Rädda Bertbyviken

I Bertbyvik i Saltvik går det tyvärr inte att fiska och åka båt på samma sätt som för 30-40 år sedan. Detta då viken håller på att växa igen och vattnets kvalité är så pass dåligt att fisk troligen inte kan fortplanta sig. Vassen sprider sig snabbt pga övergödning och bidrar till än mer övergödning när gammal vass/sjögräs mm hamnar på botten. Detta leder till att det översta lagret på botten ökar i mängd varje år och viken blir grundare och övergödningen fortsätter öka. I viken som är längst in vid midsommar stången var det redan i juni 2020 ett tjocklager på vattenytan med alger och annan växtlighet. Vattenprover som är gjorde i augusti 2020 visar på extremt höga värden för både fosfor  och kväve. Dessa värden pekar på att det enligt ovan är svårt och kanske inte möjligt för fisk att fortplanta sig. I projektet behöver det klippas vass, och göras en mer djupgående utredning över vattnets kvalité och vilka åtgärder som ska vidtas för att förbättra vattnet. Föreningen har startat en Facebook-grupp (RÄDDA Bertby VIKEN) som har över 100 st medlemmar och där alla har en nära anknytning till viken.

Projektägare: RÄDDA Bertby VIKEN rf
Kontaktpersoner: David Widlund
Projekttid: 01.12.2020-31.12.2021
Diarienr: ÅLR 2020/8151
Beviljat stöd:  12 000 €
Total budget: 15 000 €
Projektstatus: Avslutat

FLAGs motivering: FLAG anser att projektet visar på ett aktivt lokalt engagemang som kan skapa förutsättningar för en produktiv reproduktion av rovfisk, inspirera andra att samverka för optimal förvaltning av vatten och öka attraktionskraften i lokalsamhället.

Deltagande personer i projektet: 23
Arbetade talkotimmar: 483,50

dålig vattenkvalitet

Projektplan

Beskrivning
Projektet skall skapa bättre förutsättningar för vattenmiljön och fisken i Bertbyik, Saltvik. Vattenprover har tagits som påvisat dåliga värden i viken. Värdena har troligen orsakats av längre exponering mot bla avloppsvatten. Vassklippning behöver göras för att minska mängden näringskällor, öka vattengenomströmning och förbättra fiskens lekplatser. Värdena som tagits i vattnet augusti 2020 visar på att det är tveksamt om fisk kan fortplanta sig. Vidare behöver det göras en utredning som tar grundligare vattenprover under en längre tid samt att utredningen visar på vilka åtgärder som beöver göras utöver vassklippning.

Resultat
Detta vattenvårdande projekt bidrar till att vattenkvalitén höjs så att fisk kan fortplanta sig och att övergödningen minskar. Genom att ta bort vass blir det mindre mängd näring som tillförs vatten och vattengenomströmningen och därmed vattenutbytet ökar. Dessutom kommer vassklippning göras på ett sätt att det stimulerar fiskens lek och detta genom expertis från bla. Guttorp / Ålands fiskevårdscentrum och andra organisationer med kunskap inom området. Genomförandet främjar dessutom gemenskapen i byn. Förutom en bättre miljö tillkommer en stärkt stam av gädda och abborre som skall vara till glädje för både bofasta och besökare.

 

Mål
– Utredning av vattenkvalitén och vilka åtgärder som ska göras. Detta sker från våren 2021 till hösten 2021.
– Vassklippning i hela Bertbyvik under två dagar i juni 2021 och en dag i augusti 2021. Målet är att återställa mängden vass till hur det var för 30-40 år sedan. 

 

Vass kommer att tas upp på stränderna där det finns hus och stugor. Där det inte finns hus eller stugor kommer vassen samlas in av frivilliga i föreningen. Tanken är att vassen efter att den samlats in i första hand ska återanvändas och ett samarbete finns mellan föreningen och Hungry for Saltvik för att försöka omhänderta vassen så att den t.ex. kan vara foder för djur eller som näring i åkrar. 

När utredningen är gjord kan föreningen på ett bättre sätt bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra vattenkvalitén- Målet är att få tillbaka en vik som har god vattenkvalité utan övergödning, vilket gör att fiskar kan leka och fortplanta sig. Vattenprover kommer tas årligen för att kunna mäta utvecklingen på vattnet och hur vattnet blir bättre och bättre för fisken.

Målgrupp
Projektet är för alla Bertbyvik bosatta och alla utanför intresserade som vill se viken levande igen. Facebookgruppen ”Rädda Bertbyviken” har redan ca 100 intresserade personer. Talkoandan lever sedan gammalt kvar i byn, och även detta projekt genomförs med gemensa,,a krafter. Dessutom gynnar projektet fisketurism då viken har varit populär för stuguthyrning för fisketurister men att detta riskerar att försvinna när fisken inte kan fortplanta sig.

© All rights reserved