Vårmöte med studiebesök 26.4.2022

Välkomna på studiebesök och vårmöte tisdag 26.4.2022 kl 18.00. 
Vi börjar med visning av akvaponianläggningen och presentation av Leaderprojektet Cirkulär stadsodling på Emmaus Åland, Strandgatan 20, i Mariehamn, kl. 18.00. Sedan går vi till Park Alandia Hotell, Norra esplanadgatan 3, Mariehamn där mötet börjar kl. 19.00. Vi bjuder på fika.  Anmäl gärna ert deltagande per e-post till info@leader.ax senast 22.4.2022.

Styrelsen för Lokalkraft Leader Åland

Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande, mötesviceordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
4. Föredragningslistan för mötet godkänns

5. Föredragning av bokslutet 2021, verksamhetsberättelsen 2021 och revisorns utlåtande
6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga

7. Tillsättande av valberedningskommitté
Intresseanmälningar och nomineringar skickas på förhand. Valberedningen 2021 bestod av Lennart Joelsson,
Rosita Broström och Karin Rosenberg-Brunila

8. Avgående LAG-ledamot
LAG-ledamot Ester Laurell som representerar privat sektor har begärt att avstå från sin plats i den lokala aktionsgruppen
2022-2023. Styrelsen föreslår att inget fyllnadsval behöver göras på vårmötet eftersom principerna om köns-
fördelning, antal ledamöter samt fördelning mellan sektorerna uppnås oavsett.

9. Övriga ärenden
10. Mötets avslutande

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved