kombineras kan det inspirera till smarta lösningar och bidra till utveckling både i föreningslivet och näringslivet.  Förutom samarbeten och utbyte av ideér inom Åland är det även viktigt att vi skapar nätverk och hämtar hem kunskap från våra grannländer.

Exempel på insatser och projekt:

 • Studieresor och internationella samarbeten
 • Utbildningstillfällen, kurser, lärlingsprojekt
 • Synliggörande och gemensam marknadsföring av lokala tjänster och produkter
 • Smarta byar-strategier, byaplaner eller bobarhetsanalyser
 • Förstudier och utredningar för projekt som kan passa inom strategin eller bidra till målen

Det går bra att lämna in ansökningar löpande, men här är vårens preliminära mötesdatum:
11 april (deadline för ansökningar 21 mars)
22 maj (deadline för ansökningar 30 april)
Höstens deadline kommer snart!

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved