Restaurering av naturbeten Mångstekta

Restaurering av ca 5,5 ha skog & ängsmark som skall stängslas in för att betas av mjölkkor som tagits ur mjölkproduktion. Stora delar av betet behöver röjas upp från träd/buskar/sly för att djuren skall kunna beta samt sätta upp staket. Vi kommer sätta upp trästolpar med elstängsel i. Vi kommer göra allt arbete själva.

LAGs motivering: Projektet bidrar till en öppen landskapsbild och främjar den biologiska
mångfalden samt öka intresset och medvetenheten om naturbeten

Projektägare: Andreas Nordlund (2506264-6) 
Projekttid: 01.04.2020-01.12.2020
Diarienr: ÅLR 2020/2526
Beviljat stöd:  4 439,40 €
Total budget: 7 399 €
Projektstatus: Pågående

Behov och bakgrund:

Många marker står idag bara och växer igen. Detta ska vi åtgärda genom att slutgöda mjölkkor för att få ett smakrikt, marmorerat och fetare nötkött från dessa äldre djur som i minst 6 mån innan slakt endast betat gräs. Eftersom vi inte själva har mjölkkor kommer vi att samarbeta med mjölkgårdar. Vilket ger ett samarbete med mjölkproducenter, de blir av med mjölkkorna då de skall avvecklas i mjölkproduktionen.Betet kommer stundvis att växelbetas med fler djurarter ex häst för att bla minska parasittrycket samtidigt som det ökar växtligheten då djurarterna delvis äter olika saker på betet, vilket också gynnar den biologiska mångfalden. Under sommaren har vi grissafari här på gården då kommer vi även passera korna och kan berätta om detta för våra besökare.

Betet ligger delvis vid byvägen vilket gör att förbipasserande kan njuta av restaureringen. 

Markerna har på 70-talet betats av kor, en period efter det har får bett delar av det. 

Mål:

Få betesmarker öppna med hjälp av betesdjuren, minska parasittryck i markerna med hjälp av växelbete. Öka samarbete med flera gårdar. Ett smakrikt naturbeteskött som kan erbjudas både direkt till konsument och till restauranger.

Resultat:

Detta skall leda till
1. Öppna landskap
2. Få upp ögonen för fler att samarbetar med olika djurslag för att minska parasittrycket = minska mängden avmaskningspreparat till djuren
3. På lång sikt informera folk om detta samtidigt som vi kan erbjuda ett exklusivt naturbeteskött till försäljning

Målgrupp:

Vi vill nå en yngre generationen för att de skall få mer förståelse i varför det är viktigt att måna om landskapen samt hålla dem öppna för den biologiska mångfalden. Äta närproducerat kött och även kött från äldre djur ger mer smak, mer insprängt fett. Vid våra safaritur kommer vi informera om detta och hoppas folk får upp ögonen ännu mer för naturbeteskött.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved