Segeljakten Alanta – skrovbyggnation

Projektet syftar till att överföra kunskap från en nuvarande äldre generation båtbyggare till en grupp yngre lärlingar. Detta sker genom byggandet av Segeljakten Alanta i Sjökvarteret i Mariehamn som är en rekonstruktion av en åländsk jakt från mitten på 1800-talet.

Bygget och byggmetoderna kommer noggrant att dokumenteras, för att fungera som ett stöd för initiativtagare till liknande projekt och båtbyggare. I praktiken kommer en båtbyggnadsmästare att hyras in. Denne kommer sedan att lära upp tre till fyra lärlingar (som redan är båtbyggare) i byggmetodens speciella facetter.
Deras arbete dokumenteras av dem själva löpande med bilder och film, samt så ofta som möjligt även av externa filmare. 

Projektet är med på förteckningen över projekt som skall leda till att klinkbygge av båtar klassas som ett immateriellt världsarv av UNESCO. Den valda byggtekniken på ”klink utan mallar” är unik för de nordiska länderna och denna kulturellt värdefulla hantverksmetod kommer genom projektet att föras vidare till ny generation båtbyggare. Resultatet blir således överförd kunskap och dokumenterad byggmetod. 

Dokumentationen kommer att finnas i bokform, som ett antal filmer och klipp samt som beskrivningar i en databas. Denna projektdatabas kommer att vara tillgänglig för EBA, european boating association. Projektet kommer att dokumentera arbetet med film, stillbilder och i text. Det råmaterialet kommer sedan att överföras till Ålands Museum och Ålands Sjöfartsmuseum för att där kunna arkiveras och vara lätt tillgängligt för alla som har intresse av det.

LAGs motivering:
Projektet sprider kunskap om kulturarv och traditionsenlig teknik och främjar samarbeten och utbildning

 

Projektägare: Segeljaktsföreningen Alanta
Kontaktpersoner: Mats Örblom
Projekttid: 20.09.2017-31.10.2019
Diarienr: ÅLR 2017/7364
Beviljat stöd: 46 152 €
Total budget: 76 920 €
Projektstatus: Avslutat

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved