Så in i vassen!

Fiskelagen på Brändö samarbetar med lantbrukare under 2020 för att på ett regenerativt sätt utnyttja vassen (Phragmites australis) som en resurs i ett lokalt näringskretslopp. Koordinerade miljöförbättrande insatser stärker biologisk mångfald och bidrar till bättre strand-, vatten-, och fiskevård. Pilotprojektet jobbar fram en modell för att skapa underlag för en fortsatt kontinuerlig verksamhet. Projektet är en miljöförbättrande åtgärd som har för avsikt att på ett betydande sätt minska näringsbelastningen.

FLAGs motivering: Projektet är ett samarbetsprojekt med ett brett fokus på hur man kan kombinera fiskevård och användande av naturen som resurs

Projektägare: Brändö bys fiskelag och samfällda
Samarbetspartners: Åva fiskesamfällighet, lantbrukare Olof Holmberg
Kontaktpersoner: Karl-Johan Henriksson
Projekttid: 01.06.2020-25.02.2021
Diarienr: ÅLR 2020/4250
Beviljat stöd:  47 057,60 €
Total budget: 58 822 €
Projektstatus: Pågående

vassklippare

Se mer på projektets facebooksida:

© All rights reserved