Våtmark i Byvik, Lappo

För att skapa bättre förutsättningar för vattenmiljön och den biologiska mångfalden i Byvik har Lappo Sportfiskevatten beslutat anlägga en våtmark i Byvik. Våtmarken fungerar som efterpolering av det vatten som rinner ut från Andelslaget Lappo vatten och miljös reningsverk. Projektet främjar även gäddans lek och stärker därmed beståndet.

FLAGs motivering: Projektet både minskar utsläpp av näringsämnen till vattendrag genom en våtmark och ökar den biologiska mångfalden. Rovfisk bidrar ytterligare till att minska övergödningens negativa effekter i grunda kustekosystem i Östersjön. Sökande har påvisat en stor ideell anda och intresse för en möjlighet att utveckla verksamheten genom nya idéer som resultat av projektet.

Projektägare: Lappo Sportfiskevatten
Kontaktpersoner: Jonas Thörnroos
Projekttid: 09.09.2019-31.10.2020
Diarienr: ÅLR 2019/7058
Beviljat stöd:  21 449,36 €
Total budget:  26 811,72 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande individer: 6 st
Antalet arbetade frivilliga timmar: 198 h

grävning våtmark byvik lappo
Grävning delvis påbörjad, fällda granar utsläpade som skydd för yngel de första åren innan det finns naturlig växtlighet.

Butikens kundunderlag måste hållas minst på nuvarande underlag. En stärkt gäddstam ger förutsättning för nyetablering av aktivitetsföretag med bl.a. fiskeguidning i utbudet. Befintliga logiföretag skulle därmed få större kundunderlag, vilket följaktligen ger mer kunder i byns butik. En våtmark främjar gäddans lek och därmed beståndet. Våtmarken fungerar även som efterpolering av det vatten som rinner ut från Andelslaget Lappo Vatten och Miljös reningsverk och bidrar därför till förbättring av vattenmiljön. En våtmark lockar även till sig olika fågelarter varför den biologiska mångfalden ökar.

Slutsats

Biologisk mångfald och en bra vattenmiljö är snart något som förväntas av en ort för att den ska vara attraktiv att bo och verka i samt besöka. En våtmark är ett medel. 

Våren 2021 planterar Lappo Sportfiskevatten ut de första gäddynglen i den ca 1,4 ha stora våtmarken. Undan för undan ska gäddstammen stärkas vilket lär vara en viktig faktor för fiskbeståndet överlag i Östersjön. En stark gäddstam ökar även förutsättningarna för lokalt sportfiske för bofastas och besökares nöje. Fast våtmarken nu står klar slutar ingalunda behovet av insatser. Den talkoanda som lever i byn kommer bidra till att våtmarken underhålls, vattennivån regleras, gräset slås och slyn klipps. En tanke är att årligen ordna ”Fisksläppardagen”.

Klicka på bilden för att lyssna!

© All rights reserved