Leadermetoden - lokalt ledd utveckling

Leader är en finansieringsmetod för lokalt ledd utveckling (Community-led developement, CLLD) som funnits inom EU sedan 1990-talet och bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Syftet är att med stöd av invånarnas kunskap, engagemang och initiativ uppnå målsättningarna för utveckling på platsen, tillsammans med den offentliga sektorn i samhället. Detta benämns ofta som landsbygdsutveckling. Hela Åland är ett eget Leaderområde och föreningen som förvaltar metoden här är Lokalkraft Leader Åland – välkommen med! 
Läs mer om lokalt ledd utveckling och Leadermetoden >>

EU flagga
Tage och Jaana

Föreningen

Lokalkraft Leader Åland rf är en ideell förening som grundades 2007 (2006) med syfte att verka för landsbygdens utveckling.
Styrelsen ansvarar för administrationen av de två lokala aktionsgrupperna, som utses av föreningens medlemmar på höstmötet.

Läs mer >>

LAG Åland på Landsbygdsriksdag

Den lokala aktionsgruppen

Den lokala aktionsgruppen (LAG) ansvarar för genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin ”Leaderstrategi för Åland 2014-2020” och behandlar stödansökningar för Leaderprojekt.

Läs mer >>

Roger Nordlund på fiskevårdsseminarium

Fiskets lokala aktionsgrupp

Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAG) ansvarar för genomförandet av utvecklingsstrategin ”Ett hållbart fiske-Åland 2014-2020” och behandlar stödansökningar för FiskeLeaderprojekt.

Läs mer >>

Visste du att...

LEADER är en förkortning på franska som betyder ”samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi”

?

Leader och lokalt ledd utveckling

Leader är en arbetsmetod för lokalt ledd utveckling, har funnits inom EU sedan 1991. Namnet LEADER är en förkortning av en mening på franska som betyder ”samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi”.

Leader är med andra ord en metod för att utveckla och diversifiera landsbygden. I EU-sammanhang räknas hela Åland som en landsbygd. Mariehamn också, eftersom invånarantalet understiger 20 000.

Leadermetoden, som numer även kallas lokalt ledd utveckling, gör det möjligt för invånare att arbeta med lokal samhällsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn i samhället. Syftet är att med stöd av lokal kunskap, engagemang och lokalt initiativ uppnå målsättningarna för utveckling av Åland. Leadermetoden i stort talar om landsbygdsutveckling.

Den förvaltande organisationen – den lokala aktionsgruppen – skriver en lokal utvecklingsstrategi som ger området en budget och beskriver vilka insatser som kan stödjas för att öka attraktionskraften i området och t.ex. stimulera ökad sysselsättning. På Åland är vi dock begränsade av att inte kunna ge direkta företagsstöd, utan projekten skall vara samverkande, tillgängliga för alla och allmännyttiga.

 

leaderprinciper

Grundprinciperna är följande:

Initiativet till ett Leaderprojekt ska komma från invånare, grupper, företag och organisationer i det aktuella området. Då vet vi att pengarna går till något som verkligen efterfrågas och att erfarenheten lever kvar.

Leaderprojekten ska gärna genomföras som samarbeten mellan olika parter ur ideella, offentliga och privata sektorer.

Ett Leaderprojekt ska gärna innehålla innovativa inslag. Det kan handla om exempelvis nya arbetssätt för att organisera, lösa problem eller möta behov. Det går även bra att låna idéer från andra – en lösning som existerar på en plats kan vara innovativ och nyskapande på en annan.

Leader-projekten skall vara öppna och nya projekt skall kunna dra nytta av de erfarenheter tidigare projekt har haft.

Under perioden 2007-2013 blev Leader obligatoriskt i samtliga landsbygdsutvecklingsprogram i EU. Minst 5 % skall gå till Leader från landsbygdsprogrammen, som delfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (”landsbygdsfonden”).
Numera kan även andra EU-fonder använda sig av Leadermetoden för att nå det lokala engagemanget. Då kallas det för Lokalt Ledd Utveckling (LLU) –  Community Led Local Development (CLLD) och kan implementeras i alla fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna; landsbygdsfonden, havs- och fiskerfonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden.

På Åland tillämpas Leader och lokalt ledd utveckling inom två program/EU-fonder:
– Ålands landsbygdsutvecklingsprogram 2014-2020 (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling)
– Det åländska genomförandet av Finlands operativa program för fiskerinäringen 2014-2020 (Europeiska havs- och fiskerifonden)

Leadermetoden på Åland implementerades första gången 2009-2010 i de båda programmen under programperioden 2007-2013 och delfinansierade då över 100 projekt. Idag har ytterligare ca 70 projekt hittills förverkligats genom lokalt ledd utveckling.
Runt om i Europa finns över 3000 Leaderområden.Varje Leaderområde är en egen organisation med egen utvecklingsstrategi, eget Leaderkontor och egen lokal aktionsgrupp. 

I Finland och Sverige har metoden använts sedan 1996 och på Åland infördes Leader år 2007. Det finns 55 Leaderområden i Finland, varav Åland är ett. Områdena i Fasta Finland följer Finlands EU-program, medan Åland har egna. Sverige består i dagsläget av 48 Leaderområden.
Läs mer om Leader i EU: https://enrd.ec.europa.eu/
FARNET – nätverket för fiskeleaderområden: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/node_en

Föreningen

Föreningen Leader Åland rf grundades hösten 2006 och blev registrerade 2007. Arbetet påbörjades med att kartlägga vilka behov och önskemål invånarna på Åland hade. Kontakter till Leaderområden i Finland och Sverige skapades och så småningom började arbetet med att skriva den lokala strategin. Strategin godkändes av Ålands landskapsregering 30.4.2009 och arbetet med att implementera Leadermetoden på Åland inom Landsbygdsutvecklingsprogrammet 2007-2013 kunde inledas. I april 2009 anställde föreningen en verksamhetsledare och i augusti öppnade föreningen sitt kontor i Mariehamn. Under 2010 blev föreningen även godkända som genomförare av Leadermetoden inom fiskeriprogrammet 2007-2013.

Efter att ca 100 projekt runt om på Åland förverkligats genom Leader påbörjades parallellt arbetet med en ny strategi till nästa sjuåriga programperiod. Sommaren 2015 avslutades och redovisades programperioden 2007-2013 och den 30.09.2015 godkändes Leader Åland som genomförare av Leadermetoden på Åland inom Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland 2014-2020. I november samma år skickade föreningen också in ett utkast till strategi för ”fiske-Leader” inom ramen för fiskeriprogrammet, vilken godkändes 5.4.2016.

År 2018 flyttades Leaderkontoret till Ålands Landsbygdscentrum i Jomala, tillsammans med flera andra organisationer. 

 

Utdrag från stadgarna:

Föreningen verkar som en ideell förening på svenska. Föreningen verkar för landsbygdens utveckling. Föreningen deltar i förverkligandet av Ålands utvecklingsprogram och Europeiska Unionens utvecklingsprogram. Föreningens syfte är, att utgående från Ålands befolknings egna behov och värderingar, verka för att bevara den lokala servicen och de lokala arbetsplatserna, kunnande och sysselsättning, samt befrämja och utveckla den lokala befolkningens och besökarnas trygghet och trivsel i enlighet med principerna för hållbar utveckling. 

Förverkligandet sker genom att:
1. Verka för landsbygdens och skärgårdens utveckling genom att ordna informations- och skolningstillfällen och studieresor för sina medlemmar.
2. Utreda privata och offentliga finansieringsmöjligheter.
3. Informera, aktivera och koordinera verksamheter inom ramen för målsättningen.
4. Samarbeta med invånare, byalagen, föreningarna, kommunerna, organisationerna, institutionerna och göra utvecklingsstrategier och framtidsplaner.
5. Uppehålla samarbete och bilda nätverk och referensgrupper både på lokal, nationell och internationell nivå

Länk till stadgarna >>

Föreningens styrelse består av ordförande och 4-6 ledamöter samt tre suppleanter. Styrelsen ansvarar för administrationen av de två lokala aktionsgrupperna.

Ordinarie:
Therese Ling (ordförande)

Brage Wilhelms 
Bo-Erik Sandell
Britt-Marie Williams
Jaana Ojanen
Marie Snällström
Roger Nordlund

Suppleanter:
Björn Gustbee (första)
Jonny Karlström (andra)
Erica Sjöström (tredje)

Föreningen har över 100 medlemmar, varav 16 är kommuner,  75 föreningar och 23 privatpersoner. Vi är glada att alla kommuner finns representerade i vårt medlemsregister. Föreningens medlemmar kan tillsammans vara med och förverkliga lokalt ledd utveckling på Åland.

Läs mer om medlemskap här >>

Den lokala aktionsgruppen

Efter en första programperiod av Leadermetoden på Åland (2007-2013) tog Lokalkraft Leader Åland fram ett förslag på en lokal utvecklingsstrategi för perioden 2014-2022. Programperiodens start försenades, men den 30.09.2015 godkände Ålands landskapsregering Lokalkraft Leader Åland återigen som genomförare (lokal aktionsgrupp) av Leadermetoden/lokalt ledd utveckling inom Landsbygdsutvecklingsprogrammet på Åland. 

Strategin, som är lokalt förankrad och utarbetad av en strategigrupp, utvärderas under perioden och har reviderats ett antal gånger. Den lokala aktionsgruppen (LAG) är den grupp av människor som ansvarar för att den lokala utvecklingsstrategin förverkligas och behandlar och förordar projektansökningarna. 

LAG på Åland består av 9-18 medlemmar. Medlemmarna skall representera de tre olika sektorerna i samhället: den ideella, den privata och den offentliga sektorn. Könsfördelningen skall vara jämn, men minst 60 resp. 40 %. Minst en ungdomsrepresentant skall ingå i gruppen. Föreningens medlemsmöte väljer gruppen. Ledamöterna väljs för två år i taget, där hälften i gruppen är i tur att avgå varje år. Alla ledamöter skall representera medlemmar i Leader Åland

Tillhörande program: Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland 2014-2020
Delfinansieras av: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
Strategi: Leaderstrategi för Åland 2014-2022 (pågår t.o.m. våren 2023)
Budget: ca 1,6 miljoner euro + 527 000 euro i övergångsperioden 2020-2022
Genomförare: Den lokala aktionsgruppen (LAG)
Projekttyper som stöds: Allmännyttiga investeringar och utvecklingsprojekt
Tyngdpunkter: SAMHÄLLSUTVECKLING – NATUR & MILJÖ – KUNSKAP
Visionen som genomsyrar hela strategin:

Vi vill bidra till ett hållbart Åland genom att arbeta för:

 • Att det öppna åländska landskapet bevaras
 • Att ålänningarnas kunskap och engagemang för att utveckla sitt lokala Åland blir ännu större
 • Att samarbetsformerna blir många och naturliga
 • Att vi rustar upp och förskönar Åland
 • Att återflyttning och inflyttning ökar
 • Att miljöengagemanget ökar
 • Att kulturarvet bevaras och utvecklas
 • Att fler lokalproducerade produkter kommer ut på marknaden

Ledamöter i den lokala aktionsgruppen 2023

Tredje sektor
Björn Gustbee (Rädda Lumparn)
Britt-Marie Williams (Nybonds i Krogstad)
Anna Ingman (Ålands natur och miljö)
Marie Snällström (FUIA) – ordförande

Privat sektor
Bo-Erik Sandell
Elina Lindroos
Jaana Ojanen 
Noah Holm
Therese Ling

Offentlig sektor
Airi Pettersson (Kumlinge)
Erica Sjöström(Mariehamn)
Brage Wilhelms (Lumparland)
Jonny Karlström (Brändö)

leadergrupp

Fiskets lokala aktionsgrupp

Fiskets Lokala Aktionsgrupp (FLAG) är LAGs motsvarighet och är det beslutande organet för genomförandet av strategin Ett Hållbart FiskeÅland och behandlar fiske-Leaderprojekten. 

Den 05.04.2016 godkändes Leader Ålands förslag till lokalt ledd utvecklingsstrategi inom ramen för Det åländska genomförandet av Finlands operativa program för fiskerinäring 2014-2020. Programmet fortlöper till och med våren 2023. Gruppen som behandlar projekten kallas för Fiskets lokala aktionsgrupp och förkortas FLAG.  Strategin utvärderas kontinuerligt under perioden och har reviderats ett antal gånger.

Förutom de kriterier som den lokala aktionsgruppen följer, skall FLAG bestå av minst 2/3 med bakrund inom yrkes-, sport- eller husbehovsfisket, vattenägare, fiskodlingen och miljöorganisationer. De resterande ledamöterna väljes utgående från kompetens.

Tillhörande program: Det åländska genomförandet av Finlands operativa program för fiskerinäring 2014-2020
Delfinansieras av: Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) 
Strategi: Ett hållbart fiskeÅland – strategi för FLAG 2014-2020 (pågår t.o.m. våren 2023)
Budget: 720 000 euro
Genomförare: Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAG / FLAGs beslutande organ)
Projekttyper som stöds: Allmännyttiga investeringar och utvecklingsprojekt
Målområden: MILJÖ – KUNSKAP – UPPLEVELSE


Utdrag av behovsidentifieringen:

 • Vattenmiljön i Östersjön är av avgörande vikt för det åländska samhällets attraktionskraft
 • Tillgänglighet till vatten gynnar både lokalbefolkning, inflyttning och företagare
 • Förbättra förutsättningarna för att bedriva företagande i koppling till fisketurism och upplevelser i det natursköna åländska skärgårdslandskapet
 • Utökat samarbete inom lokalsamhället för en optimal förvaltning av vattnen

Ledamöter i fiskets lokala aktionsgrupp 2023

Tredje sektor
Anki Håkans (Ålands 4H distrikt) 
Johan Mörn (Ålands fiskare)
Kaj Törnroos (Kumlinge fiskelag)
Olof Karlsson (Ålands fiskodlarförening) 

Privat sektor
Ann Woivalin
Peter Selander
Roger Nordlund – ordförande
Sofi Helenius

Offentlig sektor
Airi Pettersson (Kumlinge)
Patrik Fellman (Föglö)