Ansök om Fiskeleaderstöd

illustration av brev

Ansökan är stängd just nu

Ansökan är snart öppen igen

Har ni en idé som kan gynna fisket på Åland?

Vi vill uppmuntra lokalt engagemang som bevarar vårt immateriella kulturarv kring fiske för kommande generationer, förbättrar förutsättningarna för fiskens uppväxt- och levnadsmiljö eller skapar förutsättningar för en ökad lönsamhet i fiskerinäringen. 

Vi har skrivit ett förslag på strategi för 2023-2027, men Ålands landskapsregering har inte godkänt den ännu. Vi hoppas kunna bevilja stöd till allmännyttiga investerings- och utvecklingsprojekt under hösten 2023.

Vi hjälper er inför, under och efter ansökningsprocessen.
Stödansökan är inte öppen än, men ni kan redan nu lämna in era ideér för rådgivning.

Nyheter

Inspiration

Inspiration på temat fiskevård

Insundet-Träsket reproduktionsområde

Marby byalag tillsammans med Eckerökortet och andra byalag planerar under 2022-23 ett projekt som vill säkerställa möjlig passage uppströms Norrsundet-Insundet-Träsket för lekvandrande fisk. Insundet är en optimal barnkammare för vårlekande

Läs mer »

Våtmarksbassäng vid Hulta sundet

Hulta samfällda vatten planerar att anlägga en våtmarksbassäng på tillandningsområde vid Österudden i Hulta sund. Våtmarksbasängen skall utgöra en fisklekplats och har även till syfte att uppta näringsämnen från ett

Läs mer »
våtmark

Restaurering av våtmarksområde i Gloet, Sund

Projektet ämnar anlägga en våtmark för vårlekande fiskarter och deras reproduktion. Våtmarken anläggs enligt ett fungerande koncept som kallas ”gäddfabrik”. Anläggningen kommer kombinera maskinellt arbete med en lokal entreprenör samt

Läs mer »
drönarbild på västersjö

Västersjöprojektet

I projektet genomförs restaurering av lekområden för fisk i den avsnörda och vassbevuxna havsviken Västersjö på Seglinge. Projektet innefattar rensning av inlopp samt borttagning av vass och periodvis dämning av

Läs mer »
Vad är en gäddfabrik?

Flera våtmarker har fått stöd från Leader under åren. Men vad är egentligen en gäddfabrik? 

Sportfiskarna förklarar!

Att jobba med fisk

Syftet med Ålands fiskare rfs projekt Fiskets ansikten är att genom 3 olika korta videoporträtt visa hur människor skapar sin försörjning och livsstil runt fisket och fiskande på Åland. Detta för att visa att utkomst från havet fortfarande är ett möjligt val för människor som vill skapa sin egen försörjning och framtid. I porträtten är det tänkt att skildra en yrkesfiskare, en fiskeguide och en fiskodlare. Dessa videoporträtt kommer att ackompanjera en kampanj för att främja konsumtionen av lokal fisk på Åland, samt visas under en skolturné för åländska högstadieelever. Målsättningen är att visa hur arbetet inom fiskerinäringen ser ut på Åland idag, och ge människor en inblick bakom kulisserna. Förhoppningen är att det skall skapa en positiv bild av näringen som helhet och att det skall öka intresset för yngre människor att engagera sig i näringen.

Beviljade Fiskeleaderprojekt

Kartvy

Här kommer vi att lägga upp alla beviljade projekt under programperioden 2023-2027. 

Tills dess kan ni bekanta er med alla projekt som beviljats stöd under programperioden 2014-2022. Kartan illustrerar plats och spridning av projekten. Klicka på knappnålarna för att få information om enskilt projekt. Ni kan också sortera efter olika projektkategorier genom att klicka på rubrikerna. 

Leaderprojekt 

Fiskeleaderprojekt

Fiskeleaderprojekt indelade i tre fokusområden

Strategin

Vår vision är:
En hållbar och livskraftig fiskekultur

Välmående fiskbestånd och livsmiljö, Smak av sjö & hav, Fiskekultur i arbete och fritid
är våra tre föreslagna prioriterade fokusområden. Strategin är inte godkänd än, mer information kommer senare.

Våra tre prioriterade fokusområden:

Välmående fiskbestånd och livsmiljö

xxx

Det kan till exempel handla om:

 • xxx

Smak av sjö & hav

xxx

Det kan till exempel handla om:

 • xx

Fiskekultur i arbete och fritid

xxx

 

Det kan till exempel handla om:

 • xx

Ladda ner hela strategin här

Ladda ner en kortversion av strategin här

Om FLAG

vardagsfiske-2-vå2015-tt

Fiskets lokala aktionsgrupp – FLAG eller Fiskeleadergruppen som den även kallas, säkerställer underifrånperspektivet i beslutsfattandet.
Alla Leaderområden runt om i EU ska tillsätta en lokal aktionsgrupp med representanter från den tredje, privata och offentliga sektorn. På Åland kan gruppen bestå av 8-18 personer. Ledamöterna väljs på Leader Ålands höstmöte och sitter två år i gången. FLAGs uppgift är att se till att strategin genomförs och välja ut projekt som kan bidra till dess mål. 

Vill du eller din organisation också vara med? Ta kontakt med valberedningen!
Valberedningen 2023 var Fredrik Lundberg, Lucas Wideman och Karin Rosenberg-Brunila. Ledamöterna väljs på höstmötet i november varje år.

Ledamöter i Fiskeleader 2024

Privat sektor

Sofi Helenius – Ordförande för FLAG
Husbehovsfiskare

Petra Eriksson
Intresserad av natur- och båtliv, har yrkesfiskare i familjen

Roger Nordlund 
Sportfiskeguide

Tredje sektor

Anki Håkans
Ålands 4H-distrikt rf

Kaj Törnroos
Kumlinge fiskelag rf

Johan Mörn
Ålands fiskare rf

Olof Karlsson
Ålands fiskodlarförening rf

Offentlig sektor

Airi Pettersson
Kumlinge kommun

Roger Andersson
Lemlands kommun

Ansökan

Passar ditt projekt in i Leader?

Nerifrån - upp

Initiativet till ett Leaderprojekt ska komma från invånare, grupper, föreningar, företag och organisationer i det aktuella området. Då vet vi att pengarna går till något som verkligen efterfrågas och att erfarenheten lever kvar.

Samverkan

Leaderprojekten kan gärna genomföras som samarbeten med andra för att nå så stora kringeffekter som möjligt. Samarbetet kan vara mellan olika parter ur tredje, offentliga och privata sektorn.

Nytänkande

Vi uppmuntrar innovativa inslag! Nytänkande kan även handla om exempelvis nya arbetssätt för att organisera, lösa problem eller möta behov. Låna och inspireras! En lösning som existerar på en plats kan vara innovativ och nyskapande på en annan.

Överförbarhet

Leaderprojekten ska vara öppna så att nya projekt kan låna ideér av andra eller dra nytta av de erfarenheter tidigare projekt har haft.

Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar ännu.

Håll till godo!

Initiativet till ett Leaderprojekt ska komma från invånare, grupper, föreningar och organisationer i det aktuella området. Då vet vi att pengarna går till något som verkligen efterfrågas och att erfarenheten lever kvar.

Leaderprojekten kan gärna genomföras som samarbeten mellan olika parter ur tredje, offentliga och privata sektorn.

Ett Leaderprojekt ska gärna innehålla innovativa inslag. Det kan handla om exempelvis nya arbetssätt för att organisera, lösa problem eller möta behov. Det går även bra att låna idéer från andra – en lösning som existerar på en plats kan vara innovativ och nyskapande på en annan.

Leaderprojekten skall vara öppna och nya projekt skall kunna dra nytta av de erfarenheter tidigare projekt har haft.

Vi kan bevilja stöd för:

Vi kan bevilja stöd till:

 • Utvecklingsprojekt
 • Allmännyttiga investeringar som i huvudsak står till förfogande för invånarna och andra aktörer inom området

Vi kan inte bevilja stöd till:

 • Verksamhet som hör till kommunens lagstadgade eller obligatoriska uppgifter  
 • Kommersiella projekt eller projekt som enbart gynnar ett eller några få företag 
Leaderprocessen

1. Presentera idén

Vi hjälper er att komma igång med er ansökan! 

Berätta vilka ni är och vilket behov eller problem söker ni lösning på.
Är idén lokalt förankrad? Vilka aktiviteter och resurser behövs för att förverkliga idén? Kommer projektets förväntade resultat att vara till nytta för fler och för allmänheten? 

Skicka materialet till oss via e-post, post eller formuläret här bredvid. 
Ni kan även ringa oss eller boka tid för att få rådgivning på vårt kontor.

Observera att vi inte kan bevilja stöd till kommersiella projekt eller projekt som enbart gynnar ett eller några få företag.

2. Skapa ansökan

Förberedelser

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Stödet är vanligen 60 % av projektets budget.
Resterande  40 % kan bestå av talkoarbete, egen finansiering eller andra offentliga eller privata bidrag (ej andra EU-stöd eller PAF-projektstöd). Projektet får inte påbörjas innan ansökan lämnats in.

Slå på/av innehåll

I ansökan bifogas:

• Projektplan (formulärsfält i Hyrrä)
• Projektbudget och finansieringsplan

• Indikatorblankett
• Stadgar + föreningsregisterutdrag som påvisar namnteckningsrätt
• Protokoll från möte där beslut om att söka projektstöd har tagits
• Kontoutdrag eller senaste bokslut

Övriga bilagor som kan behövas:

 • Beskrivning av talkoarbetet
 • Utredning av kostnadernas skälighet
 • Offerter för kostnadsposter över 10 000 €. Offerter ska tas in från tre aktörer, annars krävs motivering till varför det är färre
 • Arrendeavtal/ägarbevis
 • Intyg från medfinansiärer/deltagare i projektet
 • Miljötillstånd
 • Bygglov/bygganmälan
 • Kartor
 • Bilder

Ansökan, steg för steg

Ansökan görs i ett elektroniskt stödsystem. Tjänsten kallas Hyrrä  
(hyrra.ruokavirasto.fi) och för att logga in och representera din organisation behöver du dina bankkoder och rättigheter via suomi.fi

Först behöver du aktivera rättigheten att representera din organisation i Hyrrä via suomi.fi. Klicka här för att komma till instruktion om att ansöka fullmakt.

Har er förening två namntecknare enligt stadgarna? Isåfall behöver ni göra fullmaktsansökan så här: https://www.suomi.fi/fullmakter/fullmakt-med-ansokan

 1. Logga in på Hyrrä med dina personliga bankkoder och välj den organisation du representerar. Använd helst privat surfning i din webbläsare.
 2. Välj ”Ny ansökan” och ansök om ”Utvecklingsstöd, Åland”. Detta gäller även om ditt projekt är ett investeringsprojekt!

Fyll i formulären och ladda upp bilagorna under fliken projektplan.

Ni kan spara den påbörjade ansökan och logga ut för att fortsätta senare.
Ni hittar er påbörjade ansökan under PROJEKTEN.

Om det finns flera personer med namnteckningsrätt kan dessa logga in till sist in med sina bankkoder och underteckna samt skicka in ansökan. Ni får ett meddelande per e-post när ansökan tagits emot. Komplettering görs även via Hyrrä vid behov.

2. Behandling och beslut

Leaderkontoret bereder ansökan och håller kontakt under processen. Den lokala aktionsgruppen (LAG) behandlar projektet på ett möte.
När Leader Åland har gjort sitt utlåtande och förordat projektansökan skall Ålands landskapsregering göra en laglighetsgranskning och teknisk kontroll innan beslutet kan fastställas.

4. Genomförande

Att driva projekt

Arbetet med projektet kan börja först när ansökan har lämnats in.
Innan beslutet är fattat genomförs dock projektet på egen risk.
Vi rekommenderar därför att ni väntar tills beslutet från den lokala aktionsgruppen eller Ålands landskapsregering kommit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Slå på/av innehåll
Slå på/av innehåll
Slå på/av innehåll
Slå på/av innehåll
Slå på/av innehåll

5. Redovisning

Alla kostnader ska vara uppkomna och betalade inom projekttiden. Slutredovisningen för Leaderprojekt skall vara inlämnad i Hyrrä senast fyra månader efter projekttiden. Minst 20 procent av kostnaderna redovisas i slutredovisningen.

Delredovisning

I regel delredovisas Leaderprojekt två gånger om året, senast 31 mars och 30 september (närmast följande vardag om det infaller på en helg). Har inga kostnader uppkommit när det är dags för en delredovisning skall sökande ändå lämna in en lägesrapport. Det är möjligt att redovisa tidigare än de utsatta datumen, men inte senare.

Redovisningen riktas till Ålands landskapsregering, och utförs via Hyrrä.

Till slutredovisningen bifogas:

 • Textrapport (mall finns på sidan Blanketter och dokument)
 • Bilder
 • Underlag för kostnader, tex kopior på fakturor och kvitton
 • Verifiering på att kostnaderna är betalda, tex kontoutdrag
 • Timlista för talkoarbete, underskriven av samtliga deltagare
 • Protokoll för eventuella möten som bekostas av projektstödet
 • Indikatorblankett
 • Ifylld utvärderingsenkät (här hittar du utvärderingen)

Tänk på att kostnader som redovisas ska:

 • Vara betalda
 • Ha uppkommit under projekttiden
 • Kunna specificeras och bevisas
 • Härröra till budgeten (till exempel godkänns inte talkotimmar för projektledning eller styrgruppsmöten om det inte tagits upp i budgeten i ansökningsskedet)