Kungshamnen

Hulta fiskesamfällighet gräver en kanal och anlägger en sjösättningsramp för att öka tillgängligheten till holmar och fiskevatten. Kanalen gynnar även fiskyngel samt fisk i allmänhet, fiskeribyrån utför tillsammans med Husö biologiska station ett forskningsprojekt där före och efter kanalens byggnad.

Projektägare: Hulta samfällda vattenområden
Kontaktpersoner: Ralf Mattsson
Projekttid: 16.3.2021-14.4.2022
Diarienr: ÅLR 2020/2426
Beviljat stöd:  6 774 €
Total budget: 11 290 €
Projektstatus: Avslutat
FLAGs motivering: Projektet ökar tillgängligheten för fiskeupplevelser och förbättrar servicen och delaktigheten i det lokala samhället.

Deltagande personer i projektet: 11
Arbetade talkotimmar: 252

Kungshamnen Hulta

Behov och bakgrund
Hulta by har sedan urminnestider haft sjövisten norr om byn, men i och med exploatering för fritidsbebyggelse har stränderna i samfälld ägo minskat. Kungshamnen, ett ca 6000 m2 stort område är dock ännu i samfälld ägo, där det funnits fiskebodar till sen tid. Enligt sägnen kommer namnet Kungshamnen från att en svensk kung landstigit där efter en jaktresa till Lövö på Vårdö.

Mål
Projektet skapar bättre tillgänglighet till våra 10 holmar och grund samt 1600 ha fiskevatten och möjlighet att komma ut på isen vintertid. Fisketurister kan sjösätta sina båtar och parkera sina bilar där. 

Resultat
Vi skapar bättre tillgänglighet till det samfällda vattenområdet och holmarna norr om byn. Den grävda kanalen gynnar fiskyngel och fisk i allmänhet, fiskeribyrån ämnar tillsammans med Husö biologiska station att utföra ett forskningsprojekt där före och efter kanalens byggnad.

© All rights reserved