Integrerad skyddszon i Snicknäs

Lumparlands kommun avser anlägga en integrerad skyddszon (fosforfälla) vid Kapellvikens västra strand invid ett utfallsdike.Genom rening av vattnet som rinner i det aktuella utfallsdiket eftersträvas en förbättrad vattenkvalitet i recipienten Kapellviken. En badplats finns också i viken, vilken tidvis varit omöjlig att använda på grund av vattnets dåliga kvalitet. En bättre vattenkvalitet i viken ökar vikens användningsmöjligheter samt trivseln i området.

LAGs motivering: Projektet minskar näringsläckage till Kapellviken och förbättrar vattenkvaliteten, förstärker områdets biologiska mångfald samt ökar vikens användningsmöjligheter och ökar trivseln i området

Projektägare: Lumparlands kommun
Kontaktpersoner: Johan Willstedt
Projekttid: 01.01.2020-31.12.2020
Diarienr: ÅLR 2020/199
Beviljat stöd:  7 914,08 €
Total budget:  9 896,35 €
Projektstatus: Avslutat

flytbrygga

Behov och bakgrund:
Vattnet i Kapellviken har tidvist pga tillförsel av näringsämnen haft dåligt siktdjup. Även betydande algförekomst. Skyddszoneprojektet är en åtgärd för att förbättra vattenkvaliteten i Kapellviken. Ett annat mål är att konkret visa hur en vattenförbättrande anläggning kan se ut i verkligheten.

Målgrupp:
Projektet har störst nytta för de boende i området, turister samt näringsidkare och övriga som har verksamhet i området. Att säkerställa badmöjligheterna i viken för alla, inkl. barn och unga, är viktigt. Kommunen avser informera om projektet i kommunbladet. En informationstavla sätts upp invid dammen när den är färdig.

Före
Efter
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved