Restaurering av fiskens lekområden i Barskär

Vassröjning under 2021-2022 med hjälp av företaget Aletob samt talkoarbete för hand samt vassröjning med egen båt och klippaggregat. Projektet eftersträvar att restaurera ett gynnsamt lekområde för vårlekande fiskarter (gädda,abborre, mörtfiskar) då vassen i dagsläget utgör ett vandringshinder i sundet mellan Barskär och Pantsarnäs

Projektägare: Olofsnäs-Skinnarböle fiskesamfällighet
Kontaktpersoner: Kajsa Sundberg, Andreas Engström
Projekttid: 22.3.2021- 30.09.2022
Diarienr: ÅLR 2021/2611
Beviljat stöd: 4 248 €
Total budget: 7 080 €
Projektstatus: Pågående

FLAGs motivering: Projektet gynnar område för lekvandrande fisk

Behov och bakgrund
Sundet mellan Barskär och Pantsarnäs håller i dagsläget på att växa igen med vass och vassen skapar ett vandringshinder för fiskar.

Mål
Projektet vill skapa en fri passage in till en vattenspegel som fungerar som ett lekområde för fisken samt utöka vattenspegelns area och möte den aktivt betande strandängen. I den norra delen av sundet har det tidigare skett ett vattenutbyte och inom projektet har man även som målsättning att rensa vass för att återställa detta. Uppföljning görs genom regelbundna besök till området och området skall fortsättningsvis betas av djur. Underhåll görs efter behov.

Resultat
Projektet eftersträvar att skapa ett gynnsamt lekområde för vårlekande fiskarter som gädda, abborre och mörtfiskar som trivs i grunda skyddade områden.

© All rights reserved