Offertförfrågan Projektledare

Lokalkraft Leader Åland rf begär in offerter på projektledning för projektet Mer fisk på tallriken som planeras äga rum under perioden 1.11.2021-31.3.2023. Hela projektet går i linje med Fiskets lokala utvecklingsstrategi Ett hållbart fiske-Åland, Ålands hållbara livsmedelsstrategi och Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.

Projektet Mer fisk på tallriken vill skapa en inspirerande och koordinerande länk mellan restaurangkockar och fiskare för att tillsammans få mer åländsk fisk på tallriken. Projektet ska stödja fiskerinäringen och restaurangbranschen, skapa hållbara samarbeten mellan aktörerna så att åländsk fisk på tallriken blir mer vanligt och attraktivt för både restaurangerna, skolkök, matgästen och för turisterna. Projektets ambition är att öka affärskedjan från hav till kök samt öka kunskapen om tillredning av råvaran lokalfisk, även de underutnyttjade fiskarterna som t.ex. mört, id, brax och simpa. I detta pilotprojekt involveras några utvalda, intresserade aktörer med målet att skapa möjligheter för mer åländsk fisk till konsumenterna på restaurang, med sikte på att bana vägen för hela branschen och på sikt öka lönsamheten för hela kedjan.

Målet är att öka samarbetet och skapa kontakter genom att föra samman nyckelpersoner, öka kunskapen om råvaran och med mera fisk på tallrikarna främja en ny gastronomisk dimension. De deltagande parterna ska genom projektet få hjälp med kontakter, utbildning, inspiration och förmedling av affärskontakter. Centralt blir att engagera parterna med information och inspiration och att belysa potential i att servera mer åländsk fisk. Även förädlingsföretag och grossist är viktiga aktörer att involvera i projektet. Målet är att få igång samarbeten och kommunikationslänk som på sikt är hållbara även efter projektets avslut.

Aktiviteter i projektet:

  • Planering och kontakt med nyckelparter
  • Kartläggning av utgångsläge och förutsättningar
  • Arrangera studiebesök och träffar för nyckelparterna till respektive bransch
  • Arrangera workshops där deltagarna får testa ta fram nya produkter och smakkombinationer
  • Arrangera specialkurs med fiskkock / expert
  • Kommunikation och uppföljning
  • Utvärdering

Uppdraget består av 250 timmar fördelat under projektperioden. Projektet påbörjas enligt överenskommelse under hösten 2021, under förutsättning att projektet fått slutligt godkännande från Ålands landskapsregering. Projektet ska slutredovisas senast 31.03.2023, men kan avslutas tidigare.

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas där följande kriterier kommer att beaktas i bedömningen:
– Pris per timme inkl. moms
– Projektledarens / företagets kompetens (beskrivs i offerten)
– Referenser från tidigare genomförda uppdrag

Projektledaren ska ha erfarenhet av att självständigt driva utvecklingsprojekt och ha ett brett nätverk i de berörda branscherna.

Närmare upplysningar ger koordinator Alexandra de Haas på 0457 345 0450 eller info@leader.ax.

Offerter skickas till Lokalkraft Leader Åland rf, PB 229, AX-22101 Mariehamn eller info@leader.ax och skall vara inlämnad senast den 1.10.2021

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved