Septiktankstömningspump i Karlby

Karlby samfälligheter/fiskelags syfte med projektet är att tillgängliggöra tömning av septiktankar och reducera utsläpp av kväve och fosfor och därmed minska övergödningen i området. 

FLAGs motivering: Projektet tillgängliggör möjligheten för att förhindra olovligt utsläpp av kväve och fosfor och kan därmed även minska övergödning i området.

Projektägare: Karlby samfälligheter/fiskelag
Kontaktpersoner: Jens Aalto
Projekttid: 01.06.2020-31.12.2020
Diarienr: ÅLR 2020/2450
Beviljat stöd:  4 800 €
Total budget: 6 000 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 10
Arbetade talkotimmar: 36

Före
Efter

© All rights reserved