Prentisarnas förberedelser för Tall Ships Race 2021

Ungdomsseglingar på Albanus där målet är att segla Tall Ships Race i Östersjön 2021.

Säsongen -17 var startskottet på satsningen att värva ungdomar inför Tall Ships Race -21 som då går i Östersjön. TSR riktar sig till ungdomar i åldern 15 – 25 år. Vi bjöd därför in unga från 11 år och uppåt. Tidigare har vi haft 13 år som gräns för att få delta men vi vill nu utöka våran verksamhet och har därför sänkt åldersgränsen. Detta ställer större krav på besättningen och ledarna ombord. Seglingssäsongerna 2018 – 2020 kommer att vara förberedande så att deltagande ungdomar under TSR-21 kan grunderna i skutsegling och på så vis får mera ut av äventyret. Vi kommer även att hjälpa dem att få kontakter till andra fartyg som deltar om de önskar segla på någon annan skuta på de olika etapperna. En av etapperna är ”cruise in company” som ger möjlighet till utbyte av deltagare mellan de olika skutorna.”

Albanus deltar i Sail Training Internationals miljöprogram ”Blue Flag Scheme”. Projektets mål är att vid slutet av sommaren 2018 ha en grupp på 15-25 aktiva och segelsugna ungdomar. När projektet är slut så skall det finnas en kärntrupp som är redo att segla Tall Ships Race 2021. Projektets mål är också att engagera ungdomarna så att de efter projektets slut kan och vill självständigt driva prentisverksamheten som en ungdomssektion. 

Seglingssäsongerna 2018 – 2020 kommer att ha samma upplägg:
– 4 dagars segling i maj med utbyte och samsegling med andra skutor i Stockholms skärgård. Denna segling är för dem som har lite längre kommen och får nyttig erfarenhet av havs segling. – Efter midsommar seglar vi dagseglingar i 3 dagar utgående från Sjökvarteret i Mariehamn. Dessa seglingar är främst för att ”pröva på” hur det är att segla skuta. De som varit med ett tag får här träna på att vara vaktledare. – September seglingen är en längre helgsegling i Ålands skärgård där nybörjare får uppleva lite mera av verkligt skutliv och de som varit med längre får lära sig segling och navigation i skärgården.

Resultat
Ungdomar får lära sig att segla skuta och ta del av skärgårdskulturen. De lär sig att respektera skärgården och dess känsliga miljö. De tar del av alla delmoment ombord; navigation, segelhantering, matlagning, sjömansarbeten, skutunderhåll och lär sig samtidigt om samarbete och teamwork. Ungdomarna tar del av det sociala umgänget ombord och får även möjlighet att nätvärka med andra skutbesättningar. Ungdomar uppmuntras till sjöfartsrelaterade utbildningar. Föreningen har samarbete med Ålands Sjöfartsakademi och Skoleskibet Georg Stage och vill ge ungdomarna erfarenheter och kunskaper att bära med sig i livet. Projektet ger liv och kraft åt framtiden i Skeppsföreningen Albanus r.f. 

Att delta i våran verksamhet skall vara möjligt för alla. Idag betalar ungdomarna endast en deltagaravgift som motsvarar matkostnaden.

LAGs motivering:
Projektet ger unga en meningsfull fritid, lärdom om samarbete och kännedom om ett viktigt kulturarv.

 

Projektägare: Skeppsföreningen Albanus
Kontaktpersoner: Heidi Oliveira
Projekttid: 22.09.2017-31.12.2020
Diarienr: ÅLR 2017/7362
Beviljat stöd: 29 520 €
Total budget: 49 200 €
Projektstatus: Pågående

Projektets egen hemsida >>

prentisar3
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved