Hammarudda multifunktionella våtmark

På Hammarudda Gård bedrivs ett aktivt skogsbruk vilket även innefattar viss dikning i samband med avverkningar. På ett större befintligt dikessystem finns en lämplig plats var man genom en fördämning kunde skapa en våtmark/sedimenteringsbassäng innan vattnet rinner ut i Åland hav. Tack vare områdets lämplighet krävs det en relativt liten fördämning för att skapa en våtmark på ungefär 0,5 ha. Utöver grävning av fördämning samt borttagning av ett antal stubbar behövs endast några längre plaströr för att möjliggöra tömning av dammen samt en konstruktion för ett säkert översvämningsskydd. Dammen är inte avsedd för tagande av bevattningsvatten. Arbetet skulle utföras av en lokal entreprenör under överinseende av sökande. Området är redan avvägt inför grävningen.

Kommunikationshelhet: Från idé till färdig våtmark – inspiration, tips och lärdomar
Som ett komplement till projekten kommer projektet köpa in kunnande för att skapa en multimedial kommunikationshelhet som fungerar som lättillgänglig vägledning för lantbrukare och markägare som är intresserade av att anlägga en våtmark. Kommunikationsmaterialet är främst anpassat till digital kommunikation och består av bilder, korta texter, ljudfiler och videosnuttar med inspiration, tips och lärdomar. Helheten redigeras till en kort filmhelhet som kan laddas upp t.ex. på youtube och berättar steg för steg hur en lantbrukare eller markägare kan förverkliga sin idé. Från ett lantbrukarperspektiv summerar vi vad man skall tänka på, vilka utmaningarna är och hur processen ser ut. Vi ger tips och idéer och delar med oss av våra erfarenheter.

 

LAGs motivering: Projektet minskar utsläpp av näringsämnen och förbättrar vattenmiljön i och runt Åland, ökar medvetenhet och engagemang om miljövård hos lokalbefolkningen och kan användas som modell för andra.

Projektägare: Ulla Eriksson (1332756-3)
Kontaktpersoner: Ulla och Tage Eriksson
Projekttid: 20.01.2020-30.11.2020
Diarienr: ÅLR 2020/651
Beviljat stöd:  5 496 €
Total budget: 6 870 €
Projektstatus: Pågående

FAKTARUTA
Tillrinningsområde 114 ha
Längd på vallen 85 m
Vallvolym 220 m3
Grävd volym (centrum) 155 m3
Vattenvolym 823 m3
Våtmarkens areal 2450 m2

Hammarudda våtmark
våtmark hammarudda åland
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved