Restaurering av fiskväg till Leviksfjärden

Tidigare har det skett en vandring av lekmogen fisk till Leviksfjärden, men vattendraget erbjuder idag flera svårigheter och projektets mål är att skapa bättre förutsättningar för lyckad vandring. Fokus ligger på vårlekande fiskarter och specifikt rovfiskar som gädda och abborre, där stora, reproduktivt framgångsrika individer har svårare att ta sig förbi hinder och genom grunda vatten.

Leviksfjärden är också utav kulturell betydelse i det lokala samhället. Den användes förr som vattentäkt och en restaurering för att gynna sjöekosystemet och vattendraget finns förankrat inte bara hos fiskeintresserade. Samfälligheten ämnar rensa upp existerande vandringshinder samt förenklar vandring för lekvandrande fisk till Leviksfjärden, Hammarland. Arbetet sker genom vassklippning, försiktig grävning samt handkraft, det innefattar både köptjänst och talkoarbete. Planen är att skapa en fåra och förbättra fiskvandringen upp till sjön genom att röja undan vandringshinder och skapa högre vattenkvarhållning under vårfloden. Förbättrad kvarhållning planeras genom att skapa en mera distinkt fåra med kantstenar och anlägga vilodammar med trappsystem. I arbetet planeras använda natursten och annat naturmaterial (död ved) som skapar habitat för andra organismer i vattendraget. Arbetet utförs till stor del genom talko av engagerad lokalbefolkning och intresserade. I samband med röjning av fåra planeras även en klippning av den dominerande vassvegetationen på de gamla strandängarna för att tillgodose ytterligare ett kustnära lekområde för vårlekande fiskarter. Den planerade klippningen blir över en yta på ca 0,2 ha fördelat på båda sidor av fåran. För att bibehålla effekterna av vassklippningen och för att motverka vidare spridning av vassen planerar projektet anlägga staket för betesmöjligheter i området. Detta kopplar också ihop med Sadeinleden som löper genom området. Staketet kommer dras söder om vandringsleden för att inte störa mänsklig aktivitet. I samband med leden kommer även en skylt att sättas upp med info om sjöns historia, projektet och finansieringen.

Projektägare: Skarpnåtö Fiskelag
Kontaktperson: Tomas Blomberg
Projekttid: 24.11.2018 – 31.12.2020
Diarienr: ÅLR 2018/9873
Beviljat stöd: 11 644,80 €
Total budget: 19 408 €
Projektstatus: Avslutat

FLAGs motivering: Projektet är en direkt fiskevårdsinsats som restaurerar område för lekvandrande fisk

Deltagande personer i projektet: 9
Arbetade talkotimmar: 215,5

fiskvandringsled

Drönarbilderna är tagna av Linda Sundström, Projekt Fiskevård 

© All rights reserved