Nästa programperiod

Leadermetoden, lokalt ledd utveckling, har sedan 2009 implementerats på Åland genom Ålands landsbygdsutvecklingsprogram (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) och genom Det åländska genomförandet av Finlands operativa program för fiskerinäring (Europeiska havs- och fiskerifonden).
Än finns det finansiering kvar i båda programmen att fördela under 2021-2022, men arbetet inför nästa programperiod pågår.

Åland kommer i nästa programperiod att ingå i Finlands CAP-strategiplan (tidigare Landsbygdsutvecklingsprogram) och Ålands landskapsregering har tagit fram förslag på interventioner (åtgärder) samt finansiering för Ålands del i programmet under åren 2023-2027. Under oktober är förslaget ute på remissrunda och offentligt hörande.

Här hittar ni förslaget: 
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/interventionersamlade_till_remiss_ii.pdf

På sidan 57-61 kan ni läsa om Icke produktiva investeringar
På sidan 77-81 kan ni läsa om Leader

I nuvarande programperiod har åtgärden Icke produktiva investeringar (skapandet av nya naturbeten, kulturmarksbeten, våtmarker etc.) implementerats enbart genom Leader. Den lokala aktionsgruppen (LAG, Leader) har under perioden fördelat ca 338 000 euro till sådana åtgärder, varav ca 213 000 euro har gått till 14 projekt som drivits av jordbrukare.

Nu föreslås det 700 000 euro till Icke produktiva investeringar, som en standardåtgärd i programmet. Dvs den stödsumman är enbart tillgänglig för aktiva jordbrukare att söka, direkt från Jordbruksbyrån (ÅLR) och inte från Leader.

Vad gäller finansieringsramen för Leader är förslaget 1,1 miljon euro för åren 2023-2027. För de aktiva åren 2016-2020 fanns det 1,644 miljoner tillgängligt för Leader inom landsbygdsutvecklingsprogrammet, och för övergångsperioden 2021-2022 beviljades Leader 527 000 euro extra. Sammanfattningsvis föreslås alltså en lägre finansieringsram för projektstöd och verksamhetsbidrag för Leader (LAG) per år än tidigare.

Styrelsen för Leader Åland har möte tisdagen den 26.10 kl. 18.00 där de kommer att behandla ärendet. Medlemmarna får gärna skicka in kommentarer till detta, antingen direkt till Leader Ålands styrelse eller genom ett eget remissvar.

Remissvaren skall vara inlämnade till Ålands landskapsregering senast 31.10.2021.

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved