JURMO – ger liv i skärgården

Upprustande av byn Jurmos gamla betesmarker i samförstånd med markägarna, återuppta betesdrift på några holmar, återskapa/upprätthålla unika växtplatser, presentera växterna och slutligen ge möjlighet att lära sig om nutida och tidigare skärgårdsförhållanden. Det sistnämnda sker med guidning, gångstigar och skyltning.

LAGs motivering: Projektet återskapar och tillgängliggör öppna kulturlandskap och främjar den biologiska mångfalden samt väcker intresse för unga och barn.

Projektägare: Korsvikens lamm
Kontaktperson: Annette Loumann
Projekttid: 1.5.2018 – 31.10.2020
Diarienr: ÅLR 2018/3388
Beviljat stöd: 28 813,59 €
Total budget: 48 022,65 €
Projektstatus: Pågår

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved