Återställa betesmark i Jussböle

Återställande av betesmark som varit obetad i ca 35 år. Ytan är ca 2,1 ha. Området ska röjas, träd ska fällas och gamla rostiga maskiner ska föras bort. Tidigare diken återskapas. Området behöver saneras på taggtråd. Två olika typer av staket ska byggas, ett staket bestående av plankor mot boningshusets gårdsplan och resterande del stängslas in med eltråd och stolpar. Tre stycken grindar ska byggas och en ska renoveras och målas. Vi som äger gården ska utföra arbetet tillsammans med våra barn.

Projektägare: Jussböle Gård
Kontaktpersoner: Pernilla Weckman
Projekttid: 13.4.2021-30.11.2022
Diarienr: ÅLR 2021/2956
Beviljat stöd:  9 294,20 €
Total budget: 15 490,34 €
Slutligt redovisat: ca 9300 €, varav 5600 € stöd
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 7
Arbetade talkotimmar: 400

glad man vid naturbete

LAGs motivering: Projektet bidrar till en öppen landskapsbild och främjar den biologiska mångfalden.

Bakgrund
Jussböle gård var en mjölkgård fram till 1985 sen dess har gården växt igen. Diken uppe i skogen har körts sönder av skogsmaskiner vid avverkning vilket har lett till att en del av betet är dränkt av vatten. Skogen har växt in i betet. Gamla maskiner står lämnade kvar. Gammal taggtråd ligger gömd i gräset. För ca 60 år sedan gick kyrkstigen till Sunds kyrka här genom gården. Det var den närmaste vägen till kyrkan för alla som bodde i södra Sund.

Projektets mål
Projektets mål är att återskapa gårdens ursprungliga tillstånd, skapa öppna landskap samt bidra till utökad biologisk mångfald i området. Att taggtråden kommer bort är är i synnerhet bra för älgarna som gärna håller till i skogen nordost om betet.

Framdeles skall den gamla stigen till kyrkan, som går genom betet, och trappan ner för berget mot kyrkan återskapas. Vid trappan finns initialer inristade i berget som nu är full av mossa. Initialerna är präster som varit verksamma i Sunds kyrka.

Resultat
Resultatet är betade öppna naturmiljöer som bidrar till den biologiska mångfalden. Gården får sin ursprungliga livskraft tillbaka och blir en del av en levande landsbygd.

Målgrupp
Ungdomarna i familjen som en dag ska överta gården kommer att involveras och vara med och återställa gården i dess ursprungliga skick. Turister och ålänningar kommer att passera gården på vandring till kyrkan.Det planeras en ridled från Gunnarsby till Smakbyn. Leden passerar gården. Gården kommer att ta emot jaktturister. För alla som passerar kommer vi att berätta om vårt arbete.

Utdrag ur slutrapporten

Resultatet är över förväntan. Tack vare projektet har vi djur på gården vintertid också. Eftersom stängslet är tillräckligt högt kan vi samarbeta med en djurgård som har Herefordtjurar på lösdrift på gården. Allt gammalt stängsel som gömde sig under gräset är borta. Målet är att det här projektet ska leda till nästa steg att återskapa stigen till kyrkan som går genom betet, och trappan ner för berget mot kyrkan. Vid trappan finns initialer inristade i berget som nu är full av mossa. initialerna är präster som varit verksamma i Sunds kyrka.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved