Cirkulär stadsodling

I det här projektet visar hur land och hav samverkar och är beroende av varandra – och vad kretsloppet i naturen betyder i verkligheten. Att det är en förutsättning för att vi ska få mat på borden, för att grödor ska växa, för att fisken ska simma. Emmaus Åland rf vill på ett tydligt, pedagogiskt och engagerande sätt visa på vikten av att inte bryta kretsloppet, att inte bara tänka cirkulärt utan även handla cirkulärt. Projektet ska vi visa hur och här ska alla kunna vara med och tydligt känna och se att de är en del av kretsloppet – på riktigt. Föreningen kommer att fokusera på den urbana miljön och hur de mitt i stan (Mariehamn) kan bidra till sunda kretslopp. Likaså ska de visa på vikten av matsäkerhet och möjligheterna med självförsörjning i urbana miljöer.

Projektägare: Emmaus Åland rf
Kontaktpersoner: Robert Jansson
Projekttid: 01.04.2020-31.10.2022
Diarienr: ÅLR 2020/2389
Beviljat stöd:  20919,60 €
Total budget: 34 866 €
Projektstatus: Pågående

LAGs motivering: Projektet åskådliggör cirkulär odlingsmodell på ett innovativt, pedagogiskt och tillgängligt sätt, med målet att inspirera till nya beteendemönster. Projektet kan användas som modell för andra. 

Projektet går ut på att odla fisk och grönsaker i ett gemensamt slutet system för att visa hur matproduktion kan göras i slutna system utan negativ påverkan på miljön. Vi ska bygga ett litet akvaponik-system i ett f.d. pannrum och i ett litet växthus på Strandgatan 20. Akvaponisk odling innebär att hydroponisk odling integreras i ett system för odling av fisk. Vattnet med överskottsnäringen från fiskodlingen leds i ett slutet system via t.ex. en tomatodling innan det renat går tillbaka till fiskodlingen. Växtrester från växtodlingen kan i sin tur ingå i fiskfodret. Småskaliga akvaponiska system är på frammarsch i Europa. Här vill vi även visa på möjligheten att producera fisk utan att påverka Östersjöns miljö. Detta kan utgöra en inspirationskälla för åländska växthusodlare. Grönsakerna och fisken (om hälsomyndigheterna godkänner det) kan serveras i någon intilliggande restaurang. Rester från restaurangen ska användas till jordförbättring i stadsodlingen genom s.k. bokashikompostering. Detta är ett enkelt och smart sätt att återvinna matavfall och omvandla det till jord och gödning som återförs till växthuset. Allt vi gör inom projektet ska kommuniceras på ett tydligt och pedagogiskt sätt till olika målgrupper. Målet är att nå förändring genom nya beteendemönster inom alla befolkningsgrupper. Vi ska visa på helheter och kretslopp främst genom praktisk handling men även genom skyltar och annat informationsmaterial. Fokus ligger alltså snarare på det pedagogiska än på produktion av livsmedel.

Målgruppen är den breda allmänheten, men stort fokus läggs på barn och unga.

anlaggning pa taket
fisk i hink
trädgårdsmästare i stadsodling
akvaponi
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved