Klimatsmart ekologisk odling – för alla generationer

Vi i Ekologiska Odlarna på Åland r.f. vill verka för ett ökat odlingsintresse, och att odla tillsammans med barn. Vi vill verka för att vidareutveckla odlingsformer som är ekologiska och klimatsmarta. Projektet vill även verka för ökad biodiversitet, ökad kolinlagring och bättre jordhälsa, att ta tillvara vatten samt samarbeta och dela erfarenheter. Detta är tänkt att ske genom kurser, föreläsningar, stöd och en vilja till konstruktiva lösningar. Det är även tänkt att ske genom: Brain-stormning, fortbildning, workshops, resor och gårdsbesök, med uppföljningar, utvärderingar och vidareutveckling.

LAGs motivering:
Projektet har en stor bredd och kan på ett kostnadseffektivt sätt öka medvetenheten och engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor, skapa delaktighet och naturglädje för både vuxna, barn och ungdomar.

Projektägare: Ekologiska Odlarna på Åland
Kontaktperson: Annette Häger-Ahlström
Projekttid: 31.1.2019 – 30.6.2020
Diarienr: ÅLR 2019/1016
Beviljat stöd: 14 624,78 €
Total budget: 36 119,02 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 647 st
Deltagande ungdomar: 76 st
Arbetade frivilliga timmar: 2097 h

Salladen är på kommande. Ätlig skolgård.
Ätlig skolgård, Planeringen inför uppstartern
Föreläsning med Ylva Arvidsson
Bra förarbete viktigt, Ätlig skolgård
Genomgång av tips om Stadsodling
Permakultur föreläsningen
Permakulturföreläsningen

Beskrivning av genomförande och resultat

Våra föreläsningar och gårdsbesök har samlat bra med deltagare. Det har funnits allt från stadsträdgårdsmästare, stadsarkitekt, kockar, lärare, tjänstemän från olika områden, skola och omsorgen. Även hyräsgästförening, stadsbiblioteket, pensionärer, yrkesodlare och hobbyodlare har deltagit. 

Många nya ideer, möten, erfarenheter och ntäverk har byggts. En Facebookgrupp ”Självhushållning Åland” har efter inspiration från de digitala föreläsningar startat upp med över 150 medlemmar i december 2020.

Ätlig skolgård- projektet har sått frön som gror. Föreläsningsserien med Annika Michelson om fröodling och kultursorter har väckt många ålänningars insikt om värdet att bevara gamla åländska kultursorter. 

Under projekttiden har det anordnats:
1  studieresa
8 gårdsbesök
17 föreläsningar (varav 10 digitalt)
4 workshops

Slutsats
Vi har genom projektet väckt odlings och självhushållningslusten för en stor skara människor i olika åldrar, samt ökat medvetenheten om vikten av rent vatten, bevarande av den biologiska mångfalden samt att ta väl hand om våra odlingsjordar. Vi har byggt nätverk och startat samarbeten med andra organisationer inom dessa områden, även utanför Ålands gränser. Våra föreläsare har blivit anlitade av andra organisationer och utbildningsenheter och de har startats upp liknande kurser och föreläsningar i sin regi. Ringar på vattnet-effekten! 
Föreningen har genom sin stora synlighet i bla sociala media uppmärksammats i de nordiska odlingskretsarna och därigenom blivit nominerade till Nordiska rådets miljöpris 2020 tillsammans med de övriga nordiska ekologiska jordbruksorganisationerna.

En lärdom som vi gjort är att en projektledartjänst skulle ha ingått i projektbudgeten. Det blev mycket jobb för de personresurser som fanns i vår förening.
Covid-19 pandemin, klimathotet och mångas önskan om ett mer klimatsmart levnadssätt har sammanfallit med tidsperioden som vårt projekt har pågått. Känslan vi har nu efter att vårt Leaderprojekt ”Klimatsmart ekologisk odling – för alla generationer” har avslutats är att en stor omställningsrörelse på gräsrotsnivån har fått sin början. Det finns dock ett flertal viktiga trådar att ta tag i för andra framtida projekt. Viktigast är den om bevarande av den biologiska mångfalden som är motorn till vår fortsätta extistens på Jorden!

Hammarland 13.12.2020
Annette Häger-Ahlström
Ekologiska odlarna på Åland rf

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved