JURMO – ger liv i skärgården

Upprustande av byn Jurmos gamla betesmarker i samförstånd med markägarna, återuppta betesdrift på några holmar, återskapa/upprätthålla unika växtplatser, presentera växterna och slutligen ge möjlighet att lära sig om nutida och tidigare skärgårdsförhållanden. Det sistnämnda sker med guidning, gångstigar och skyltning.

LAGs motivering: Projektet återskapar och tillgängliggör öppna kulturlandskap och främjar den biologiska mångfalden samt väcker intresse för unga och barn.

Projektägare: Korsvikens lamm
Kontaktperson: Annette Loumann
Projekttid: 1.5.2018 – 30.04.2022
Diarienr: ÅLR 2018/3388
Beviljat stöd: 28 813,59 €
Total budget: 48 022,65 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 5
Arbetade talkotimmar: 450

Utdrag från slutrapporten

Kontakt togs med markägarna, som överlag varit positivt inställda. Enbuskage har varit det dominerande slyet, och t.ex kvarnen som står mitt i byn var överhuvudtaget inte synlig på grund av den rikliga beslyningen. Vi började med bykärnan, och den är idag betydligt öppnare än när projektet påbörjades. Andra lite större beten ligger i utkanten av byn och på holmar, och där kan vi med intresse se hur annan växtlighet återvänder i takt med att betesgången återupptagits.

Det har varit enbart positivt att få ta ner enar och också mycket sälg inne i Jurmo by, eftersom en by som inte växer igen ger en annan bild av framtidstro.

Såväl Korsvikens Lamm som Jurmo Highland Cattle har gått med i den nystartade tvåspråkiga finländska naturbetesföreningen, och vi hoppas att vi med förenade krafter kan förlänga turistsäsongen bl.a. genom guidningar till de vackra betesmarkerna.

Kringeffekter
Korsvikens Lamm har lyckats uppmuntra företagarna på Baka!, där frun är hemma från Lappo, att våga satsa på får i skärgården. Så fr.o.m våren  2022 har vi nya betesdjur på Lappo, så hoppet består att hinna rädda åtminstone delar av vår norra skärgård från att växa igen. Det gör enorm skillnad för trivseln på öarna att åkrarna är odlade och betesmarkerna öppna.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved