Programperioden 2023-2027

Leader 2023-2027 ?

Leader och lokalt ledd utveckling utförs av lokalbefolkningen för lokalbefolkningen.
Nu har du möjlighet att påverka vad vi ska satsa på under åren 2023-2027 genom Leader och Fiskeleader. Bidra med din åsikt genom att svara på den korta enkäten anonymt nedan. Vid behov kan du skicka utvecklingsförslag till info@leader.ax. Tack på förhand!

För åren 2023-2027 har Ålands landskapsregering föreslagit 1,3 miljoner euro för Leader i den åländska delen av Finlands CAP-strategiplan (tidigare landsbygdsutvecklingsprogram) och 580 000 euro för Fiske-Leader (lokal utveckling) inom den åländska delen av Finlands program för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden.

Föreningen Leader Åland har under årsskiftet 2021/2022 lämnat in remissutlåtande för båda programmen, vilka kan läsas här:
– Remissutlåtande på CAP-strategiplanen för 2023-2027
– Remissutlåtande på Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program 2021-2027

Mer information om programmen i sin helhet finns här: 
Landsbygdsutvecklingsprogrammet (CAP) 2023-2027 
Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027

Under 2022 kommer vi att arbeta med att ta fram förslag på lokala utvecklingsstrategier för vad den allokerade finansieringsramen skall användas till under de kommande åren. Medlemmarna och intressenter kommer att involveras och ge möjlighet att ge synpunkter. 

LEADER 2023-2027


Den nya strategin godkändes i maj 2023! Det elektroniska systemet håller på att uppdateras av Livsmedelsverket och projektansökningar beräknas därför kunna tas emot först under hösten 2023.

Strategin som tagits fram av Lokalkraft Leader Åland rf lämnades in i februari och godkändes sedan i maj.

Ladda ner kort version här

FISKELEADER 2021-2027

De finska Fiskeleadergruppernas lokala utvecklingsstrategier är redan godkända och de har öppnat för projekt att ansöka om stöd under hösten 2022. På Åland är arbetet försenat.
Fiskeleadergruppen påbörjade arbetet internt redan under 2022 och lämnade in den föreslagna strategin till Ålands landskapsregering den 29 november 2023. Vi väntar på beslut.

Förslaget till fokusområden var ute för synpunkter under maj 2023: Ladda ner

Tidslinje för Leaderstrategin

Maj 2023
Lokalkraft Leader Ålands lokala utvecklingsstrategin
godkändes av Ålands landskapsregering.
Vi väntar på att ansökningssystemet ska öppna.
Leaderstrategin godkänd!
Februari 2023 -
Förslag till Leaderstrategi under behandling hos Ålands landskapsregering
Väntar på beslut
December 2022-Februari 2023
Förslaget till strategi fastställdes av den lokala aktionsgruppen
och skickades in till Ålands landskapsregering den 7 februari 2023
Inlämning till Ålands landskapsregering
Add Description Here
November 2022
Remiss
Första förslaget

Förslaget på prioriterade fokusområden i den lokala utvecklingsstrategin 2023-2027 skickas ut till medlemmarna och läggs ut på hemsidan för kommentarer.
Ladda ner förslaget här.

November 2022
Strategiskrivande
Sammanställning

Den lokala aktionsgruppen samlas för att sammanställa strategin och prioriterade fokusområden på basen av behovsanalysen och de åsikter som inkommit. 

Maj-Oktober 2022
Insamling
Enkät

En webbenkät togs fram och spreds både till föreningens medlemmar och publikt genom webbsidan och olika nätverk. Sammanlagt inkom 107 svar. Av dessa representerade 79 av de svarande privat sektor (varav 66 privatpersoner och 13 företagare), 29 representerade tredje sektorn och 4 kommuner.

Maj-Oktober 2022
Insamling
Kommunrunda

Lokalkraft Leader Åland skickade ut en förfrågan till alla 16 kommuner om att träffa kommunernas förtroendevalda för att berätta om föregående programperiod samt diskutera framtiden. 

Många av de förtroendevalda i kommunerna är även  föreningsaktiva eller företagare och har god lokalkännedom.

Sammanlagt utfördes tio möten där över 80 personer deltog och 105 åsikter om utvecklingsbehov och möjligheter samlades in.

December 2021
Utvärdering
Utvärderings- och framtidsarbete

LAG höll en utvärderingsworkshop av den tidigare strategin och diskuterade framtiden, vilket även kontinuerligt har diskuterats under flera medlems- och lokala aktionsgruppsmöten före och efter detta.

Oktober 2021
Offentligt hörande
CAP-strategiplan på remiss

Ålands landskapsregerings förslag på de åländska interventionerna i Finlands CAP-strategiplan 2023-2027 skickades ut på offentligt hörande. 

Leader Åland begärde även kommentarer av sina medlemmar och skickade sedan in ett utlåtande

2020
Ansökan öppen i Finland
Övergångsperiod

Programperioden 2014-2020 förlängs med två år och extra finansiering för övergångsperioden 2021-2022 beviljas.

Ansökan om Leaderområden 2023-2027 för Leadergrupperna i Finland öppnas (ej för Åland).

Leader Åland följde och bevakade ärendet.

Juni 2019
SWOT- och behovsanalys
Svar på hörande av behovsanalys

Ålands landskapsregering skickade ut den sammanfattade SWOT-analysen inför programperioden 2021-2027 på hörande. Den lokala aktionsgruppens (LAG) skickade in respons. 

April 2019
SWOT- och behovsanalys
Behovsanalys

Ålands landskapsregering kallade till ett skriftligt hörande inför programperioden 2021-2027, gällande landsbygdsutvecklingsåtgärder. LAG lämnad in sin input genom att utvärdera och beskriva de specifika mål som omfattas av Lokalkraft Leader Åland och föreningens arbete.