Hullvik brygga

Hullvik postbrygga har i generationer fungerat som fisklandningsplats och servicebrygga för fiskets behov. Bryggan har fortsättningsvis användning som servicebrygga för fiskare och fiskodlare, samt som brygga för utsättning av fiskyngel. Bryggan behöver grundrepareras med delvis nya stående pålar och liggande ramverk på tre sidor. Brolock och kantskoning skall förnyas.

Bryggan har inte några permanenta hyrda eller ägda båtplatser, utan används som servicebrygga för fiskare, lastnings- och lossningsplats för fiskodlare, för utsättning av sättfisk samt allmän brygga för byborna.

Platsen är historisk eftersom den gamla postrotevägen även gick till Hullvik. Postrotevägen och bron är öppen för allmänheten.

FLAGs motivering: Projektet förbättrar servicen och delaktigheten i det lokala samhället. Platsen är av historiskt kulturvärde då postvägen förr gick mellan Kumlinge och Hullvik.

https://www.vardo.ax/vardokommun/turistinformation/postrotevagen

Projektägare: Vårdöby fiskelag
Kontaktperson: Björn Boman
Projekttid: 01.04.2020-30.11.2020
Diarienr: ÅLR 2020/2142
Beviljat stöd: 4 757,72 €
Totala kostnader: 7 929,20 €
Status: Avslutat

Deltagande personer: 7 st
Redovisade talkotimmar: 317 st

talko på brygga
brygga
Före
Efter
brygga

© All rights reserved