Gäddans väg till Öjfladorna

Wessingsboda bys fiskelag och samfällda vill åtgärda ett vandringshinder, i form av en tröskel, i vandringsleden mellan kusten till de två våtmarkerna Södra och Norra Öfladan, Lemland. De vill i projektet även förbättra vandringsleden som nyter an de båda våtmarkerna och på så sätt säkerställa större vandringsframgång för reproduktivt mogna individer av främst gädda och abborre. Våtmarkerna är idag tillgängliga för fiskarterna enbart vid väldigt fördelaktiga vårfloder (rikligt med smältvatten), de hoppas att med åtgärderna kunna säkerställa en mer frekvent vandring och en signifikant ökning av individantalet i omkringliggande kustvatten.

 

FLAGs motivering: Planerad åtgärd bidrar mycket till lokalt ökat samarbete och skapar förutsättningar för framtida fiskevårdsinsatser

Projektägare: Wessingsboda bys fiskelag och samfällda
Kontaktperson: Sven-Anders Eriksson
Projekttid: 01.06.2019-31.12.2020
Diarienr: ÅLR 2019/4646
Beviljat stöd: 6 680 €
Total budget: 8 350 €
Projektstatus: Pågående

grävmaskin
trumma i dike
fiskvandringsled
fiskvandring

© All rights reserved