Förbättrad fiskvandringsled, Nåtö

fiskar

 

Hemviken med tillhörande och numera restaurerade sumpmarksområden söder om Hemviken fungerar idag åter som lek- och uppfödningsområde för fiskyngel. Både mört och abborre började genast efter restaureringen i rikliga mängder stiga upp för att leka i Hemviken. Återkommande vattenbrist orsakade av snöfattiga och milda vintrar har dock lett till vattenbrist iden för fiskleken vikiga uppvandringsleden (i folkmun kallad ”Rännan” som utmynnar i den folkmun kallade ”Rännviken”). Vattenområdets vedertagna namn är Långvarpet, Nåtö, Lemland.

Räddningspaketet för att lösa vattenbristen bestod av urgrävning av en naturlig bergsklev osm delvis fylldes med grävningsmassor i samband med genomförandet av ett tidigare Leaderprojekt (återställande av lekplatsområde) under programperioden 2007-2013. Denna bergsklev vallas in med befintligt eller närbeläget material och förses med två styken ”vattenmunkar”. Bergskleven kommer sedan att i god tid innan lekvandringens början pumpas full med vatten som sedan vid behov via lämplig vattenmunk släpps ut så att vattennivån i fiskvandringsleden höjs så pass mycket att även de större fiskarna får vatten att simma i. Tanken är att den ena vattenmunken skall mynna ut i det utgrävda området och den andra skall mynna ut i själva vandringsleden. På detta sätt kan den ena munken vid behov fungerar som ett överfyllnadsskydd så att pumpen kan lämnas utan tillsyn ett tag. Kleven kommer att rymma minst 1 000 m3 vatten lite beroende på var lägsta punkten i invallningen hamnar och det bör vara fullt tillräckligt för att säkerställa uppvandringen under år med vattenbrist särskilt om man hushåller med vattnet och släpper på extra vatten endast då behov föreligger. Det har visat sig att den lekmogna fisken är villig att vänta länge och troget för att kunna simma upp i vandringsleden. Sådana situationer kan uppstå vid extremt utvatten i samband med lekvandringen.

FLAGs motivering:
Projektet har förutsättning att förbättra fiskvandringsleden och öka fiskebeståndet.

Projektets slutrapport:

Bakgrund:
Fiskvandringen har fungerat ungefär som väntat sedan lekområdet restaurerades med Leader-medel. Provfiske har visat att lake, abborre, gädda och mört har tagit sig upp för lek. Även havsnejonöga har infångats men bara i ett enda exemplar. Denna smått unika fångst har förevigats av fiskeribyrån innan den släpptes igen,

Problematiskt:
Snöfattiga och samtidigt ovanligt milda vintrar har inneburit vattenbrist i själva fiskvandringsleden. Detta i kombination med en kall vår har inneburit att senare kommande lekfisk har fått svårigheter att ta sig upp till lekplatsen. I princip kan man säga att både senare kommande och större fiskar har tvingats leka på annan plats. Utvatten samtidigt som fiskvandringen börjar kan förvärra problemet.

Problemlösning:
Invallning av en befintlig bergsklev som uppfattningsvis rymmer 1000-1500 m3 vatten och försedd med vattenmunkar löser problemet med människans hjälp. Denna konstgjorda damm pumpas full med vatten i god tid innan lekvandringen uppskattas börja. När dammen är full rinner vatten ner i lekområdet och vattennivån kan höjas till önskad nivå. Vid behov kan hela dammen tömmas via munkarna men framtiden får utvisa vilket tillvägagångssätt som är det bästa! Detta år räckte det med att låta dammen rinna över. Förhoppningen är att på detta sätt även få större fiskar att kunna ta sig upp. Muddringen av inloppet gjorde att fisken utan problem kunde ta sig fram till vandringsleden denna vår.

Arbete:
Fällning av befintliga träd, slyröjning och städning och sedan blev det dags att släppa fram grävmaskinen. Här gällde det att få bort massvis med rötter och att ta vara på lera för att få vallarna vattentäta. Ett riktigt petgöra kändes det som. Där fanns mycket lera från tidigare grävning men komplettering måste ändå göras med muddermassor från rännans inlopp och hämtning från annan plats på Nåtö.

Hur blev det?
Min uppfattning är att det här löser problemen vid vattenbrist. Nackdelen är förstås att det inte alltid fungerar utan människans hjälp.

Ralf Styrström

Projektägare: 1305779-4
Kontaktpersoner: Ralf Styrström
Projekttid: 06.02.2017-31.06.2017
Diarienr: ÅLR 2017/1130
Utbetalt stöd: 4 314 €
Total budget: 7 190 €
Projektstatus: Avslutat
 Deltagande personer i projektet: 9
Antal deltagande ungdomar i projekten (15-29 år): 0
Arbetade frivilliga timmar (talko): 37 

© All rights reserved