Vårmöte med studiebesök 13.4.2023

(Uppdaterat 24.4.2023) 
Välkomna på studiebesök och vårmöte torsdag 13 april kl 18. 

Vi börjar med ett besök till Sjökvarteret för presentation av Leaderprojekten Utveckling av Sjökvarterets attraktionskraft och Stiftelsen Emelias spikprojekt, kl. 18.00. Sedan går vi till Hotell- och restaurangsskolan (ÅYG), Strandgatan 1, Mariehamn 
där mötet börjar kl. 19.00. Vi bjuder på fika.  

Utöver stadgeenliga handlingar berättar vi även om senaste nytt gällande programperioden 2023-2027.

Anmäl gärna ert deltagande per e-post till info@leader.ax senast 6.4.2023.

Det går bra att bli medlem på plats!

Styrelsen för Lokalkraft Leader Åland

Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande, mötesviceordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
4. Föredragningslistan för mötet godkänns
5. Föredragning av bokslutet 2022, verksamhetsberättelsen 2022 och revisorns utlåtande
6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
7. Tillsättande av valberedningskommitté
Intresseanmälningar och nomineringar skickas på förhand. Valberedningen 2022 bestod av Karin Rosenberg-Brunila, Lucas Wideman och Rosita Broström. Karin och Lucas har meddelat att de står till förfogande för omval.
8.  Övriga ärenden
9. Mötets avslutande

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved