Insundet-Träsket reproduktionsområde

Marby byalag tillsammans med Eckerökortet och andra byalag planerar under 2022-23 ett projekt som vill säkerställa möjlig passage uppströms Norrsundet-Insundet-Träsket för lekvandrande fisk. Insundet är en optimal barnkammare för vårlekande fiskarter, Marbys kungsådra och kanske den viktigaste reproduktionslokalen för hela Marsundets omnejd. Arbetet utförs genom trä- sly- och vassröjning kombinerat med mindre grävd kanal för att öppna upp en igenväxt fiskvandringsled och restaurering av en stenbro. Resultatet följs upp utifrån en internt upprättad förvaltningsplan som även fungerar som utvecklingsplan.

Projektägare: Marby byalag
Kontaktpersoner: Charles Andersson
Projekttid: 1.4.2022-31.3.2023
Diarienr: ÅLR 2022/2454
Beviljat stöd:  17 167,44 euro
Total budget: 28 612,40 euro

FLAGs motivering till beslut: FLAG anser att åtgärden stärker fiskbestånden och leder till långsiktig förvaltning av dem. Projektet röjer ett bekräftat vandringshinder och möjliggör fortsatt och utökad fisklek i sjöarna, vilka anses vara strategiskt viktiga platser i närområdet. Projektet bevarar även ett kulturvärde genom att restaurera en gammal stenbro. 

Område A – B Vassröjning med Truxor eller motsvarande söder om landsvägen c:a 300 m, rensning med grävmaskin ett avsnitt norr om landsvägen c:a 80 m. I Norrsundet vassröjning med båt. Bilden visar området norr om landsväg 1 i Marby svackan.
Bilden visar igenväxningen söder om landsväg 1 i område B. Även här behövs röjning med Truxor, beräknad area 1.000 m2.
Område C är alldeles igenväxt och före grävning görs trädfällning och slyröjning c:a 100 m.
Del av postvägen bevarad i original från 1700-talet med en av Ålands tre stenbroar. Det har skett en viss kalvning inne i bron så den grävs ut bakom kalvningen och stenläggningen återställs och stabiliseras.
Diket, kallat Sunnanströmmen, mellan C – D behöver rensas och en trumma bytas i den norra änden, en sträcka av c:a 550 m.
Vid område D i Träskets norra ände har man röjt träd och sly och diket behöver rensas.

© All rights reserved