Vårmöte online 27 april

Lokalkraft Leader Åland håller digitalt vårmöte tisdagen den 27 april kl.18.00. 
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden och valberedningskommitté tillsätts.

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande, mötesviceordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
4. Föredragningslistan för mötet godkänns
5. Föredragning av bokslutet 2020, verksamhetsberättelsen 2020 och revisorns utlåtande (länk)
Ladda ner revisionsberättelse och bokslut 2020 >> 
Ladda ner verksamhetsberättelse >>
6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
7. Tillsättande av valberedningskommitté
Valberedningen 2018-2020 har bestått av Folke Engblom, Lennart Joelsson och Fredrika Sundberg
8. Övriga ärenden
9. Mötets avslutande

Anmäl ert deltagande per e-post till info@leader.ax senast måndag 26.4.2021, så skickas möteslänken ut till er sedan.

Välkommen!

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved