Reningsdammen vid Storängsdikets mynning

Projektet går ut på att bygga en reningdamm vid mynningen av Storängsdiket i Jomala. Syftet med reningsdammen är att minska mängden närsalter (fosfor och kväve) till Lumparn och vidare till Östersjön. Storängsdiket har Ålands största tillrinningsområde på 1 415 ha varav 42 % är jordbruksmark (Kårebring-Olsson, M. Kartläggning av fosfor- och kväveläckage från land till vatten samt förslag på åtgärder. Åländsk utredningsserie 2001:3). Tillrinningen består av att dikessystem med ett flertal diken som samlas i Jomalaby och rinner ut i Jomalaviken, vilken är en del av Lumparn. 

Projektet genomfördes av föreningen Rädda Lumparn,  i samarbete med Ålands landskapsregering som är markägare. Våtmarksexpert Peter Feuerbach från Hushållningssällskapet i Halland har gjort planen för konstruktionen.

Projektet går ut på att bygga en reningsdamm vi mynningen av Storängsdiket i Jomala. Reningensdammen blir ca 3 000 m2 stor. Det genomsnittliga utgrävningsdjupet blir 1,4 meter med en schaktvolym på ca 3 800 m3. Syftet är att leda vattnet från diket in i reningsdammen då flödena är stora. Forskning har visat att en stor del av belastningen av näringsämnen från land ut till havet kommer under några få tillfällen under året då flödena är som störst (främst i samband med vårflödena). Våtmarken har en öppen sida mot diket och matas med vatten via kanaler som kommer att vara vattenfyllda större delen av året. När flödena stiger kommer diket att kunna breddas över hela våtmarksområdet vilket ökar kväveretentionen genom denitrifikation och fosforpartiklarna kan sedimentera över hela ytan. Vattennivån i våtmarken anpassas automatiskt med den rådande nivån i diket och våtmarkens vattenvolym kan därför öka i takt med stigande flöden.

Reningsdammen konstruerades sommaren 2016. Infoskylt producerades under vårvintern 2018 och placerades invid dammen på våren 2018. Reningsdammen förevisades på evenemangen Åland Grönskar 25 maj 2018 och på Skördefesten 22 september 2018. Under Åland Grönskar fick alla som besökte reningsdammen så in frön som attraherar bin och andra insekter i reningsdammens kanter.

Som ett komplement till informationsinsatser i form av skyltar togs även en artikel med eldsjälarna Mona och Björn Gustbee som berättade om projektet i artikelserien Lumparns välgörare fram.

Projektören Peter Feuerbach besökte dammen den 4 oktober för slutsyn. Tidtabellen för projektet har hållit i enlighet med projektplanen. Lokalbefolkningen har visat på ett stort engagemang för projektet.

Projektet har genomförts enligt planen. Reningsdammen har presenterats vid ett flertal tillfällen, såsom på pressträffar, på Åland Grönskar och Skördefesten, på europeiska samarbetsdagen och Europadagen.

Reningsdammen har väckt stort intresse och fungerar utmärkt som demonstrationsanläggning, vilket på sikt kan leda till att flera dammar och våtmarker konstrueras.

Projektägare: Rädda Lumparn
Projekttid: 20.01.2017 – 31.01.2019
Kontaktperson: Lotta Nummelin/Carina Aaltonen
Diarienr: ÅLR 2017/649
Beviljat stöd: 12 240 €
Total budget: 20 400 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 100
Arbetade talkotimmar: 128

LAGs motivering:
Projektet har konkret nytta för miljön. Resultatet kan användas som modell för andra och påverkar naturen positivt på ett långsiktigt plan.

skylt vid reningsdamm
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved