Lemböte byträsk utfallsdike

Lemböte Samfällda Fiskevatten vill återställa den tidigare fiskevandringsleden mellan sjön och Lemböte byträsk. Utfallsdiket kommer att återställas genom anläggande av fisktrappa vid vägtrumman under Fanny Hillsväg samt dikning genom vassen. Därefter kan lekfisk återigen vandra fritt som förr.

Projektägare: Lemböte Samfällda Fiskevatten
Kontaktpersoner: Joachim Torsson
Projekttid: 24.3.2022-31.12.2022
Diarienr: ÅLR 2022/2459
Beviljat stöd:  3 323,20 €
Total budget: 5 538,67 €
Projektstatus: Avslutat

FLAGs motivering: FLAG anser att projektet är ett renodlat fiskevårdsprojekt som restaurerar ett viktigt rekreationsområde för fisk genom att anlägga en fisktrappa och återställa vandringsmöjligheten i diket. Projektet passar inom målområde för Miljö

Deltagande personer i projektet: 11
Arbetade talkotimmar: 101

Äldre människor vittnar om det skådespel fisken (främst abborren) utgjorde förr när den vandrade upp från sjön för att leka i Lemböte Byträsk. Två tidigare utförda åtgärder har skapat hinder för lekfiskens vandring:
– Bygget av Fanny Hills väg med vägtrumma som gjort att vattnet kastas ut på en berghäll
– Placerandet av muddermassor i Bäckviken har grundat upp den och skapat en tät vassmatta så dikesvattnet inte har en tydlig ränna till sjön utan mera sprids ut, infiltrerar marken och letar sig ut mellan vasstråna. Sannolikt kan även övergödning ha bidragit till den täta och frodiga vassmattan.

Återställning sker med tre olika åtgärder:
1. Diket rensas från löv, fina grenar och i dikeskanten uppväxt sly. Grova grenar och större stenar lämnas.
2. Diket förses med trappa av natursten nedströms Fanny Hills väg för att underlägga fiskens väg genom vägtrumman.
3. Vattnets väg genom den täta vassen i sjön öppnas genom en 60-70 m dikning rakt sydvart.

 

Projektet ska skapa stärkta levnadsvillkor för fisken och därmed bidra till livskraftiga fiskbestånd och naturens mångfald. Det skapar därmed möjligheter till rika naturupplevelser för människor och samtal om hur vi påverkar naturens villkor. Med detta kan vi utgöra inspiration och förebild för andra att fortsätta förbättringar och återställa det som en gång i oförstånd förstörts.

Bilder före:

© All rights reserved