Våtmark Ämnäs

Söderbergs Ämnäs/Harry Söderberg avser att nyttja en naturresurs (vatten) i kombination med att skapa en biologisk mångfald på området det gäller. Tanken väcktes fullt ut efter den torra sommaren 2018. Vi avser därmed att skapa en våtmark för att öppna upp platsen, dels som referensanläggning åt Hushållningssällskapet, landskapsregeringens miljöbyrå och jordbruksbyrå dels som besöksplats för Ålands Naturskola, samt övriga intresserade. På området planeras flytbrygga, lusthus, sittplats och skyltar med information. Dessutom kunde man även kunna ta ut en del vatten till bevattning av våra odlingar, vilket finansieras skilt. Väg och vändplan med parkeringsmöjligheter ligger invid området.

LAGs motivering: Projektet minskar utsläpp av näringsämnen och förbättrar vattenmiljön i och runt Åland, ökar medvetenhet och engagemang om miljövård hos lokalbefolkningen och kan användas som modell för andra

Projektägare: Harry Söderberg (1011875-8)
Kontaktpersoner: Harry Söderberg
Projekttid: 29.01.2020-31.01.2021
Diarienr: ÅLR 2020/883
Beviljat stöd:  25 768 €
Total budget: 32 210 €
Projektstatus: Pågående

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved