Havsöring från hav till hav

Havsöring från hav till hav är ett samarbetsprojekt mellan två Leaderområden.
Åland och Bohuslän är två nordiska sportfiskedestinationer som har ambitionen att locka till sig fler havsöringsfiskare. I Bohuslän, som har en liknande skärgårdsmiljö som Åland, finns pågående sportfiskeprojekt Fjordguiderna och Havsöringsvägen och på Åland har vi en liknande struktur med liknande projekt som idag får stöd via Leader. Målsättningen är att samla våra gemensamma nämnare kring havsöringsfisketurismen och tillsammans marknadsföra våra produkter mot en internationell arena. Genom att förena våra resurser kan vi boka upp större mässytor och synas bättre. 

Havsöring som predator är inte så stor i europeiska sportfiskesammanhang, därför finns stark synergieffekt att marknadsföra det goda fisket på Åland och Bohuslän tillsammans. Vi ska även göra studiebesök hos varandra med respektive guidegrupp för att lära av varandras verksamheter och ta med oss hem kunskapen för att utveckla fiskedestinationerna. Under respektive besök kommer workshops kring marknadsföringen genomförs. Samtidigt stärker vi banden mellan Leaderområdena genom att representanter från Leaderkontoret och de lokala aktionsgrupperna besöker respektive land och får en genomgång av hur man bedriver Leaderarbetet lokalt.

Behov och bakgrund

Projektet är av gemensamt intresse bland lokala fiskeguider då det är i linje med att utveckla Åland som fiskedestination och kan stärka samarbetet mellan de lokala guiderna. Med fjordguiderna som samarbetspartner med vana sedan tidigare att driva leaderprojekt finns potential att bygga upp ett långsiktigt konstruktivt erfarenhetsutbyte. Fokus på marknadsföring internationellt kan leda till en större andel köpstarka kunder, en förlängning av guidefiskesäsong vårvinter och senhöst med kringeffekter som är samhällsekonomiskt bättre för en hittills underutnyttjad resurs som öringen utgör. Vi ser ett behov av att lära oss hantera internationella turister på bästa vis. Genom ett samarbete drar vi nytta av varandras befintliga sportfiskekompetens och ämnar forma starkare marknadsföringsstrategier som öppnar upp möjligheter för fler sportfiskegäster i respektive land. Leader Bohuskust och Gränsbygd arbetar även med flerfondsfinansiering i lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden, vilket de kan dela med sig av sina erfarenheter till Åland

Mål

Målen var att vi ska ha besökt och dragit erfarenheter av varandras verksamheter samt att vi ska ha genomfört två internationella mässor i samverkan. Projektet påverkades av Covid-19 pandemin och målet om att delta i internationella mässor blev svårt att uppfylla. Istället besökte en brittisk journalist de båda områdena, vi på Åland tog fram hemsidan fishingguide.ax (med inspiration av våra samarbetspartners sida fjordguiderna.se som även det genomförts genom ett Leaderprojekt) samt skapade en gemensam broschyr för de båda regionerna, för att kunna använda i marknadsföring och nätverkande av de båda sportfiskedestinationerna i Europa efter projektets slut.

Målen på lång sikt är att vi ska se ett ökat antal internationella sportfisketurister i respektive land. Våra entreprenörer ska se ett ökat antal guidetillfällen.

Istället för att se varandras destinationer som konkurrenter så ser vi en större möjlighet om vi samverkar för att lyfta fram arten havsöring och skapar ett ökat intresse för havsöringsfiske genom att vi lyckas nå ut bredare. Projektet sätter grund för ett fortsatt samarbete gällande internationell marknadsföring vilket Åland som fiskedestination inte satsat på förut. Europeiska fiskegäster upplevs som köpstarka och kan vara en potential kundgrupp att öka inom projektets respektive fiskedestination. En möjlighet i projektet är att utöka fiskeupplevelsen även med matupplevelse då öring utgör en god matfisk på bordet.

Resultat

Att öka antalet internationella havsöringsturister till området samt stärka kompetens och samarbete hos sportfiskeentreprenörerna i respektive land. I ett samarbete med Bohuslän kan vi delvis inspireras och kompetensutvecklas av projekten Havsöringsvägen och Fjordguiderna och Leaderarbetet. Vi hoppas på ett fortsatt starkt samarbete områdena emellan. Hittar vi en bra samarbetsform har vi goda möjligheter att se synergieffekter i ett fortsatt samarbete även efter projekttidens slut och på så sätt få projektet att leva vidare.

Ett ökat antal sportfisketurister skapar även möjligheter för nya aktörer att se affärsmöjligheter, vilket kan vara en kringeffekt.

Nytänkande produktutveckling med möjlighet till destinationspaket där det kan ingå fiske både i Bohuslän och Åland på samma resa. En förlängd fiskesäsong med fler fiskegäster som fiskar öring kan bidra till ett lägre fisketryck på gädda under dess högsäsong främst vår men även på hösten.

Målgrupp

Lokala turismföretag, sportfiskeguider och boendeanläggningar, ledamöter i aktionsgruppen. 

Projektägare: Lokalkraft Leader Åland 
Samarbetspartner: Leader Bohuskust & Gränsbygd
Kontaktpersoner:  Viktor Eriksson
Projekttid: 01.01.2020-31.12.2022 
Diarienr: ÅLR 2020/1632
Beviljat stöd: 23 692 €
Totala kostnader: 29 615 €

Deltagande personer i projektet: 22
Arbetade talkotimmar: 280

fiskar och Roger Nordlund

FLAGs motivering: Projektet stärker kompetensen hos sportfiskeentreprenörerna i respektive land, utbyter erfarenheter mellan två leaderområden och kan leda till ökat antal internationella havöringsturister.

Ny hemsida!

© All rights reserved