Europeisk fallstudie om LEADER och miljömässig hållbarhet på Åland

Europeiska landsbygdsnätverket, European Network for Rural Development – ENRD, visade intresse för Leader Ålands miljöfokus och utförde en fallstudie om LEADER och miljömässig hållbarhet på Åland som nu har publicerats: https://enrd.ec.europa.eu/publications/promoting-transition-green-economy_en
 
Bakgrund:
När det åländska landsbygdsutvecklingsprogrammet 2007-2013 avslutades hade enbart 4 projekt och 7 % av finansieringsramen (29 000 av 0,4 miljoner euro) förverkligats inom åtgärden för sk. Icke-produktiva investeringar*.
Till följande programperiod 2014-2020 valde Ålands landskapsregering att istället hänföra den åtgärden till Leader. Idag har mer än hälften av alla hittills beviljade Leaderprojekt fokus på natur & miljö, varav hittills åtminstone 17 av dessa är åtgärder som skall öka biodiversiteten, återskapa traditionella kulturlandskapsmiljöer eller minska näringsläckage.
 
* Upprättande av gärdesgårdar, återskapande av naturbetesmark, återskapande/nyskapande av lövängar och anläggning av våtmark, med syfte att öka biodiversiteten i kulturlandskapet och återskapa traditionella kulturlandskapsmiljöer samt främja vattenskyddet inom områden som belastas kraftigt av jordbruket genom att minska näringsläckage, förbättra levnadsförhållanden för djur- och växtarter samt återskapa naturlivsmiljöer som har försvunnit.
Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved