illustration av pärmar

Mallar, blanketter och dokument

Underlag till ansökan

Projektplanen  skriver ni direkt in i ansökningssystemet Hyrrä, där finns det textfält att skriva i och en god guidning för hur projektplanen ska skrivas.

Ni behöver alltså inte göra ett skilt dokument, men om ni vill förbereda er innan ni loggar in i systemet för att göra ansökan så kan ni använda följande mall:

Mall för projektplan 2023-2027 (word) >>
Mall för projektplan 2023-2027 (google dokument) >>

Projektplanen beskriver vilka resultat och mål ni har med projektet och hur ni planerar genomföra det.

Projektplanen ska innehålla svar på dessa punkter:

 • Sammanfattning av projektet
 • Bakgrund, målgrupp och behov
 • Genomförande, tidtabell & risker
 • Mål, resultat och effekter
 • Kommunikation och information
 • Projektets fortlevnad
 • Hållbar utveckling & miljökonsekvenser

Talkoarbete kan användas som motfinansiering i ert projekt. Ni skriver in värdet som en kostnad i budgeten och sätter sedan samma värde i finansieringsplanen som en egen insats.

Under perioden 2023-2027 är talkovärdet:
Persontimmar: 20 €/h
Traktor- och maskintimmar: 40 €/h 
(exkl. förare, dvs 60 € totalt för person och fordon per timme)

Instruktioner >>

Alla kostnadsposter över 10 000 euro behöver styrkas med ett tillräckligt antal offerter, gärna tre. Om ni inte har fått tag på flera kan ni motivera varför ni har färre, lämna in ett utdrag över den normala prisnivån eller någon annan utredning enligt vilken det är möjligt att bedöma kostnadernas skälighet. . Kom ihåg att dokumentera hur offerterna begärs in.

Konkurrensutsättning (excel) >>
Konkurrensutsättning (google kalkylblad) >>

Ni kan även behöva styrka att andra kostnader är skäliga. Detta genom att detaljerat beskriva hur det är uträknat.

 

Om ni har samarbetspartner eller andra bidragsgivare så kan ni påvisa det genom ett intyg. Nedan finns exempel, men ni kan även formulera dem själva.

Exempel på medfinansieringsintyg (pdf) >>
Exempel på deltagarintyg (pdf) >>

Under projektets gång

Talkolista för utskrift >>
Talkolista (excel) >>
Talkolista (google kalkylblad) >>
Kom ihåg underskrifter!

Under perioden 2023-2027 är talkovärdet:
Persontimmar: 20 €/h
Traktor- och maskintimmar: 40 €/h (exkl. förare)

Följande logotyper är obligatoriska under 2023-2027:

 • EU-flaggan med texten ”Medfinansiering av Europeiska unionen”
 • Lokalkraft Leader Ålands logotyp

EU-emblem >>
Leaderlogo >>

Anvisningar på landsbygd.fi >>

Om projektet har en hemsida ska EU-logotypen och hänvisning till Leader finnas med. Vid investeringar ska en permanent skylt sättas upp på synlig plats. 

Viktigt! På alla kommunikationsmaterial som tas fram inom projekttiden (trycksaker, informationsblad, skyltar, radioreklam, videor etc) ska hänvisning till medfinansiering av Europeiska unionen och Leader i form av logotyper och/eller hänvisning finnas med för att det ska kunna godkännas.

Mer information på kommande.

Läsvärt

Här är en videoguide för hur ansökan görs (anvisningar nedan):

Anvisningar (ladda ner)

1. Logga in i e-tjänsten Hyrrä på adressen https://hyrra.ruokavirasto.fi.  Hyrrä-tjänsten fungerar bäst med de senaste versionerna av webbläsarna Google Chrome och Mozilla Firefox.

2. Identifiera dig i tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort.

 • Identifiering med bankkoder
  • Om du väljer identifiering med bankkoder styr tjänsten dig automatiskt till inloggningssidan för den bank du valt. Mer information om identifiering får du från din egen bank.
 • Certifikatkort (identitetskort med chip)
  • Du behöver en kortläsare och kortets PIN-kod för att identifiera dig med identitetskort.
 • Mobilcertifikat
  • Anvisningar om hur du använder mobilcertifikat finns på din mobiloperatörs webbplats.

Du kan uträtta ärenden för organisationens räkning om du har de rättigheter som behövs i Suomi.fi-fullmaktens bas- eller fullmaktsregister. Anvisningar för Suomi.fi-fullmakter.

3. Välj Ny ansökan
4. Välj Projektstöd, Åland
5. Fyll i ansökan enligt instruktionerna
Om du loggar ut för att fortsätta senare, hittar du ansökan under ”Egna projekt”.

Ta kontakt för rådgivning!

Fiskeleaderstrategin är inte godkänd av Ålands landskapsregering än.

Tidslinje över framtagandet >>

För projekt som beviljats stöd 2014-2022

Till slutredovisningen bifogas:

 • Slutrapport / uppföljningstext
 • Bilder
 • Ansökningsblankett (enbart Fiskeleader)
 • Underlag för kostnader, t.ex kopior på fakturor och kvitton
 • Verifiering på att kostnaderna är betalda, t.ex kontoutdrag
 • Timlista för talkoarbete, underskriven av samtliga deltagare (värdet för talkoarbete 2014-2022 är 15 €/h.
  Se maskinvärde här >>)
 • Protokoll för eventuella möten som bekostas av projektstödet
 • Indikatorblankett

Tänk på att kostnader som redovisas ska:

 • Vara betalda
 • Ha uppkommit under projekttiden
 • Kunna specificeras och bevisas
 • Härröra till budgeten (till exempel godkänns inte talkotimmar för projektledning eller styrgruppsmöten om det inte tagits upp i budgeten i ansökningsskedet)

Anvisning om ansökan om utbetalning i Hyrrä (pdf) >>

Gäller enbart Leaderprojekt som beviljats stöd under perioden 2014-2022, ej fiskeleaderprojekt

När du informerar om projektet ska du alltid komma ihåg att berätta att det har fått EU:s landsbygdsfinansiering. I allt kommunikationsmaterial som ingår i projektet ska EU:s emblem, dvs. EU-flaggan och texten ”Medfinansieras av Europeiska unionen” synas.

Anvisningar för kommunikation 2023-2027 >> 

Leader Ålands medlemmar får en vatten- och vindtålig skylt i enlighet med EU:s anvisningar om synlighet vid projekt.

EU-logo Ladda ner
Lokalkraft Leader Ålands logotyp Ladda ner

Valfritt
Ålands landskapsregerings logotyp  Ladda ner

Typsnitt för hänvisningen till Europeiska unionen och fonden skall vara Arial, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma eller Verdana i svart, vit eller Reflex Blue (samma färg som EU-flaggan).

Samlade logotyper för Leaderprojekt 2014-2022:
Logotyp med EU, Leader och text Ladda ner 

Samlade logotyper för Fiskeleaderprojekt 2014-2022:
Logotyp med EU, Leader och text Ladda ner 

personer sitter vid bord och arbetar
illustration av frågor och svar

FAQ

Vanliga frågor och svar

Från 1 november 2023 är ansökan om Leaderstöd öppen!

Ansökningar kan lämnas in fortlöpande under åren. Planerade datum för Leadergruppens möten där ansökningarna behandlas kan dock göra att vi väljer att utlysa vissa deadlines. 

Ansökan görs via hyrra.ruokavirasto.fi – för att kunna representera er organisation i systemet behöver du få fullmakter via suomi.fi. 

Fiskeleaderstrategin inför ramen för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden för åren 2023-2027 är inlämnad till Ålands landskapsregering den 29.11.2023. Vi väntar fortfarande på beslut. De tre föreslagna fokusområdena är: ”Välmående fiskbestånd och livsmiljö”, ”Smak av sjö & hav” samt ”Fiskekultur i arbete och fritid”. 

Hyrrä är det elektroniska ansökningssystemet som används på Åland och i Finland bland annat vid stödansökningar till Leader- och Fiskeleader.

Livsmedelsverket ansvarar för systemet.

Du hittar sidan på hyrra.ruokavirasto.fi
Inloggningen sker via dina bankkoder eller med mobilcertifikat. För att kunna representera din förening eller organistion behöver du dock få en särskild fullmakt via suomi.fi. Instruktioner för det finns här.

Stödmottagaren måste ha ett FO-nummer.

Stödmottagare kan vara alla typer av lokala aktörer, så som föreningar och andra registrerade organisationer (t.ex samfälligheter, fiskelag, byalag), aktiebolag*, andelslag, stiftelser och kommuner.

*Inga direkta kommersiella företagsstöd (statligt stöd) kan beviljas genom Leader på Åland enligt den åländska delen av CAP-strategiplanen för 2023-2027. 
Läs mer om statligt stöd här:
Kort om statligt stöd och Leader modellen som tillämpas inom LBU programmet 2014

Leaderprojekt: 

Projekten skall öka trivseln och attraktionen att bo och leva på Åland. 

Projekten ska passa inom något av följande fokusområden:

 • Ett attraktivt och levande samhälle ger livskvalitet
 • Lokalt engagemang för klimatanpassning och biologisk mångfald
 • Kompetens och samverkan främjar utveckling

Projekten skall vara utvecklande och allmännyttiga – resultaten ska inte vara begränsade till enbart några få. Projekten ska även passa inom ramen för ”Leader strategi för Åland 2023-2027” (Kortversion här >>)

Fiskeleaderprojekt
Fiskeleaderstrategin är inte godkänd av Ålands landskapsregering ännu, men de tre föreslagna fokusområdena är:

 • Välmående fiskbestånd och livsmiljö
 • Smak av sjö & hav
 • Fiskekultur i arbete och fritid

 

I ansökningsskedet väljer den sökande att använda någon av de följande modellerna:

 1. Baserat på förverkligade kostnader
 2. Flat rate 19% / 40 %

För de flesta projekt används den första modellen baserat på förverkligade kostnader. Budgeten består då av verkliga kostnader + värderat talkoarbete. Stödet är sedan 60 % av den sammanlagda summan.

De två andra kostnadsmodellerna flat rate 19 % / 40 % kan användas för de projekt som har personalkostnader. 

Som personalkostnader godkänns löner för arbetstid utan bikostnader och därutöver som kalkylerade kostnader 39 % av lönerna för tid i arbete. De kalkylerade personalkostnaderna omfattar semesterlön, semesterpenning och lagstadgade lönebikostnader.

Flat rate 19 % av personalkostnader & köpta tjänster:
Räkna ut 19 procent av de sammanlagda kostnaderna för löner och köpta tjänster. I de kalkylerade kostnaderna (19 %) ingår då:

 • resekostnader för projektpersonal
 • kostnader för lokaler
 • kostnader för maskiner och anordningar
 • kostnader för programvara, kontorskostnader, utbildningskostnader
 • företagshälsovård samt kostnader för servering och för projektets ansvarsförsäkringar.

Flat rate 40 % av personalkostnader:
Räkna ut 40 procent av de godtagbara personalkostnaderna. I de kalkylerade kostnaderna (40 %) ingår alla andra kostnader för projektet utom personalkostnader.

Nej, man måste inte ha med det – men Leader uppmuntrar till engagemang och frivilligarbete.

Talkoarbete (även kallat in natura, vederlagsfritt arbete, frivilligt arbete) är arbete som utförs i projektet utan ersättning. 

Talkoarbetet värderas till 20 € i timmen.
Arbete med maskiner (t.ex traktorgrävare) ökar värdet med 40 € per timme.

Det uppskattade värdet för talkoarbetet skrivs in i budgeten (arbetets art, antal timmar och personer samt värdet), även om det inte är en verklig kostnad. Ju mer talkoarbete man har desto högre blir projektets totala budget. Eftersom stödet är procentuellt på hela budgeten så ökar också stödet ju mer talkoarbete som finns.

Exempel:

Kostnader: 6000 euro
Talkoarbete: 4000 euro
Projektets totala budget: 10 000 euro

Stöd 60 %: 6000 euro
Talkoarbete: 4000 euro
Projektets totala finansiering: 10 000 euro

Under projektets gång fyller man i en lista på arbetet som utförs, med namn, datum, antalet timmar, arbetets art och värdet. Varje talkoarbetare skall sedan underteckna listan.

Stödet per projekt är runt 60 %, dock max 50 000 euro. Leaderstödet består av medel både från EU och Ålands landskapsregering. Stödet fås procentuellt mot redovisning.

Ja, privata bidrag från föreningar, stiftelser eller exempelvis Svenska Kulturfonden, sponsorer eller crowd funding. Offentliga medel (t.ex kommunbidrag) är också möjligt.

Ett projekt kan dock inte finansieras både med Leader och stöd för PAF-specialprojekt eller andra EU-stöd.

En förening som får PAF-medel genom ett verksamhetsbidrag kan söka, om det också finns övriga intäkter i organisationen, t.ex medlemsintäkter, vinst från tidigare år eller försäljning och projektet är skilt från ordinarie verksamhet.

Projektets startdatum är tidigast när ansökan lämnats in elektroniskt i ansökningssystemet. Fram tills Leader och Ålands landskapsregering har fastställt beslutet om stöd sker all verksamhet i projektet på sk. egen risk. Kostnader som uppkommit eller betalats utanför projekttiden godkänns inte. Alla kostnader skall vara uppkomna och betalda inom projekttiden. 

Behandlingstiden är ca 1 månad för Lokalkraft Leader Åland, under förutsättning att er ansökan är komplett.  Sedan skall Ålands landskapsregering göra en teknisk kontroll innan slutligt beslut kan skickas ut. Handläggningstiden hos Ålands landskapsregering är enligt förvaltningslagen max 3 månader.

Sökande kan även innan beslut, på egen risk, upparbeta kostnader och påbörja projektet när ansökan skickats in och emottagits av Lokalkraft Leader Åland. 

Berörd aktionsgrupp hos Lokalkraft Leader Åland (LAG eller FLAG) poängsätter ansökan enligt uppgjorda urvalskriterier. Samtliga projekt bedöms på ett icke-diskriminerande och öppet sätt.

Särskilda kriterier som betygssätts är:

– Målsättningarna
– Kostnadseffektiviteten
– Förankringen
– Fortlevnadspotential

Leader Åland prioriterar projekt med stor potential för såväl innovation, hållbarhet, utveckling och miljövärden. 

Efter att Leader Åland har behandlat projektet skall en finansieringshandläggare på näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering utföra en teknisk kontroll och laglighetsgranskning innan ett slutligt beslut tas.

 

En av Leadermetodens grundprinciper är det lokala partnerskapet och underifrånperspektivet. En Leadergrupp tar fram en strategi för det egna området med brett samarbete, som beaktar områdets strukturer. 

LAG står för Lokal Aktionsgrupp och kallas även för Leadergruppen. Gruppen behandlar allmänna Leaderprojekt, landsbygdsutvecklingsprojekt.

FLAG står för Fiskets lokala aktionsgrupp och behandlar FiskeLeaderprojekt. FLAG kan även kallas Fiskeleadergruppen 

Grupperna ansvarar för att förverkliga respektive lokala utvecklingsstrategi som tagits fram, genom att mobilisera projekt och behandla ansökningar. 

Bägge grupper består av en jämn fördelning av olika representanter från föreningsliv, lokalinvånare och kommuner på Åland samt ska ha en jämn könsfördelning. Verksamheten är öppen för alla, vilket betyder att projektens beredning och beslutsmakt är hos de lokala.  

Ledamöterna väljs in för två år i taget på Leader Ålands höstmöte. Hälften är i tur att avgå varje år.  

Läs mer här >>

Avslag ges till projekt som inte uppfyller urvalskriterierna. Projekt som direkt gynnar kommersiell verksamhet, anses vara företagsstöd, är vinstdrivande eller enbart har privat nytta, kan inte få stöd.

Projektet behöver påvisa kapaciteten att finansiera det som inte finansieras av leadermedel i projektet och ha en förankrad och realistisk projektplan med tillhörande, kostnadseffektiv, budget samt uppfylla målsättningarna i Leader Ålands strategi.

Stödet utbetalas mot redovisning. Sökande kan delredovisa så många gånger som önskas.

I undantagsfall är det möjligt att ansöka om förskott på en del av det beviljade stödet, dock högst 40 %. Förskottet kvittas med minst 30 % på varje delredovisning, tills förskottet har kvittats.

I beslutet anges när redovisning skall göras. Vid längre projekttid skall delredovisningar göras. Ansökan om utbetalning av den sista stödposten ska lämnas in inom fyra månader efter projektets slutdatum. Ansökan om utbetalning sker via e-tjänsten Hyrrä. Ålands landskapsregering gör en laglighetskontroll och betalar ut stöd, i samråd med Leader Åland som godkännaner slutrapport, indikatorer och bifogade bilder, så materialet håller den standard som krävs för Leaders uppföljning och informationskrav.

Vid slutredovisning behövs:

 • Textrapport
 • Bildfiler
 • Underskrivna talkotimlistor
 • Kopia på betalda fakturor + kvitto/kontoutdrag till varje verifikat
 • Indikatorblankett

Redovisning sker via Hyrrä.

Värde för talkoarbete 2014-2022:

UNDER PERIODEN 2023-2027 ÄR TALKOVÄRDET

Persontimmar: 20 €/h
Maskintimmar: 40 €/h (utan förare)

Logotyper 2014-2022

Det är viktigt att EU-flaggan, EU-fondens namn/slogan och Leaderlogon syns i samband med projektet samt efter projektets avslut.
Publicerar ni information på en webbplats ska EU-flaggan finnas med och hänvisning till fonden och stödet samt en kort beskrivning av åtgärden. 
Logotypen behöver finnas på huvudsidan.

Vid marknadsföring av projektet genom annonsering, informationsblad, publikationer etc. skall hänvisning till stödet finnas med i form av EU-flaggan, fondens namn och slogan samt officiella Leaderlogon. Även vid audio- och visuell publikation, t.ex radioreklam skall EU-fondens stöd nämnas!

Anvisningar för Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2022 >>
Anvisningar för Europeiska jordbruksfonden (s. 37-38) 2014-2022 >>

Övrig anvisning om Europeiska Unionens emblem >>

Leader Ålands medlemmar får en vatten- och vindtålig skylt i enlighet med EU:s anvisningar om synlighet vid projekt.

Europeiska Unionens emblem (kom ihåg att hänvisa till rätt fond)Ladda ner
Officiell Leader logotyp Ladda ner
Lokalkraft Leader Ålands logotyp Ladda ner
Ålands landskapsregerings logotyp  Ladda ner

Typsnitt för hänvisningen till Europeiska unionen och fonden skall vara Arial, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma eller Verdana i svart, vit eller Reflex Blue (samma färg som EU-flaggan).

SAMLADE LOGOTYPER FÖR LEADERPROJEKT 2014-2022

Logotyp för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Ladda ner

Logotyp med EU, Leader och text
Ladda ner 

Ta kontakt för att få nedanstående i vektorformat.

SAMLADE LOGOTYPER FÖR FISKELEADERPROJEKT 2014-2022

Logotyp för Europeiska havs- och fiskerifonden
Ladda ner 

Logotyp med EU, Leader och text
Ladda ner 

Logotyper 2023-2027

I den nya programperioden behövs ingen hänvisning till den specifika fonden. Däremot är följande logotyper obligatoriska:

 • EU-flagga med texten ”Medfinansiering av Europeiska unionen”
 • Lokalkraft Leader Ålands logotyp