Ådans vänner

Projektet Ådans vänner strävar efter att gynna sjöfågelstammarna i landskapet Åland. Projektet är indelat i två huvudkategorier, där den ena linjen fokuserar på stödåtgärder vid häckning och den andra linjen fokuserar på att minska predationen av häckande sjöfågel, bon och ungar.

Vi ser idag en minskning av sjöfågelstammarna och föreningen Archipelago Pares önskar genom projektet Ådans Vänner bidra till att stoppa den utvecklingen och långsiktigt vända utvecklingen till att se ökande sjöfågelstammar. 

Ådans vänner kommer att koordinera och sprida kunskap om viltvård genom projektet. Detta behövs delvis tack vare att de som vistas i skärgården blir färre, och framförallt för att de som syslar med aktiv viltvård är få. Genom att bidra med praktiska exempel och information kan intresset öka för denna viktiga del av naturvård. 

Genom att öka intresset för viktig naturvård kan lokala krafter organiseras för att göra en effektivare riktad insats för sjöfågelstammarna.

LAGs motivering: Projektet ökar lokalbefolkningens arbete med att skydda och bevara naturen och den biologiska mångfalden. Miljön gynnas tack vare minskad predation inom häckningsområden och förbättrade häckningsmöjligheter.

Projektägare: Archipelago Pares rf
Kontaktpersoner: Lucas Wideman
Projekttid: 09.09.2019-30.06.2021
Diarienr: ÅLR 2019/7356
Beviljat stöd: 7 694,46 €
Total budget: 12 842,10
Status: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 30 st
Arbetade frivilliga timmar
: 350 

Ägg och Åda illustrerad

Behov och bakgrund:
Föreningen Archipelago Pares rf har nyligen bildats med syfte att verka för viltvård, fiskevård och naturvård. Medlemmarna är intresserade och erfarna inom ämnet. En typisk medlem har en vilja att praktiskt göra nytta ute på fältet och har en ”can do spirit”. Projektidén föddes av att problemen blivit uppenbara för sjöfågelstammarna, bland dem som vistas i skärgården, och en tanke om att något borde göras inföll. Så vi gjorde slag i saken och tänker göra så mycket vi kan (och kanske lite till).

Mål:
– arrangera talkotillfällen 
– föra ut de första boskydden och fällorna i terrängen, innan häckningen 2020
– delta på ”Åland grönskar” våren 2020
– bygga alla redskap som beviljats stöd
– att ha alla redskap i bruk ute i terrängen vid projektets slut

Målgrupp:
Alla som vistas i skärgården och uppskattar livskraftiga sjöfågelstammar. Vi hoppas genom att verka i bakgrunden för sjöfågelstammarna kunna höja deras upplevelse. Vi involverar dem genom att informera om vårt projekt och vad vi gjort för att bidra till starkare sjöfågelstammar.

Projektets aktiviteter delas upp i tre kategorier:

1. Åtgärder för att förbättra sjöfågelhäckning
– bygga boskyd för Ejderhonan, Ådan, så kallade ”Ådlådor” eller ”Ejderhus”. 
– bygga holkar för Knipa
– bygga så kallade ”Andlådor och Andflotte” för diverse simänder och placera ut i skärgårdsvikar.

2. Minskning och förhindrande av predation på häckande sjöfågel, bon och ungar
– fällfångst av Mink
– mårdhundsjakt med hund på häckningskär
– fällfångst av Kråka
– fällfångst av Trut

3. Informera om åtgärder för att gynna sjöfågelstammarna
– inbjuda till talka för viltvårdsintresserade lokalbor. Viltvård för sjöfågelstammar har varit kultur på Åland sedan urminnestider, men projektet har för avsikt att ge det en ny, modern och effektiviserad infallsvinkel
– viltvårdsintresserade får en plattform att verka kring, utbyta idéer och samarbeta. Man kan på så vis samarbeta kring tillgängliga resurser och fördela överskott dit det finns ett behov. Till exempel kanske en projektmedlem har tillgång till hund som jagar mink, medan en annan är duktig att bygga holkar och de kan ha ett gynnsamt utbyte för båda
– tillgänglig information skall sammanställas och insamlade lärdomar under projektets gång tilläggas för att skapa infoblad om projektets verksamhetsområden. Infobladen skall kunna delas elektroniskt och i pappersform.
– delta på ”Åland grönskar” våren 2020

 

Vem ska utföra detta projekt?
Projektet koordineras av förenings medlemmar och utförs delvis av dem, genom talkokrafter och genom att styra resurser till lokala eldsjälar.

Som exempel har föreningen planerat att anordna talka för att bygga ”Ådlådor” eller holkar, där intresserade bjuds in att antingen bygga sina egna Ådlådor och holkar eller att bygga för föreningens räkning. Föreningen skulle stå för material och verktyg. Holkar och ådlådor som byggts för förenings räkning disponeras ut dit de anses göra nytta för sjöfåglars häckning. Tack vare att projektet bedrivs med talko krafter och involverar allmänheten hoppas föreningen också på att öka intresset för viltvård och att skapa en god publicitet för förvaltningen av landskapets sjöfågelstammar. Liknande upplägg planeras för kategori 2, resurserna skall fördelas dit de behövs i skärgården av föreningsmedlemmar.

Resurserna skall i första hand riktas till vissa nyckelplatser, för att skapa så gynnsamma häckningsförhållanden som möjligt på dessa platser. Konceptet är ett helhetstänk där man fokuserar på att skapa så gynnsamma förhållanden som möjligt genom att ta i beaktande de många olika utmaningar sjöfåglarna står inför under sin häckning. Detta anser vi vara viktigt, eftersom att fokusera enbart på en, eller två, av de faktorer som försvårar häckningen visat sig leda till att häckningen misslyckas på grund av en tredje faktor.

Vad händer sen?
Projektet planeras att drivas under en period av ca 3 år. Vid projektets slut skall resurserna bli kvar i naturen och nyttjas vidare för att sträva efter att hjälpa sjöfågelstammarna. Delar av projektet skall även kunna fungera som pilotprojekt och modell för nya, eller utvecklade projekt, inom samma tema.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved