Ståtar, späck och skrävlor

Archipelago Pares vill öka intresset och förståelsen för vår uråldriga säljaktstradition på Åland. Sälens fantastiska återhämtning i Östersjön medför en i dagsläget nästan helt outnyttjad resurs, något vi tror beror på dels handelsförbudet med sälprodukter men också en försvinnande kunskap i hur jakt och tillvaratagande skall gå till.

Projektet består av workshops, inspirationsseminarium och expertföreläsningar inom ämnet öppna för allmänheten. Genom att skapa ett ett tryckt material som beskriver jakt och hantering, bjuda in allmänheten och nyckelpersoner till seminarium och workshops förmedlar projektet en inblick i vilken fantastiskt naturresurs sälen är, vilket kulturarv den representerar och hur en framtida förvaltning kanske kunde se ut.

ståtar späck och skrävlor

Projektägare: Archipelago Pares rf
Kontaktperson: Viktor Eriksson
Projekttid: 12.3.2020-1.6.2021
Diarienr: ÅLR 2020/2144
Beviljat stöd: 19 356 €
Totala kostnader: 32 260 €

FLAGs motivering: Sälen är idag en väldigt undernyttjad resurs på Åland och övriga Östersjön som samtidigt ställer till stora bekymmer för fisket och fiskbestånden. Ett utökat intresse för resursen Sälen är positivt för fiskstammarna. Projektet bevarar det immateriella kulturarvet som säljakten representerar.

Deltagande personer i projektet: 30
Personer som tagit del av aktivitet: 90
Arbetade talkotimmar: 878

Målet för projektet på lång sikt är att upprätthålla kunskaperna om säljakt och sälens tillvaratagande så att det lever vidare inom jägarkåren. Säljakt och produkterna som kommer av den har inte inom närtid något större ekonomiskt värde även om sälhandelsförbudet upphör men det kan vara en väldigt värdefull tilläggsinkomst för till exempel fiskare och personer i skärgården och vi vill därför att kunskaperna finns den dagen förbudet revideras eller tas bort. Även om förbudet mot förmodan kvarstår så måste kunskapen om hur köttet, späcket och skinnet tas tillvara bevaras och utvecklas för att någon alls skall vara intresserad av att jaga säl på ett sätt som är försvarbart. Om vi vill ha en möjlighet att etiskt och hållbart hantera sälstammen och öka acceptansen för densamma till förmån för både fiske och fiskbestånd är en välskött säljakt det bästa sätt vi idag har att tillgå, den är dessutom starkt kulturellt förankrad i det åländska samhället men tyvärr på utdöende.

Projektet riktar sig till nuvarande säljägare som fortbildning, nya säljägare, fiskare som vill börja med säljakt, hantverkare som intresserar sig för sälprodukter, kockar, politiker och andra intresserade i samhället.

säl lucas wideman

© All rights reserved