Ansök om Fiskeleaderstöd

Hos Leader Åland kan ni söka stöd för fiske- och vattenvårdsåtgärder, upplevelseprojekt, samarbeten och nätverkande samt kunskaps- och kompetenshöjande åtgärder, med fiske i fokus.

Leader Åland kan bevilja stöd för allmännyttiga projekt som utvecklar lokalsamhället utifrån de behov ert närområde har. Leadermetoden gör det möjligt för invånare att arbeta med lokalt tillsammans med den offentliga sektorn i samhället.

Rådgivning och hjälp före, under och efter processen erbjuds vederlagsfritt från Lokalkraft Leader Åland. Stödansökan kan lämnas in fortlöpande.

Ansöknings-stopp

Just nu är det stopp för nya ansökningar. Det kommer dock att finnas möjlighet längre fram - särskilt när den nya programperioden 2023-2027 börjar! Skicka gärna in projekt-förfrågningar via epost till info@leader.ax
drönarbild på västersjö
Västersjö, Seglinge restaureras för fisklek och vandring
Gäddfabrik Snäckö
Gäddfabrik i Snäckö, Geta
Sjösättningsramp Vandöfjärden
Sjösättningsramp i Vandöfjärden

Passar ditt projekt in i Fiskeleader? Det här är våra grundprinciper:

Initiativet till ett Fiskeleaderprojekt ska komma från invånare, grupper, företag och organisationer i det aktuella området. Då vet vi att pengarna går till något som verkligen efterfrågas och att erfarenheten lever kvar.

Alla projekt inom Fiskeleader ska genomföras som samarbeten mellan olika parter ur ideella, offentliga och privata sektorer.

Projekt inom Fiskeleader ska gärna innehålla innovativa inslag. Det kan handla om exempelvis nya arbetssätt för att organisera, lösa problem eller möta behov. Det går även bra att låna idéer från andra – en lösning som existerar på en plats kan vara innovativ och nyskapande på en annan.

Fiskeleaderprojekten ska vara öppna så att nya aktörer kan dra nytta av de erfarenheter tidigare projekt har haft.

Viktiga fakta om Fiskeleader

barn och kvinna på Ålands jakt och fiskemuseum vid ett spel
Öringhörnan på Ålands jakt- & fiskemuseum
renovering av fiskefyrar
Talkoarbete för renovering av fiskefyrar
fiskar
Fiskvägen till Hemviken, Nåtö har förbättras

Fiskeleaderprocessen

1. Presentera er idé

Vi hjälper er att komma igång med er ansökan. Ta kontakt med Leader Ålands kontor eller arbetsutskottet för FLAG (förkortning för Fiskets Lokala AktionsGrupp) för att diskutera er idé. Beskriv projektet kort  – vad ska göras, av vem, varför och vad händer sen – samt skapa en projektbudgetskiss. Skicka materialet till oss per post eller e-post. Ni kan även boka tid för att få rådgivning.  

2. Skapa ansökan

Fyll i blankett och bifoga rätt bilagor. 
Skicka ansökan till:
Lokalkraft Leader Åland, PB 229, AX-22101 Mariehamn
eller per e-post på info@leader.ax.

Samtliga blanketter hittar du här

I ansökan bifogas:

 • Indikatorblankett
 • Projektplan
 • Projektbudget
 • Stadgar + föreningsregisterutdrag som påvisar teckningsrätt
 • Protokoll från möte där beslut om projektansökan har tagits
 • Kontoutdrag eller senaste bokslut

Övriga bilagor som kan behövas:

 • Om ansökan görs för 80 % av projektbudget krävs motivering
 • Offerter för kostnadsposter över 10 000 €. Offerter ska tas in från tre aktörer, annars krävs motivering till varför det är färre
 • Utvecklingsplan (för projekt med bugdet över 29 000 €)
 • Utredning av kostnadernas skälighet
 • Arrendeavtal/ägarbevis
 • Intyg från medfinansiärer/deltagare i projektet
 • Miljötillstånd
 • Bygglov/bygganmälan
 • Kartor
 • Bilder

3. Behandlingstid och beslut

Leader Åland bereder ansökan. Vi håller kontakten under processen. Fiskets Lokala Aktionsgrupp (FLAG) behandlar projektet på ett möte. När projektet har förordats av Leader Åland skall Ålands landskapsregering göra en teknisk kontroll, laglighetsgranskning samt fastställa beslutet.

4. Genomförande

Arbetet med projektet kan börja när ansökan har lämnats in. Vi rekommenderar dock att man väntar tills beslutet från den lokala aktionsgruppen eller Ålands landskapsregering kommit.

5. Redovisning

Redovisningen riktas till Ålands landskapsregering inom tre månader efter projektets slut. Vid större projekt är delredovisning möjlig, vid flera tillfällen under projektets gång.

Till slutredovisningen bifogas:

 • Redovisningsblankett
 • Textrapport (mall finns på sidan Blanketter och dokument)
 • Bilder 
 • Indikatorblankett (endast vid slutredovisning)
  Slutrapporten och indikatorblanketten ska godkännas av Leader Åland innan redovisningen kan behandlas.
 • Sammanställning av kostnaderna
 • Underlag för kostnader, tex kopior på fakturor och kvitton
 • Verifiering på att kostnaderna är betalda, tex kontoutdrag
 • Timlista för talkoarbete, underskriven av samtliga deltagare
 • Kom ihåg att även nämna diarienumret som står på beslutet

Redovisningen skickas till:

Ålands landskapsregering
Näringsavdelningen, Fiskeribyrån
PB 1060
AX 22101 Mariehamn

Bilder, slutrapport och indikatorblankett skickas till info@leader.ax

6. Utvärdering

En utvärdering av dina kontakter med Leader som finansieringsmetod görs digitalt efter att projektet avslutats. 

Här hittar du utvärderingen.

Europeiska havs- och fiskerifonden