Barnens trädgård & snickeri

odlingslådor
tecknad bild trädgårdstjej 4h åland
potatis

Barnens trädgård i anslutning till 4H gården är tänkt att bli en besöksträdgård där barn och ungdomar kan bekanta sig med odling och uppleva den med alla sinne. Vi söker medel för att iordningställa trädgården till ett gott grundskick som vi kan utveckla verksamhet kring. I trädgården ska finnas frukt- och bärbuskar, land för odling, krydd och blomsterrabatt som även fungerar som fjärilrabatt. I växthuset kan vi driva upp plantor samt odla tomater tillsammans med medlemmar. I hörnet av trädgården anläggs en rastplats med grillmöjlighet. Kring trädgården kommer vi i etableringsskedet att samarbeta med Ålands Marthadistrikt samt Ålands Omsorgsförbund men andra samarbeten blir säkert aktuella i framtiden. I anslutning till 4H gården vill vi också inreda och utrusta ett litet snickeri som kan användas av mindre grupper. Här kommer man kunna bygga olika mindre saker, till exempel fågelholkar och insektshotell, men även till exempel olika former av trädgårdskonst som kan placeras i trädgården. I projektet ingår även marknadsföring av trädgården i form av ett mindre marknadsföringsmaterial, samt en större informationsskylt.

Läs mer: https://4h.ax/tradgarden/

LAGs motivering: Projektet leder till nya handlingssätt som utvecklar verksamheten för att i ännu högre grad öka naturglädjen hos barn och unga

Projektägare: Ålands 4H-distrikt
Kontaktpersoner: Jaana Ojanen
Projekttid: 1.7.2018-30.9.2020
Diarienr: ÅLR 2018/4194
Beviljat stöd:  9 630 €
Total budget: 16 050 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 15
Deltagande ungdomar: 15
Arbetade frivilliga timmar:
5

snickeriet städat
skruvar odlingslådor
odling
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved