Hammarudda multifunktionella våtmark

På Hammarudda Gård bedrivs ett aktivt skogsbruk vilket även innefattar viss dikning i samband med avverkningar. På ett större befintligt dikessystem finns en lämplig plats var man genom en fördämning kunde skapa en våtmark/sedimenteringsbassäng innan vattnet rinner ut i Åland hav. Tack vare områdets lämplighet krävs det en relativt liten fördämning för att skapa en våtmark på ungefär 0,5 ha. Utöver grävning av fördämning samt borttagning av ett antal stubbar behövs endast några längre plaströr för att möjliggöra tömning av dammen samt en konstruktion för ett säkert översvämningsskydd. Dammen är inte avsedd för tagande av bevattningsvatten. Arbetet skulle utföras av en lokal entreprenör under överinseende av sökande. Området är redan avvägt inför grävningen.

Kommunikationshelhet: Från idé till färdig våtmark – inspiration, tips och lärdomar
Som ett komplement till projekten kommer projektet köpa in kunnande för att skapa en multimedial kommunikationshelhet som fungerar som lättillgänglig vägledning för lantbrukare och markägare som är intresserade av att anlägga en våtmark. Kommunikationsmaterialet är främst anpassat till digital kommunikation och består av bilder, korta texter, ljudfiler och videosnuttar med inspiration, tips och lärdomar. Helheten redigeras till en kort filmhelhet som kan laddas upp t.ex. på youtube och berättar steg för steg hur en lantbrukare eller markägare kan förverkliga sin idé. Från ett lantbrukarperspektiv summerar vi vad man skall tänka på, vilka utmaningarna är och hur processen ser ut. Vi ger tips och idéer och delar med oss av våra erfarenheter.

 

LAGs motivering: Projektet minskar utsläpp av näringsämnen och förbättrar vattenmiljön i och runt Åland, ökar medvetenhet och engagemang om miljövård hos lokalbefolkningen och kan användas som modell för andra.

Projektägare: Ulla Eriksson (1332756-3)
Kontaktpersoner: Ulla och Tage Eriksson
Projekttid: 20.01.2020-30.11.2020
Diarienr: ÅLR 2020/651
Beviljat stöd:  5 496 €
Total budget: 6 870 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 5
Redovisade arbetade talkotimmar: 59

FAKTARUTA
Tillrinningsområde 114 ha
Längd på vallen 85 m
Vallvolym 220 m3
Grävd volym (centrum) 155 m3
Vattenvolym 823 m3
Våtmarkens areal 2450 m2

Våtmarken i kombination med kommunikationsdelen visar att man med relativt små medel kan man göra en god insats miljön.

Drönarbilder ovan, innan projektets början

Hammarudda våtmark
våtmark hammarudda åland

Genomförande och resultat:

Fördämning har utförts av grävmaskinsentreprenör. Borttagning av träd och stubbar har utförts genom talkoarbete. Projektet har genomförts enligt plan. Vi var tvugna att köra lite lera till fördämningsvallen för att hålla dammen tät. Under projektet jobbade lnvenire Ab fram en multimedial kommunikationshelhet som fungerar som lättillgänglig vägledning för lantbrukare och markägare som är intresserade av att anlägga en våtmark. Material samlades som del av gårdens egen dokumentation och genom flera samarbetspartners hjälp under hela projektperioden och sammanställdes i november. Kommunikationsmaterialet är främst anpassat till digital kommunikation och består av bl.a. en ca 15 minuters kortfilm, bildserier för sociala medier och en podcast. 

hammarudda

Lyssna på poddavsnittet om Hammaruddas våtmark och Tage Erikssons tips till andra!

 

Slutsats:
Genom projektet rinner inte sediment och näringsämnen från dikesystemet ut i Åland hav. Utöver detta skapas via våtmarken en biologisk mångfald där djur och fåglar gynnas. Våtmarken är dessutom estetiskt tilltalande då den finns på ett naturbete och inom synhåll från en skogsväg som ofta används för rekreation.
Våtmarken i kombination med kommunikationsdelen visar att man med relativt små medel kan man göra en god insats miljön.
Efter projektets avslutande kommer vi på egen bekostnad att uppföra en skylt vid vägen med information om våtmarken och EUs finansiering.”

Se filmen och inspireras!

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved