Gäddans väg till Öjfladorna

Wessingsboda bys fiskelag och samfällda vill åtgärda ett vandringshinder, i form av en tröskel, i vandringsleden mellan kusten till de två våtmarkerna Södra och Norra Öfladan, Lemland. De vill i projektet även förbättra vandringsleden som nyter an de båda våtmarkerna och på så sätt säkerställa större vandringsframgång för reproduktivt mogna individer av främst gädda och abborre. Våtmarkerna är idag tillgängliga för fiskarterna enbart vid väldigt fördelaktiga vårfloder (rikligt med smältvatten), de hoppas att med åtgärderna kunna säkerställa en mer frekvent vandring och en signifikant ökning av individantalet i omkringliggande kustvatten.

 

FLAGs motivering: Planerad åtgärd bidrar mycket till lokalt ökat samarbete och skapar förutsättningar för framtida fiskevårdsinsatser

Projektägare: Wessingsboda bys fiskelag och samfällda
Kontaktperson: Sven-Anders Eriksson
Projekttid: 01.06.2019-31.12.2020
Diarienr: ÅLR 2019/4646
Beviljat stöd: 6 680 €
Total budget: 8 350 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 8
Arbetade talkotimmar: 150

grävmaskin
trumma i dike
fiskvandringsled
fiskvandring

Slutrapport

Projektet ”Gäddans väg till Öjfladorna” hade som målsättning att möjliggöra vandringsleden för fisk från kusten upp till ett våtmarksområde (Öjfladorna). Projektet har genomförts genom att förbättra en redan existerande dikesfåra som var för liten för att fungera optimalt för fiskvandring, dikesfåran som går från Nätskärsvägen upp till våtmarksområdet.

Det rensades även ett dike för att koppla ihop Norra och Södra Fladan. Därefter fick vi omfördela i budgeten eftersom det blev pengar över, så vi även rensade diket mellan Nätskärsvägen och Nätskärsviken.

Projektet startade i juni 2019 och slutredovisningen gjordes januari 2021. Wessingsboda Samfällighet har med ekonomiskt stöd från Leader och Landskapet kunna genomföra projektet genom mer än 150 talkotimmar .

Vi kommer nu att under kommande lektider försöka dokumentera hur det fungerar för abborren och gäddan att leka och försöka bedöma utfallet av yngel från våtmarken.

Antagligen om det blir ett utökat fiskebestånd i vattnena kommer fritidsfisket att intressera fler.

© All rights reserved