Cirkulär stadsodling

I det här projektet visar hur land och hav samverkar och är beroende av varandra – och vad kretsloppet i naturen betyder i verkligheten. Att det är en förutsättning för att vi ska få mat på borden, för att grödor ska växa, för att fisken ska simma. Emmaus Åland rf vill på ett tydligt, pedagogiskt och engagerande sätt visa på vikten av att inte bryta kretsloppet, att inte bara tänka cirkulärt utan även handla cirkulärt. Projektet ska vi visa hur och här ska alla kunna vara med och tydligt känna och se att de är en del av kretsloppet – på riktigt. Föreningen kommer att fokusera på den urbana miljön och hur de mitt i stan (Mariehamn) kan bidra till sunda kretslopp. Likaså ska de visa på vikten av matsäkerhet och möjligheterna med självförsörjning i urbana miljöer.

Projektägare: Emmaus Åland rf
Kontaktpersoner: Robert Jansson
Projekttid: 01.04.2020-31.10.2022
Diarienr: ÅLR 2020/2389
Beviljat stöd:  20919,60 €
Total budget: 34 866 €
Projektstatus: Avslutat

Antal personer som genomfört projektet: 72
Antal personer som tagit del av projektet under projekttiden: 210
Arbetade talkotimmar: 967,5

LAGs motivering: Projektet åskådliggör cirkulär odlingsmodell på ett innovativt, pedagogiskt och tillgängligt sätt, med målet att inspirera till nya beteendemönster. Projektet kan användas som modell för andra. 

Projektet går ut på att odla fisk och grönsaker i ett gemensamt slutet system för att visa hur matproduktion kan göras i slutna system utan negativ påverkan på miljön. Vi ska bygga ett litet akvaponik-system i ett f.d. pannrum och i ett litet växthus på Strandgatan 20. Akvaponisk odling innebär att hydroponisk odling integreras i ett system för odling av fisk. Vattnet med överskottsnäringen från fiskodlingen leds i ett slutet system via t.ex. en tomatodling innan det renat går tillbaka till fiskodlingen. Växtrester från växtodlingen kan i sin tur ingå i fiskfodret. Småskaliga akvaponiska system är på frammarsch i Europa. Här vill vi även visa på möjligheten att producera fisk utan att påverka Östersjöns miljö. Detta kan utgöra en inspirationskälla för åländska växthusodlare. Grönsakerna och fisken (om hälsomyndigheterna godkänner det) kan serveras i någon intilliggande restaurang. Rester från restaurangen ska användas till jordförbättring i stadsodlingen genom s.k. bokashikompostering. Detta är ett enkelt och smart sätt att återvinna matavfall och omvandla det till jord och gödning som återförs till växthuset. Allt vi gör inom projektet ska kommuniceras på ett tydligt och pedagogiskt sätt till olika målgrupper. Målet är att nå förändring genom nya beteendemönster inom alla befolkningsgrupper. Vi ska visa på helheter och kretslopp främst genom praktisk handling men även genom skyltar och annat informationsmaterial. Fokus ligger alltså snarare på det pedagogiska än på produktion av livsmedel.

Målgruppen är den breda allmänheten, men stort fokus läggs på barn och unga.

Bildspel från projektet

trädgårdsmästare i stadsodling
akvaponi

Pedagogisk verksamhet och information
Vi har tagit emot flera grupper på studiebesök, såsom Leadergrupper från Österbotten, Åland och Egentliga Finland samt besök från äldreboende. Har även haft ”öppet hus” under Emmausfestivalen samt under Barnens dag med aktiviteter både för vuxna och barn där det huvudsakliga målet varit att visa upp akvaponi- och hydroponisystemen utöver andra odlingsrelaterade aktiviteter som quiz, fröplockning, rundvandringar. Tack vare att pandemin nu har stabiliserats mer och mer har vi goda möjligheter att satsa än mer på den pedagogiska biten och kunna ta emot mer besökare.

Vi har använt oss av sociala medier (Emmaus stadsodling på Facebook och Instagram) och andra medier för att beskriva vårt dagliga arbete med pedagogiskt fokus. Inläggen har bestått av hur systemen är uppbyggda, hurudana fiskar vi har, hur vi sköter fiskarna. Vi har gått in på hur kretsloppet fungerar samt vilka fördelar akvaponisk odling har. Vi har poängterat vikten av att inte bryta kretsloppet. Inläggen har även bestått av beskrivningar hur man på egen hand kan skapa akvaponiska system hemmavid.

Intervjuer har gjorts i Ålands radio, för Aland.com samt Ålandstidningen. Volontärer och praktikanter har utfört talkoarbete, såsom vardaglig skötsel av grödor och fisk. Därtill har de tillverkat odlingslådor och andra odlings- och akvaponirelaterade produkter i vårt återbrukssnickeri.

Vi har även köpt in ett kretsloppsspel ”Zero hero”, anpassat för barn i åldrarna 7-11 år. Spelet har fem teman – Återbruk, grannskap, kompost, förnybara energikällor samt växter. Olika bilder diskuteras och det gäller att bli av med alla sina bilder i kretsloppet genom att barnen diskutera inom vilket tema bilden passar – då blir man zero hero.

Under våren 2022 har vi anordnat flera tillfällen för att visa upp vårt akvaponiska system. Vi har deltagit i City Mariehamns hållbarhetsdagar under mars månad, anordnat en dag i april vi kallade ”Blommor, bin och jord” med flera barnaktiviteter samt deltagit i Emmausfestivalen i augusti. Inbjudningar skickades ut till alla lärare i stadens grundskolor. Intresset var svalt. Istället fokuserade vi på fritidsverksamheten vid Övernäs skola där de har större möjlighet att påverka sin pedagogiska verksamhet. Detta är något som mycket väl kan utvecklas och fortsättas med och slutresultatet av samarbetet var positivt. Studiebesöken från fritidsverksamheten ingick i ett större odlingsprojekt som sträckte sig över hela vårterminen 2022 där vi tillsammans med klass 1 och 2 (sammanlagt ca 60 barn) hade kontinuerliga odlingsaktiviteter och studiebesök.

Akvaponiksystemet är nu uppbyggt med ett 1.200 liter stort akvarium som gör det lätt att beskåda fiskarna. Hela systemet är ett kretslopp som handlar om balans. Sommartid har fiskarnas vatten från akvaponiksystemet pumpats upp till taket vid Emmaus Strandgatan var vi har odlat chili, tomat, gurka och blommor i behållare på taket. Vattnet har sedan runnit tillbaka ner till fiskarna.

Tisdagar och torsdagar arbetar vi med volontärer och dagarna spenderas fram till lunch uppe vid Tillsammansodlingen, detta arbete har fortsatt under 2022. Vissa dagar hjälper Emmausdeltagare till vid odlingen i Norrböle med allt från uppdrivning till rensning och skörd. Vanlig trädgårdsskötsel som bevattning och rensning av ogräs sker kontinuerligt. Skörden från odlingarna säljs delvis i Emmaus butiker, en viss del förädlas och en del blir ingredienser till mat vid Emmausfestivalen med streetfood-mat komponerad av måltidsekologen Oscar Lindholm. Under säsongen 2022 har vi kunnat investera i en större grönsaks- och örttork, flera växttlampor och pumpar. Det innebär att vi kan odla större volymer men även förädla och ta vara på mer av vår skörd.

anlaggning pa taket
fisk i hink
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved