Våtmark Ämnäs

Söderbergs Ämnäs/Harry Söderberg avser att nyttja en naturresurs (vatten) i kombination med att skapa en biologisk mångfald på området det gäller. Tanken väcktes fullt ut efter den torra sommaren 2018. Vi avser därmed att skapa en våtmark för att öppna upp platsen, dels som referensanläggning åt Hushållningssällskapet, landskapsregeringens miljöbyrå och jordbruksbyrå dels som besöksplats för Ålands Naturskola, samt övriga intresserade. På området planeras flytbrygga, lusthus, sittplats och skyltar med information. Dessutom kunde man även kunna ta ut en del vatten till bevattning av våra odlingar, vilket finansieras skilt. Väg och vändplan med parkeringsmöjligheter ligger invid området.

LAGs motivering: Projektet minskar utsläpp av näringsämnen och förbättrar vattenmiljön i och runt Åland, ökar medvetenhet och engagemang om miljövård hos lokalbefolkningen och kan användas som modell för andra

Projektägare: Harry Söderberg (1011875-8)
Kontaktpersoner: Harry Söderberg
Projekttid: 29.01.2020-15.05.2021
Diarienr: ÅLR 2020/883
Beviljat stöd:  25 768 €
Total budget: 32 210 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 5
Arbetade talkotimmar: 150

vatten
grävmaskin

Lyssna på Vattenpodden!
Ett avsnitt om en nyanlagd våtmark, precisionsodling på intuition eller med teknisk hjälp och helt skippade växtskyddsmedel. Harry Söderberg och Oscar Sandén är två av Ålands bärodlare som bägge drar sitt strå till stacken för att minska näringsförlusterna från jordbruksmark.

Harmoni heter den, Harry Söderbergs nyanlagda våtmark där en mångfald växter och djur förhoppningsvis ska trivas bara våren kommer. Här passerar ett dike med avrinning från en större skogsområde och en del av vattnet vill Harry ta tillvara för att använda i sina odlingar.

Våtmarker vid början och slutat av alla större diken är något som både Harry och hans bärodlarkollega Oscar Sandén tycker skulle behövas för att hjälpa övergödda vattendrag att återhämta sig.

I det här avsnittet av Vattenpodden pratar vi om vattenskydd och vattenanvändning inom den växande bärodlingen på Åland.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved